Spørgsmål om kurssikring.

Sagsnummer:559/1995
Dato:29-08-1996
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Inge Frølich, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Allan Pedersen
Klageemne:Realkreditbelåning - ejerskifte
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Realkreditbelåning - kurssikring
Ledetekst:Spørgsmål om kurssikring.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Ved slutseddel underskrevet af køber, selskabet M, den 29. september 1993 solgte klageren sin ejerlejlighed til overtagelse 1. november s.å. Af købesummen på 310.000 kr., skulle 243.000 kr. finansieres ved optagelse af et 30-årigt obligationslån med rente 7%.

Den 6. november 1993 fremsendte Realkredit Danmark til den ved salget medvirkende ejendomsmægler tilbud på et ejerskiftelån på 239.000 kr., obligationslån 7%. Af tilbudet fremgik en række forbehold bl.a. om værdiansættelsen af ejerlejligheden.

Ved skrivelse af 15. december 1993 fra Realkredit Danmark til ejendomsmægleren blev værdiansættelsen godkendt. Det oplystes samtidig, at et forbehold om lejekontrakt erstattedes af et forbehold om, at det var en betingelse for lånets udbetaling, at beboeren af lejligheden blev medejer af ejerlejligheden for minimum 5%. Forinden udbetaling af lånet kunne ske, skulle Realkredit Danmark modtage gældsovertagelse underskrevet af samtlige købere, tinglyst skøde, hvoraf fremgik, at ejerlejlighedens beboer ejede 5% af ejendommen, samt selvskyldnerkautionserklæring fra ejerne af selskabet M.

Indklagede har oplyst, at afdelingen modtog sagen den 20. november 1993. På tidspunktet for lånetilbudets fremkomst blev det med klageren og dennes mor drøftet, hvilke konsekvenser der var forbundet med kreditforeningens forbehold, herunder det forhold, at indklagede på dette tidspunkt ikke ville tegne kurskontrakt vedrørende lånet. Dette bestrides af klageren.

Den 21. december 1993 underskrev klageren pantebrev vedrørende ejerskiftelånet. Ifølge indklagede blev køber samtidig kontaktet med anmodning om accept af de ændringer i handelen, som var krævet af Realkredit Danmark. Køber blev rykket for accept af ændringer den 28. januar 1994. Først den 1. juni 1994 blev kopi af tinglyst skøde modtaget fra sælger, hvorefter lånet fremsendtes til kreditforeningen til hjemtagelse.

Den 17. august 1994 afregnede Realkredit Danmark ejerskiftelånet.

Klageren rettede i januar 1995 gennem sin advokat henvendelse til indklagede om sagens ekspedition. Under en efterfølgende korrespondance rejste klageren krav om erstatning for indklagedes ekspedition af sagen under anbringende af, at indklagede først på et meget sent tidspunkt havde orienteret ham om muligheden for at indgå kurskontrakt vedrørende ejerskiftelånet. Indklagede afviste klagerens krav.

Klageren har ved klageskema af 12. november 1995 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale erstatning opgjort til 50.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb end påstået af klageren.

Klageren har anført, at hverken han eller hans mor i december 1993 af indklagede blev gjort opmærksom på konsekvenserne af de forbehold, der blev taget af Realkredit Danmark for ejerskiftelånets udbetaling, herunder at indklagede ikke ville tegne kurskontrakt for lånet. Det bestrides, at hans mor skulle have drøftet spørgsmålet om kurssikring med sin daværende advokat. Realkredit Danmark har i en skrivelse af 12. december 1994 oplyst, at man ville have kunnet tegnet fastkursaftale for ejerskiftelånet efter den 15. december 1993 under forudsætning om, at underskrevet skøde blev modtaget. Indklagede burde i december 1993 have rettet henvendelse til Realkredit Danmark herom. Ejerskiftelånets sene afregning medførte en kursdifference på 14¼ point eller ca. 34.000 kr. set i forhold til kursen, der var oplyst i ejendomsmæglerens provenuberegning. Hans tab er herudover advokatomkostniger.

Indklagede har anført, at man ikke har pådraget sig erstatningsansvar over for klageren ved sagens ekspedition. Klageren blev gjort bekendt med problemerne omkring kurssikring af ejerskiftelånet. Lånetilbudet blev i forbindelse med dets fremkomst drøftet med klageren og dennes mor, herunder konsekvenserne forbundet med kreditforeningens forbehold. Klageren blev gjort bekendt med, at indklagede på daværende tidspunkt ikke ville tegne kurskontrakt vedrørende lånet. Dette blev endvidere drøftet mellem klagerens daværende advokat og dennes mor. Først den 1. juni 1994 modtog indklagede kopi af det tinglyste skøde. En eventuel erstatning kan højst udgøre en kursdifference i perioden fra den 1. juni til den 17. august 1994. Det kan ikke i forhold til indklagede tillægges betydning, at Realkredit Danmark efterfølgende har tilkendegivet at have været villig til at tegne kurskontrakt efter den 15. december 1993, idet indklagede på daværende tidspunkt kun som grundlag for sin vurdering af, om betingelserne for at indgå kurskontrakt var opfyldt, havde kreditforeningens skrivelse af 15. december 1995.

Ankenævnets bemærkninger:

Indklagede har anført, at det i forbindelse med fremkomsten af lånetilbud fra Realkredit Danmark blev drøftet med klageren og dennes mor, at en konsekvens af kreditforeningens forbehold bl.a. var, at indklagede på dette tidspunkt ikke ville tegne kurskontrakt vedrørende lånet. Klageren har bestridt dette. Da en stillingtagen til dette tvistepunkt ville forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene, afviser Ankenævnet sagens behandling i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.