Spørgsmål om godtgørelse af udgifter til arkitekt mv. i forbindelse med afslag på finansiering af køb og ombygning ejendom.

Sagsnummer:493/2009
Dato:01-02-2010
Ankenævn:Kari Sørensen, Carsten Holdum, Niels Bolt Jørgensen, Bent Olufsen og Astrid Thomas.
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om godtgørelse af udgifter til arkitekt mv. i forbindelse med afslag på finansiering af køb og ombygning ejendom.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav om godtgørelse af udgifter til arkitekt mv. i forbindelse med Arbejdernes Landsbanks afslag på finansiering af klagerens køb og ombygning af en fast ejendom.

Sagens omstændigheder.

Klageren henvendte sig i februar 2009 til Arbejdernes Landsbank i forbindelse med et ønske om køb af en bestemt fast ejendom. Klageren ønskede ved købet af ejendommen at foretage en ombygning af denne.

Ved e-mail af 12. februar 2009 fremsendte banken en økonomiberegning ved klagerens køb af ejendommen for 1,4 mio. kr. samt ombygning anslået til 800.000 kr. Det fremgik, at banken gerne medvirkede ved finansieringen, men ønskede at få forelagt skriftlige tilbud fra håndværkere, overslag over værdi af eget arbejde samt samlet overslag over konkret byggeprojekt. Det anførtes, at banken ønskede at høre fra klageren, når denne havde talt med advokaten, og der forelå et foreløbigt skøde.

Ved e-mail af 31. marts 2009 orienterede klageren banken om status vedrørende huskøbet. Klageren forventede en overtagelse af ejendommen den 1. maj og oplyste samtidig, at det inden underskrift af købsaftale var nødvendigt at afholde udgifter på 40.000 kr. til en byggesagkyndig og arkitekt. Endvidere fremgik, at ombygningen af ejendommen ville blive dyrere end tidligere forudsat.

Ved e-mail af 6. april 2009 meddelte banken, at før man kunne gå videre med sagen ønskedes forelagt skriftlige tilbud fra håndværkere, overslag over værdien af klagerens eget arbejde og et samlet overslag over konkret byggeprojekt.

På et møde den 17. april 2009 fremlagde klageren et budget for købet og ombygningen af ejendommen med samlede finansieringsudgifter på i alt 2.640.965 kr.

Arbejdernes Landsbank har anført, at man på mødet bad klageren revurdere ombygningsbudgettet, så det samlede finansieringsbehov kunne nedbringes til det tidligere forudsatte beløb på 2,2 mio.

På et møde den 29. april 2009 indleverede klageren et revideret ombygningsbudget, hvorefter ombygningsudgifterne beløb sig til 852.397 kr. Beløbet blev godkendt af banken.

Banken har anført, at det blev understreget over for klageren, at han ikke skulle underskrive bindende købsaftale, forinden ejendommen var vurderet, eller i givet fald underskrive med forbehold for bankens godkendelse. En acceptfrist skulle fastsættes til i hvert fald 8. maj 2009, hvor en vurdering kunne foreligge.

Den 4. maj 2009 meddelte Arbejdernes Landsbank klageren, at bankens vurderingsmand havde værdiansat ejendommen med tilhørende ombygning til 1,85 mio. kr.

Klageren har anført, at han på baggrund af bankens vurdering opgav købet af ejendommen. Samlede udgifter til arkitekt, advokat samt udnyttelse af fortrydelsesret har beløbet sig til 70.000 kr.

Parternes påstande.

Klageren har den 7. maj 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Arbejdernes Landsbank tilpligtes at betale 70.000 kr.

Arbejdernes Landsbank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at efter at han havde modtaget bankens ja til lån til køb af huset og ombygningen, kontaktede han medarbejderen for at spørge, om ejendommen skulle vurderes. Det blev afslået af banken "for de følger processen", hvilket undrede ham.

Tiden, hvor der skulle underskrives dokumenter nærmede sig, hvorfor han ringede til banken og spurgte, om han måtte underskrive, hvilket banken gav sit ja til. Et par dage før der skulle betales, ringede han for at sikre sig, at banken betalte, men fik oplyst, at banken ikke ville låne penge til ombygningen, da ejendommen først skulle vurderes.

Efter at have modtaget oplysning om vurderingen af ejendommen og bankens afslag på finansieringen valgte han at anvende fortrydelsesretten og måtte betale 1% af købesummen.

Arbejdernes Landsbank har anført, at banken ikke påtog sig at afholde klagerens omkostninger til arkitekt eller andre rådgivere. Banken påtog sig heller ikke risikoen for, at klagerens omkostninger hertil kunne vise sig afholdt forgæves som følge af, at handlen eller ombygningen ikke blev gennemført.

Bankens håndtering af sagen har ikke været behæftet med fejl eller mangler, hvorfor der ikke er grundlag for, at pålægge banken at betale erstatning.

Klageren blev løbende orienteret om, at det ikke var muligt at vurdere værdien af ejendommen og dermed belåningsgrundlaget, forinden der forelå et realistisk ombygningsbudget.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af denne tvist forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske ved Ankenævnet, men som givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.