Afvisning af fuldmagt. Myndighedslovens § 65.

Sagsnummer:128/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Umyndighed - øvrige spørgsmål
Fuldmagt - afvisning
Ledetekst:Afvisning af fuldmagt. Myndighedslovens § 65.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Denne sag vedrører, om indklagede har pådraget sig erstatningsansvar overfor klageren som følge af, at indklagede afviste at handle i henhold til en fuldmagt udstedt af en 93-årig person vedrørende overførsel af 1 mio. kr. som lån til klageren med henblik på afværgelse af en tvangsauktion.

I april 1992 overgav indklagede sit engagement med klageren til inkasso; engagementet var af størrelsesordenen 760.000 kr.

Indklagede havde håndpant i nogle ejerpantebreve med pant i klagerens landbrugsejendom med prioritet efter et kreditforeningslån til Realkredit Danmark. På Realkredit Danmarks begæring blev der berammet tvangsauktion over klagerens ejendom til den 19. maj 1993.

Klagerens 93-årige onkel (O) tilbød herefter klageren et lån på 1 mio. kr. O var kunde hos indklagede.

Den 30. april 1993 underskrev O en fuldmagt til revisor R, hvorefter R på O's vegne kunne sælge obligationer fra O's beholdning til en samlet nettoværdi af 1 mio. kr. eller hæve 1 mio. kr. på O's konti og overføre disse til fordel for klageren til en spærret konto hos indklagede, hvorfra der alene kunne ske hævninger til dækning af kreditforeningsrestancer imod anmærkningsfrie ejerpantebreve til O. Fuldmagten var påtegnet af to vidner, bl.a. om underskriverens myndighed. Ved skrivelse af 3. maj 1993 meddelte R gennem sin advokat klagerens advokat, at R ikke ønskede at handle i henhold til fuldmagten af 30. april 1993. Det hedder i skrivelsen bl.a.:

"Min klient har tilkendegivet, at han under ingen omstændigheder ønsker at benytte den i sagen omhandlede fuldmagt og baggrunden herfor er, at [O] - som min klient har haft og stadig har en nær kontakt med - tidligere gang på gang har afvist at meddele noget lån til [klageren].

Hertil kommer, at [O] er 93 år og næppe fuldt ud kan vurdere sagen og den sikkerhed, som han modtager i den omhandlede ejendom, der i øvrigt er begæret sat på tvangsauktion den 19/5 1993."

Den 4. maj underskrev O en ny fuldmagt, denne gang udstedt til klageren, men i øvrigt med samme indhold som fuldmagten af 30. april 1993; også denne fuldmagt var påtegnet af to vitterlighedsvidner. Klageren forelagde fuldmagten for indklagede, som i skrivelse af 5. maj 1993 meddelte, at man anså fuldmagten for ugyldig, idet man henviste til skrivelsen af 3. maj 1994 fra R's advokat.

Under tvangsauktionen den 19. maj 1993 begærede klageren ny auktion, som berammedes til den 30. juni 1993.

Den 9. juni 1993 underskrev O anmodning til indklagede om at overføre 1 mio. kr. til et aftaleindlån bundet i tre måneder. Anmodningen var vitterlighedspåtegnet af bl.a. R, idet det af påtegningen fremgik, at O "ikke savner evnen til at handle fornuftsmæssigt og forstår dispositionens omfang".

På et møde afholdt nogle dage inden den berammede nye auktion afslog indklagede overfor klageren at stille yderligere finansiering til rådighed.

Ny auktion over klagerens ejendom blev afværget, idet klageren kort forinden solgte ejendommen.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende at være erstatningspligtig.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at indklagede har pådraget sig erstatningsansvar, idet man undlod at handle i overensstemmelse med den forelagte fuldmagt af 4. maj 1993. Herved hindredes han i at afværge tvangsauktionen, således at der frit kunne handles over ejendommen. Hertil kommer, at indklagede gennem modtagelsen af aftaleindlånet på 1 mio. kr. blokerede for, at der kunne ske indfrielse af restancer til kreditforeningen samt indklagede selv. Indklagede har trods klagerens opfordring ikke villet redegøre for, hvem der har udfærdiget O's anmodning om oprettelsen af aftaleindlånet.

Indklagede har anført, at indklagede var berettiget til at afvise at handle i henhold til de to fuldmagter udstedt af O. På baggrund af O's alder samt det forhold, at O efter indklagedes opfattelse ikke fuldt ud var i stand til at vurdere konsekvenserne af fuldmagterne, er det indklagedes opfattelse, at O måtte anses for omfattet af myndighedslovens § 65, hvorfor fuldmagterne ikke var bindende for O.

Ankenævnets bemærkninger:

Ankenævnet finder, at indklagede under de foreliggende omstændigheder var berettiget til at afvise den fuldmagt, som den 4. maj 1993 var udstedt af klagerens onkel til klageren, idet der herved navnlig er lagt vægt på indholdet af skrivelsen af 3. maj 1993 fra onklens revisors advokat til klagerens advokat. Der er heller ikke holdepunkter for at antage, at indklagede har pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med etableringen den 9. juni 1993 af et aftaleindskud for klagerens onkel.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.