Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Mastercard transaktioner på natklub i Las Vegas, USA. Kort ikke bortkommet.

Sagsnummer:151/2019
Dato:14-10-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Anita Nedergaard, Kristian Ingemann Petersen, Ida Marie Moesby, Søren Geckler.
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Mastercard transaktioner på natklub i Las Vegas, USA. Kort ikke bortkommet.
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte Mastercard transaktioner på natklub i USA.

Sagens omstændigheder

Den 24. februar 2019 besøgte klageren en natklub, N, i Las Vegas, USA sammen med en ven.

Den samme aften blev der gennemført eller søgt gennemført følgende transaktioner med klagerens kort:

Nr.

Tidspunkt, lokal tid

Valuta

Beløb

Godkendelse

Forretning

 

Status

1

04.02

USD

90,00

Chip og

underskrift

N

Gennemført,

vedkendt

2

04.12

USD

1.200,00

Chip og pin

N

Gennemført,

ikke vedkendt

3

04.40

DKK

4.312,00

Chip og pin

ATM,

hæveautomat

Ikke gennemført, over max. beløb

4

04.43

USD

1.200,00

Chip og pin

N

Gennemført,

ikke vedkendt

5

04.52

USD

330,00

Chip og pin

N

Gennemført,

ikke vedkendt

6

06.54

USD

16,58

Chip og underskrift

Cafe

Gennemført,

vedkendt

Ad pkt. 2 og 4) Banken har oplyst, at der blev søgt autorisation af beløb på 1.200 USD, men at transaktionerne efterfølgende indgik med 1.400 og 1.440 USD, og at banken har tilbageført differencen på 440 USD til klageren.

Ad pkt. 3) Ved forsøg på hævning i automaten blev det valgt, at det hævede beløb skulle fremgå i DKK og ikke i USD.

Klageren indgav anmeldelse til det lokale politi, og kortet blev spærret. Af anmeldelsen til politiet fremgik bl.a.:

“After arriving at [N] at 1:53 am, my friend and I were escorted to a seat, as my friend said he is going to the restroom for a minute and walked away, two girls working for the club, approached and ins[i]sted even after cover charge of $100 payment I must buy two drinks and buy them drinks as well per their rules. Thinking that I must obey the rules, they escorted me to the back bar and handed me a beverage, it tasted strange like a chemical, I indicated that I must go back to my friend they said that I can’t go back and my friend supposedly is in the back as well. I don’t remember much after only taking a small sip of the only beverage. As I come to my sensences I insisted that I have to go to find my friend …. According to him I passed him … without recognizing him after they let me out. He said I was gone about 30-40 minutes, he sounded worried for me because he looked everywhere for me and couldn’t find me. We walked out. I was not drunk as I only had a beer and a single c[ock]tail at 7:30 with dinner. This morning I had a feeling that I was asked to pull money out of my account and they asked me to show them my drivers license as well as credit cards many many time, and I felt like I had no control over my actions. My friend who is a doctor said that most likely I was drugged by the club and girls who worked there. …”

Den 6. marts 2019 indgav klageren indsigelse mod de tre ikke vedkendte hævninger til banken, der afviste indsigelsen.

Banken har fremlagt en systemudskrift vedrørende brug af chip og pinkode for de tre ikke vedkendte transaktioner.

Banken har oplyst, at den anmodede N om at dokumentere differencen på 440 USD. Banken har fremlagt materiale modtaget fra N, herunder notaer vedrørende de ikke vedkendte transaktioner. Banken har anført, at differencen skyldtes drikkepenge.

Parternes påstande

Den 2. april 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal tilbageføre de ikke vedkendte hævninger.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han blev udsat for kortmisbrug hos N.

Han blev forgiftet via en drink. Efterfølgende var der transaktioner, som han ikke mener at have autoriseret.

Han husker ikke meget fra aftenen. Han var ikke alkoholpåvirket.

Som beskrevet i politianmeldelsen blev han eskorteret til et andet område hos N, hvor der var særlige vagter til at bevogte området, og hvortil hans ven blev nægtet adgang.

