Krav om udbetaling af overdragelsessum for udenlandske aktier i forbindelse med tvangsindløsning af mindretalsaktionærer

Sagsnummer:424/2019
Dato:17-03-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, Peter Stig Hansen, Morten Bruun Pedersen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Værdipapirer - forhold vedrørende udenlandske papirer
Ledetekst:Krav om udbetaling af overdragelsessum for udenlandske aktier i forbindelse med tvangsindløsning af mindretalsaktionærer
Indklagede:Nordea Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om udbetaling af overdragelsessum for udenlandske aktier i forbindelse med tvangsindløsning af mindretalsaktionærer.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nordea Danmark. På et ikke oplyst tidspunkt købte klageren 101 stk. aktier i det udenlandske selskab Mobileye B.V. via banken.  

Den 29. marts 2018 offentliggjorde det udenlandske selskab Intel Corporation og Mobileye en pressemeddelelse om en afgørelse fra en hollandsk domstol om tvangsindløsning af mindretalsaktionærerne i Mobileye i forbindelse med Cyclops Holdings, LLC’s (et datterselskab af Intel Corporation) overtagelse af Mobileye:

”… Intel Corporation … and Mobileye B.V. today announced that a final judgment was rendered by the Enterprise Chamber … of the Amsterdam Court of Appeals … on March 27, 2018 in the statutory compulsory acquisition proceeding … initiated by Cyclops Holdings, LLC, a wholly owned subsidiary of Intel, for all outstanding Mobileye shares.

The Enterprise Chamber has ordered all minority Mobileye shareholders to transfer their Mobileye shares to Cyclops in exchange for payment of USD 63.54 per share in cash…. From March 27, 2018 … to April 25, 2018 Mobileye shareholders will have the opportunity to voluntarily adhere to the judgment of the Enterprise Chamber by transferring their Mobileye shares to Cyclops. …

On April 25, 2018 or shortly thereafter, Cyclops plans to enforce the judgment of the Enterprise Chamber against the remaining minority Mobileye shareholders by paying the aggregate compulsory acquisition price … to the consignment office of the Dutch Ministry of Finance. Upon such payment, ownership of all Mobileye shares not previously transferred … will be transferred to Cyclops by operation of law and the former holders of such shares will then be entitled to receive payment of USD 63.54 per share …. from the consignment office of the Dutch Ministry of Finance … Following consignment of funds to the consignment office of the Dutch Ministry of Finance, former holders of shares … will need to collect funds from the consignment office of the Dutch Ministry of Finance in accordance with the procedures to be established by the consignment office of the Dutch Ministry of Finance, which may include requirements to provide certain documents that the consignment office of the Dutch Ministry of Finance may require in its discretion. All payments will still be subject to applicable withholding of taxes and completion and delivery of a Declaration of Status for Israeli Income Tax Purposes …”

I et brev af 10. april 2018 til klageren om ”Opkøb af værdipapirer”, fondskode NL-061, 101 stk. Mobileye NV aktier, meddelte banken:

”Vi skriver til dig, fordi INTEL CORPORATION tilbyder at købe din beholdning i MOBILEEYE NV på følgende betingelser:

1) Kontant beløb på 63,54 USD pr. Mobileye NV aktie.

Der skal udfyldes TAX DECLARATION for at undgå israelsk skat. TAX DECLARATION formular kan hentes hos Nordea …”

I et brev af 25. maj 2018 til klageren meddelte banken, at Mobileye havde fusioneret med selskabet Mobileye NV Amsstelve NPV (MA), at det nye selskabs navn var MA, og at klageren ville modtage 101 stk. aktier i MA (fondskode NL-920) for sine 101 stk. Mobileye NV aktier.

I et brev af 1. oktober 2018 til klageren om ”Opkøb af værdipapirer”, fondskode NL-920, 101 stk. Mobileye NV aktier, meddelte banken:

”TILBUDDET ER BLEVET FORLÆNGET

Vi skriver til dig, fordi INTEL CORPORATION tilbyder at købe din beholdning i MOBILEEYE NV på følgende betingelser:

Du kan vælge at sælge dine aktier til et kontant beløb på 63,54 USD pr. aktie.

