Afslag på omlægning af realkreditlån. Indsigelse mod rådgivning ved optagelse af realkreditlån i 2009 og om forskelsbehandling på grund af alder.

Sagsnummer:395/2018
Dato:22-05-2019
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Rådgivning - omsætning/opførelse af fast ejendom
Realkreditbelåning - rådgivning
Ledetekst:Afslag på omlægning af realkreditlån. Indsigelse mod rådgivning ved optagelse af realkreditlån i 2009 og om forskelsbehandling på grund af alder.
Indklagede:Sparekassen Sjælland-Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører afslag på omlægning af realkreditlån. Indsigelse mod rådgivning ved optagelse af realkreditlån i 2009.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn.

I 2009 optog klageren via Sparekassen Sjælland-Fyn to 30-årige lån med rentetilpasning hvert tredje år og 10 års indledende afdragsfrihed i Totalkredit. Det ene lån var på 3.616.000 kr. og blev optaget til finansiering af en nyopført ejendom, E1. Det andet lån var på 2.456.000 kr. og blev optaget til finansiering af renovering af en naboejendom, E2. Klageren ejer endvidere en tredje ejendom.

Klageren har anført, at sparekassen i forbindelse med optagelsen af de to lån i E1 og E2 lovede, at han efter endt renovering til enhver tid ville kunne omlægge lånene til 30-årige fastforrentede lån. Sparekassen har bestridt dette.

I forbindelse med refinansiering af lånene i januar 2018 ønskede klageren at omlægge lånene til 30-årige fastforrentede lån. Klageren indleverede økonomiske oplysninger sparekassen, som gav klageren afslag på at omlægge lånene.

Parternes påstande

Den 7. december 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal foranledige, at lånene i E1 og i E2 omlægges til 30-årige fastforrentede lån.

Sparekassen Sjælland-Fyn har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at sparekassen i forbindelse med låneoptagelsen lovede, at han efter endt renovering til enhver tid ville kunne omlægge lånene til 30-årige fastforrentede lån.

Sparekassen opfordres til at fremlægge dokumentation for, at han i 2009 var bekendt med, at der ikke var en garanteret ret til at omlægge til nye 30-årige lån.

Han har uberettiget fået afslag på omlægning lånene til fastrentelån, selvom renoveringen er afsluttet. Han har hverken søgt om afdragsfrihed eller tillægslån.

Sparekassens standardfrase "kreditmæssig vurdering" tager tydeligvis ikke højde for, at hans indtægt siden låneoptagelsen er mere end fordoblet. Endvidere er renten faldet, så boligudgiften er halveret.

Han er blevet udsat for aldersdiskrimination.

Sparekassen bør give et skriftligt begrundet afslag på låneomlægningen.

Han er presset ud i et tvangssalg af to af sine ejendomme med et forventet tab på mere end 1,7 mio. kr. som følge af afslaget.

Sparekassen har oplyst, at den ikke vil finansiere tabet efter et tvangssalg. Som følge heraf kan han blive tvunget ud i et tvangssalg af sin bil og sin sidste ejendom.

Sparekassen Sjælland-Fyn har anført, at klageren ved optagelsen af lånene i Totalkredit i 2009 var bekendt med, at han ikke var garanteret en ret til at omlægge til nye 30-årige lån, når afdragsfriheden udløb.

Klageren indleverede økonomiske oplysninger, som blev gennemgået i sparekassen. Sparekassens afslag på klagerens anmodning om omlægning af lånene beroede på en almindelig kreditvurdering af klageren.

Ankenævnets bemærkninger

I 2009 optog klageren via Sparekassen Sjælland-Fyn afdragsfrie lån med rentetilpasning i Totalkredit til finansiering af to ejendomme. I januar 2018 gav sparekassen klageren afslag på at omlægge lånene til 30-årige fastforrentede lån.

Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at sparekassen i forbindelse med optagelsen af lånene eller efterfølgende gav klageren tilsagn om, at han havde krav på omlægning af lånene til fastforrentede 30-årige lån.

Det beroede på sparekassens egen afgørelse, om den ønskede at imødekomme klagerens ansøgning og medvirke til en omlægning af lånene. Ankenævnet finder således ikke, at sparekassen var forpligtet til at medvirke til, at lånene blev omlagt.

Ankenævnet finder ikke, at der i øvrigt er godtgjort omstændigheder, der kan medføre et ansvar for sparekassen.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnet kan ikke tage stilling til, om sparekassens generelle kreditpolitik måtte være i strid med regler vedrørende forskelsbehandling på grund af alder. En eventuel afgørelse heraf henhører under Finanstilsynet.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.