Han opbevarede kortet i en lille klip/kortholder, som han havde i sin jakke. Når man er bedøvet, er det bestemt muligt at få frarøvet sine ejendele, uden at man opdager det.

Dagen efter blev han undersøgt af en ven, der er læge.

Det lokale politi bekræftede, at der kunne være tale om svindel fra N og anbefalede ham at politianmelde sagen, så politiet havde flere sager mod N.

Banken har ikke dokumenteret, at der blev brugt chip og pinkode i de tre ikke vedkendte transaktioner. Han har ingen kvitteringer fra den pågældende aften og mener ikke, at han har brugt pinkode til at autorisere beløbene. Da han bad banken om en kvittering eller andet, der kunne bevise, at han havde brugt pinkode, gav banken ham blot et excel-ark, hvori banken selv havde markeret, at transaktionerne var godkendt med pinkode.

Han forstår ikke det af banken anførte om, at det forekommer usandsynligt, at en eventuel amerikansk misbruger ville vælge, at transaktionen i hæveautomaten skulle fremgå i DKK. Automaten udbetalte USD, og en misbruger ville være uinteresseret i hvilken valuta, der blev hævet fra hans konto. Banken opfordres til at fremlægge bevis for, at transaktionen blev valgt i DKK.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden blandt andet anført, at det er ikke sandsynligt, at der var tale om tredjemandsmisbrug.

Klageren har anført, at den første drink til 90 USD var et obligatorisk køb. Transaktionen blev gennemført ved brug af chip og underskrift. Det var derfor ikke muligt at aflure koden. De ikke vedkendte transaktioner må enten være gennemført af klageren eller af en person, som klageren havde bemyndiget dertil ved udlevering af kort og kode.

Klageren er selv usikker på, om han har autoriseret transaktionerne, idet klageren i klagen til Ankenævnet anførte, at ”der har efterfølgende været transaktioner som jeg ikke menes at have autoriseret.”

Ved forsøget på kontanthævning i hæveautomaten blev det valgt, at det hævede beløb skulle rapporteres i DKK og ikke som naturligt i USD. Det primære valg vil normalt være lokal valuta. Kun hvis man ønsker at kende det eksakte beløb i sin egen valuta vælges denne. Dette er en klar indikation af, at det var klageren selv, der forsøgte at gennemføre transaktionen.

De ikke vedkendte transaktioner blev gennemført ved brug af chip og pinkode. Klagerens kort var ikke bortkommet. Det forekommer usandsynligt, at nogen kunne tage kortet fra klageren, bruge det og lægge det tilbage uden at blive opdaget.

Transaktionerne blev korrekt registreret og bogført og var ikke ramt af tekniske svigt eller fejl.

Banken anmodede N om at dokumentere differencen på 440 USD. Det er ganske almindeligt, at man på restauranter søger autorisation på selve transaktionsbeløbet, og at der derefter tillægges drikkepenge. Banken anmodede N om dokumentation, da der var tale om et stort beløb. Banken har fremlagt notaer fra N, godkendt af klageren, bilagt kopi af klagerens kørekort som dokumentation for transaktionerne, og for at klageren var til stede på N. Af dokumentationen fremgår, at klageren tilføjede drikkepenge, og at der var tale om ”Dance-Dollars for Entertainment”.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagens afgørelse kræver en bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger til grund, at de ikke vedkendte transaktioner blev foretaget ved aflæsning af kortets chip og indtastning af korrekt pinkode. Ankenævnet lægger endvidere til grund, at de ikke vedkendte transaktioner er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Af lov om betalinger § 98 følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf.  lov om betalinger § 93.

Klageren har anført, at han blev dopet på en natklub i Las Vegas i USA, og at de ikke vedkendte transaktioner på natklubben blev foretaget, uden at han var vidende om det.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmis-brug. Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisfø-relse i form af parts- og vidneafhøringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Anke-nævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr.4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.