Manglende indbetaling, hvorved konto blev uopfyldt.

Sagsnummer:460/1998
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Indekskonto - uopfyldt kontrakt
Ledetekst:Manglende indbetaling, hvorved konto blev uopfyldt.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Klagerens indekskontrakter hos indklagede blev pr. 31. december 1996 uopfyldt som følge af, at klageren ikke senest denne dag havde betalt ydelsen for året 1995. Som konsekvens heraf bortfaldt klagerens ret til indekstillæg. Klagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har pådraget sig et erstatningsansvar i den anledning.

Sagens omstændigheder.

I 1995 blev klageren, der drev landbrug, erklæret konkurs efter begæring fra indklagede, med hvem klageren havde et engagement.

Klageren havde hos indklagedes Rønne afdeling 6 indekskontrakter. Indbetalingerne for 1995 på disse skulle i henhold til § 10 i lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing foretages senest den 31. december 1996. Dette skete ikke.

Indklagede har oplyst, at man medio december 1996 sendte erindringsbreve til de kunder, som endnu ikke havde indbetalt ydelsen for 1995. Indklagede har oplyst, at der er tale om et standardbrev, hvis indhold er således:

"For en ordens skyld gør vi opmærksom på, at De endnu mangler at indbetaler kr. xxxx af ydelsen for 19xx.

Hvis beløbet ikke indbetales inden 31. december 9xx. vil en eller flere af kontrakterne i indeksaftalen være uopfyldte. Det indebærer, at De mister retten til Statens indekstillæg på de uopfyldte kontrakter, når udbetalingerne påbegyndes ved Deres 67. år."

Klageren har anført, at han ikke modtog nogen meddelelse fra indklagede.

Parternes påstande.

Klageren har den 22. december 1998 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at få indekskontrakterne "bragt i funktion igen" eller holde ham skadesløs for det mistede indekstillæg.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at som følge af, at han ikke modtog indklagedes erindringsskrivelse om indbetalingerne for 1995, blev disse ikke indbetalt rettidigt inden udgangen af 1996. Han finder, at der foreligger skærpende omstændigheder som følge af hans personlige konkurs. Efter konkursen fraflyttede han og ægtefællen til en anden landsdel. Hans ægtefælle henvendte sig i december 1997 i indklagedes Slangerup afdeling for at indbetale på kontrakterne, men fik at oplyst, at alt var i orden, og at der skulle ikke indbetales yderligere. Hans ægtefælle havde midler, der kunne anvendes til indbetalingen af ydelserne på 2-3.000 kr.

Indklagede har anført, at der medio december 1996 blev sendt erindringsbrev til klageren om indbetaling på indekskontrakterne. Der er tale om et standardbrev, som man ikke har kopi af. Det er klagerens egen risiko at sørge for, at indbetaling sker rettidigt. Som følge af den manglende indbetaling blev kontrakterne registreret som uopfyldte. Det afvises, at en medarbejder i Slangerup afdeling skulle have udtalt, at der ingen problemer var med indekskontrakterne, men dette er i øvrigt af underordnet karakter, da kontrakterne på dette tidspunkt var misligholdte.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det er ikke oplyst, at indklagede over for klageren skulle have påtaget sig at sørge for, at der blev indbetalt på indekskontrakterne i tide. Herefter er der ikke grundlag for at fastslå, at indklagede som følge af den manglende indbetaling har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.