Indsigelse mod afslag på anmodning om gældsovertagelse af realkreditlån.

Sagsnummer:113/2022
Dato:02-11-2022
Ankenævn:Henrik Waaben, Jes Zander Brinch, Jacob Ruben Hansen, Kim Korup Eriksen
Klageemne:Gældsovertagelse - afslag
Ledetekst:Indsigelse mod afslag på anmodning om gældsovertagelse af realkreditlån.
Indklagede:Nykredit Realkredit
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Realkreditinstitutter

Indledning

Sagen vedrører afslag på anmodning om gældsovertagelse af realkreditlån.

Sagens omstændigheder

Klageren ejer en blandet bolig- og erhvervsejendom, der er belånt med et realkreditlån i Nykredit Realkredit.

Klageren driver virksomhed via et anpartsselskab, S.

Klageren bebor ejendommen og udlejer en del af den til S.

I foråret 2021 anmodede klageren om, at realkreditinstituttet godkendte S til at gældsovertage realkreditlånet i ejendommen.

Realkreditinstituttet afslog at bevilge den ansøgte gældsovertagelse, da S efter realkreditinstituttets vurdering ikke havde tilstrækkelig likviditet til at honorere sine forpligtelser efter en gældsovertagelse.

Parternes påstande

Den 23. marts 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Realkredit skal godkende, at S gældsovertager hans realkreditlån.

Nykredit Realkredit har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hans forhold kan sidestilles med et privat kundeforhold. Han er den eneste fuldtidsansatte i S. Ejendommen er ejet af ham personligt, og S har lejet sig ind hos ham.

Han beder ikke om øget belåning, men blot om en overdragelse af det eksisterende lån.

Det er sidste ende ham selv, der betaler, uanset om det sker via S eller hans løn. Han hæfter personligt, uanset om S eller han selv står på lånet.

Han vil opnå en økonomisk fordel ved at flytte ejendommen over i S. Da ejendomsværdien er lille, fremkommer fordelen ved, at han i stedet for løn vil kunne trække på en mellemregning mellem S og ham selv, hvilket giver lavere beskatning end lønbeskatning.  Der opnås endvidere en økonomisk fordel ved, at beskatningen af fri bolig vil være lille.

I mellemregningsperioden vil han kun have behov for at trække et mindre beløb ud af S som løn. Indtjeningen i S bliver bedre, da der vil blive tale om mindre beskatning og dermed mindre løn i mellemregningsperioden. En overdragelse vil således mindske omkostningerne og styrke overskuddet i S.

Nykredit har ikke en gyldig grund til at nægte overdragelsen. Alle andre har godkendt og bifalder overdragelsen af ejendommen til S, heriblandt hans pengeinstitut.

Nykredit Realkredit har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen vedrører klagerens erhvervsvirksomhed. Anmodningen om gældsovertagelse blev derfor behandlet i instituttets erhvervsafdeling. Efterfølgende blev sagen behandlet af instituttets klageansvarlige.

Det er ikke relevant for sagen, at klageren bebor ejendommen, og at klageren som privatperson har lån i ejendommen. Det afgørende er, at det er klagerens virksomhedsforhold, der var til kreditmæssig bedømmelse.

Nykredit Realkredit har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at realkreditinstituttet fastsætter, hvilken kreditrisiko instituttet ønsker at påtage sig. Sagen med gældsovertagelse til S er afgjort i overensstemmelse med realkreditinstituttets kreditpolitik. Realkreditinstituttet afslog at bevilge den ansøgte gældsovertagelse, da S efter realkreditinstituttets vurdering ikke havde tilstrækkelig likviditet til at honorere sine forpligtelser efter en gældsovertagelse.

Ankenævnet kan ikke pålægge realkreditinstituttet at bevilge gældsovertagelse til S.

Det er sagen uvedkommende, at klagerens pengeinstitut støtter idéen, da klagerens pengeinstitut ikke står med den kreditmæssige risiko. Klageren har mulighed for at skifte til nyt realkreditinstitut, eventuelt via sit pengeinstitut.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren ejer en blandet bolig- og erhvervsejendom, der er belånt med et realkreditlån i Nykredit Realkredit. Klageren driver virksomhed via et anpartsselskab.

Sagen angår klagerens krav om, at realkreditinstituttet skal godkende hans selskab til at gældsovertage realkreditlånet.

Realkreditinstituttet afslog at bevilge gældsovertagelse på grund af selskabets økonomiske forhold. Sagen angår således en kreditmæssig vurdering af klagerens selskab med henblik på gældsovertagelse.

Ankenævnet behandler efter § 2, stk. 3, i Ankenævnets vedtægter klager vedrøren-de private kundeforhold.

I overensstemmelse hermed behandler Ankenævnet ikke engagementer med sel-skaber. Klagen falder derfor uden for Ankenævnets kompetence, hvorfor klagen af-vises, jf. vedtægterne § 2, stk. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.