Byggelån, sikringskonti.

Sagsnummer:118/1988
Dato:22-12-1988
Ankenævn:Frank Poulsen, Hans Rex Christensen, Per Overbeck, Lars Pedersen, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Byggelån, sikringskonti.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I perioden fra september 1985 til udgangen af 1987 gennemførte klageren med indklagede som bank en byggesag, og sagen for Ankenævnet angår spørgsmålet om, hvorvidt klageren har krav på tilskrivning af yderligere renter af de beløb, som har henstået på de sikringskonti, som blev oprettet i forbindelse med byggesagen.

Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at udrede et yderligere rentebeløb, som klageren dog ikke har kunnet opgøre nærmere.

Indklagede har påstået frifindelse.

Det fremgår af sagen bl.a., at det pågældende byggeri først blev igangsat i foråret 1987, og at det i 1985 tilsagte byggelån blev forhøjet på grund af de i den mellemliggende periode indtrådte prisstigninger. Der har under byggesagen endvidere været afholdt en voldgiftssag vedrørende kvaliteten af det udførte arbejde.

Som følge af bl.a. disse forhold har opgørelsen af byggelånskontoen været overordentlig kompliceret og gjort til genstand for en længerevarende brevveksling parterne imellem. Denne har angået spørgsmålet om en lang række posteringer på kontoen og om klagerens og/eller indklagedes betaling via byggelånskontoen af ikke byggerelaterede omkostninger og førte til, at klageren ved skrivelse af 2. marts 1988 indbragte sagen for Finanstilsynet.

Ved skrivelse af 10. marts 1988 til klageren opsagde indklagede engagementet, som man med renter og provision opgjorde til 89.397,90 kr. pr. 18. marts 1988.

Ved skrivelse af 5. august 1988 afgav indklagede til klagerens advokat en redegørelse for de skete rentetilskrivninger og bilagde en i sagens anledning udarbejdet opgørelse over bevægelserne på de to sikringskonti, der havde været knyttet til byggesagen.

Ved skrivelse af 22. august 1988 til Finanstilsynet kommenterede klageren denne skrivelse på en lang række punkter, ligesom han knyttede bemærkninger til en række af de posteringer, der fremgik af den af indklagede udarbejdede oversigt.

Ved skrivelse af 1. september 1988 til klageren meddelte Finanstilsynet i anledning af klagerens skrivelser dertil af 2. og 15. marts, 25. april 6. juni og 22. august 1988, at man ikke havde mulighed til at tage stilling til klagerens kritik af indklagede, idet en sådan stillingtagen ville nødvendiggøre en tidskrævende og revisionsmæssig undersøgelse af hele byggelånsagens forløb, som tilsynet ikke kunne påtage sig.

Ankenævnets bemærkninger:

En realitetspåkendelse af klagerens påstand vil forudsætte en sådan undersøgelse af forløbet af den gennemførte byggesag, som ikke findes at burde ske ved Ankenævnet, jf. vedtægtens § 7. stk. 1, men i givet fald ved domstolene.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.