For at undgå israelsk skat du udfylde en TAX DECLARATION. formular kan hentes hos Nordea … Modtager vi ikke TAX DECLARATION fra dig, vil 25% israelsk skat blive fratrukket i beløbet.

BEMÆRK! AKTIONÆRER DER VÆLGER IKKE AT TAGE IMOD TILBUDDET ELLER HELT ELLER UNDLADER AT SVARE, VIL FÅ UDTAGET DERES AKTIER VÆRDILØSE. …”

Den 15. oktober 2018 udfyldte klageren en formular om israelsk skat vedrørende hendes Mobileye aktier.

Banken har oplyst, at klageren den 16. november 2018 via banken ansøgte om at få en kontant udbetaling for sine 101 stk. aktier.

Klageren rykkede herefter banken vedrørende udbetaling af overdragelsessummen for aktierne. I en e-mail af 23. januar 2019 til klageren anførte banken:

”… vores interne afdeling … har undersøgt sagen og fortæller, at vi har gjort vores del af sagen og leveret sagen til modtageren. Det er desværre ikke muligt på nuværende tidspunkt, at oplyse tidshorisonten. De forventer, at det godt kan blive en langtrukken affære eftersom skattemyndighederne, også er med på disse sager i det pågældende land og derfor kan det tage lang tid.

Konklusionen er at vi desværre må afvente modtageren, men så snart vi hører noget, vender vi tilbage.”

I en e-mail af 29. juli 2019 til klageren anførte banken:

”… Der er desværre ikke noget nyt på nuværende tidspunkt, og vi har heller ikke mulighed for at speede processen op, da det manglende ikke ligger i Nordeas hænder. Lige så snart vi har yderligere information får du besked med det samme. Som vi tidligere har talt om, kan dette dog godt tage mange måneder endnu, desværre.”

Den 30. september 2019 udfyldte klageren en ny formular om israelsk skat vedrørende aktierne i Mobileye (”Mobileye B.V. … formerly known as Mobileye N.V.”).

I sagen er endvidere fremlagt en udfyldt fuldmagtsformular, hvorved klageren gav bankens amerikanske depotbank fuldmagt til at repræsentere hende overfor ”Consignment Office” vedrørende udbetaling af overdragelsessummen for 101 stk. Mobileye aktier. Af formularen fremgik, at klagerens aktier var erhvervet af Cyclops efter dennes overførelse af overdragelsessummen til ”Consignment Office” i forbindelse med tvangsindløsning af de tilbageværende mindretalsaktionærer. Det fremgik endvidere, at ”Consignment Office” alene kunne udbetale overdragelsessummen for klagerens aktier i henhold til instruktion fra en af Cyclops udpeget ”Paying Agent”, som skulle påse, at en eventuel pligtig israelsk skat blev tilbageholdt i forbindelse med udbetalingen.

Parternes påstande

Den 12. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal udbetale overdragelsessummen for hendes Mobileye aktier.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt frifindelse subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun solgte sine Mobileye aktier gennem banken den 15. oktober 2018, men at hun endnu ikke har fået penge for aktierne.

Hun har været i kontakt med banken mange gange og sidst i september 2019, hvor det viste sig, at deklarationsformularen vedrørende skat var udfyldt forkert. Hun udfyldte igen deklarationen den 30. september 2019, og siden er der ikke sket mere.

Hun har gennem hele forløbet rettet sig fuldstændig efter alle bankens anvisninger.

Banken har formidlet købet, administrationen og opbevaringen af aktierne mod betaling af kurtage og diverse gebyrer.

Banken er forpligtet til straks at gennemføre slutafregningen og udbetale overdragelsessummen til hende.

Banken har forsøgt at overføre sit ansvar til en tredje part ved at introducere sin depotbank, som hun på intet tidspunkt blev informeret om, samt et begreb som ”Consignment Office”. Alle de mellemliggende problemstillinger, som banken beskriver i sit indlæg, er et anliggende mellem banken og de andre involverede finansielle institutioner.

Bankens kommentar om, at ”ingen af bankens kunder har endnu modtaget betaling fra Consignment Office for deres Mobileye aktier” er helt upassende. Hun kan ikke vide, om banken har flere kunder, der har disse aktier. Hun er sikker på, at alle disse kunder forventer at blive betjent af Nordea Bank og ikke af ”Consignment Office”.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at klageren inden for en given tidsramme fik mulighed for at ansøge om at blive tvangsindløst og derved få kontant udbetaling af 101 stk. aktier.

Banken videreformidlede alene klagerens ansøgning om udbetaling.

Det fremgår af pressemeddelelsen af 28. marts 2018, at alle aktier i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen er overført til ”Consignment Office” under det hollandske finansministerium. Aktierne er således ikke længere i bankens varetægt, ligesom banken ikke har råderet over dem.

Det er det hollandske finansministerium, som forestår den konkrete udbetaling af aktionærernes tilgodehavender på baggrund af aktionærernes ansøgninger samt finansministeriets interne procedure. Alle udbetalinger er underlagt israelsk skattelovgivning, medmindre der kan fremvises gyldig ”Declaration of Status for Israeli Income Tax Purposes".

Banken har flere gange gjort opmærksom på, at det er den hollandske myndighed ”Consignment Office”, som forstår den konkrete udbetaling. Grundet erfaring i tilsvarende sager har banken oplevet, at en sådan udbetaling kan tage flere år, da der er flere forskellige forhold, der skal udredes mellem en række nationale myndigheder, som i denne situation er de hollandske og de israelske.

Banken har ikke mulighed for at påvirke processen og har alene videregivet klagerens ansøgning om kontantudbetaling. Bankens amerikanske depotbank varetager klagerens proces ved ”Consignment Office” i forbindelse med klagerens ansøgning om kontantudbetaling af aktierne, jf. fuldmagtsformular og deklaration af 30. september 2019. Som klagerens bank har Nordea endnu ikke modtaget beløbet. Beløbet vil straks blive sat ind på klagerens konto, når banken modtager det.

Da beløbet endnu ikke er modtaget, bør klageren ikke få medhold.

Ingen af bankens kunder har endnu modtaget betaling fra Consignment Office for deres Mobileye aktier.

Nordea Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at klageren ikke har lidt et økonomisk tab. Klageren har gennem banken søgt om at få en kontakt udbetaling for de 101 stk. aktier.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde via Nordea Danmark købt 101 stk. aktier i det udenlandske selskab Mobileye. I marts 2018 offentliggjorde Mobileye og det udenlandske selskab Intel Corporation en pressemeddelelse om en afgørelse fra en hollandsk domstol om tvangsindløsning af mindretalsaktionærerne i Mobileye i forbindelse med Cyclops’ (et datterselskab af Intel Corporation) overtagelse af aktierne i Mobileye. Af pressemeddelelsen fremgik, at overdragelsessummen for mindretalsaktionærernes aktier efter udløbet af en frivillig overdragelsesperiode den 25. april 2018 ville blive overført til ”Consignment Office” under det hollandske finansministerium, og at mindretalsaktionærerne herefter skulle rette deres anmodning om udbetaling til ”Consignment Office”. Det fremgik endvidere, at overdragelsessummen for aktierne var undergivet israelsk skat.

Banken videreformidlede klagerens anmodning om udbetaling til ”Consignment Office”. Så længe banken ikke har modtaget betaling fra ”Consignment Office”, kan det ikke pålægges banken at udbetale overdragelsessummen til klageren. Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at banken i sin håndtering i forbindelse med tvangsindløsningen af klagerens Mobileye aktier har udvist fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar for banken.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.