Kort og kode opbevaret i aflåst bil.

Sagsnummer:454/1991
Dato:09-07-1992
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Lars Pedersen, Ole Simonsen
Klageemne:Lov om betalingskort af 6. juni 1984 - pinkode opbevaret ved kort
Ledetekst:Kort og kode opbevaret i aflåst bil.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I forbindelse med et indbrud i en parkeret bil fik klageren den 28. juni 1991 mellem kl. 16.30 og 16.40 stjålet sit dankort, der var opbevaret i en pung, som lå i bilens handskerum. Den til kortet hørende PIN-kode var noteret bag på et foto, der tillige opbevaredes i pungen.

Kortet blev spærret kl. 17.15, men var forinden misbrugt samme dag kl. 17.05, hvor der var hævet 2.000 kr. i en DK-kontanten. Ved skrivelse af 15. juli 1991 til klageren meddelte indklagede, at man som følge af de forventede ændringer i betalingskortloven var indstillet på at dække 800 kr. af det uretmæssigt hævede beløb, men afviste yderligere krav under henvisning til, at klageren havde handlet groft uagtsomt ved at opbevare kort og PIN-kode sammen, hvorfor der mindst var en selvrisiko på 1.200 kr.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at godtgøre hende hele det uretmæssigt hævede beløb på 2.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at dankortet er stjålet fra en aflåst bils handskerum, hvorfor kortet ikke er mistet ved grov uagtsomhed. Kortudstederen er, jfr. betalingskortlovens § 21, således ansvarlig for tab, som følge af den uberettigede anvendelse af dankortet.

Indklagede har anført, at klageren ved at opbevare den til kortet hørende PIN-kode sammen med dankortet har udvist en grov uagtsomhed, der er omfattet af den på misbrugstidspunktet gældende affattelse af § 21, stk. 1, i lov om betalingskort. Som følge heraf er klageren ansvarlig for de transaktioner, der er foretaget med dankortet, op til det fastsatte maximum på 5.000 kr. Med henvisning til de forventede ændringer i lov om betalingskort har indklagede dog alene ladet klageren hæfte for 1.200 kr. af det skete misbrug.

Ankenævnets bemærkninger:

3 medlemmer - Peter Blok, Peter Stig Hansen og Ole Simonsen - udtaler:

Efter den på misbrugstidspunktet gældende affattelse af betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, er kortindehaveren med den beløbsgrænse på 5.000 kr., der følger at den i medfør af stk. 2 udstedte bekendtgørelse, ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af kortet, "hvis kortindehaveren eller nogen, som han har overladt kortet til, har mistet dette ved grov uagtsomhed." Denne bestemmelse findes uanset ordlyden også at måtte omfatte en uagtsomhed, som består i, at kortindehaveren har opbevaret PIN-koden samme sted som dankortet. I det foreliggende tilfælde har klageren erkendt, at hun i den pung, hvori kortet lå, opbevarede et foto, bagpå hvilket koden var noteret. Klageren findes herved at have udvist grov uagtsomhed, og vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

2 medlemmer - Peter Møgelvang Hansen og Lars Pedersen - udtaler:

Vi lægger til grund at, klageren i den foreliggende sag har opbevaret kortet i en pung, der blev stjålet fra klagerens aflåste bil, og at den til kortet hørende PIN-kode var noteret på et foto, der tillige opbevaredes i pungen.

Ved domme af den 24. februar og den 23. april 1992 har Østre Landsret afgjort ankesager, hvis udfald - ligesom den foreliggende sags - i væsentligt omfang har været afhængig af fortolkningen af betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, i den tidligere affattelse. Vi forstår dommene således, at det ved afgørelsen af, om kortet er mistet ved grov uagtsomhed, efter landsrettens opfattelse er en relevant omstændighed, at PIN-koden blev opbevaret sammen med kortet, men at sådan samlet opbevaring ikke automatisk bør føre til, at der statueres "grov uagtsomhed". Dette spørgsmål må besvares på grundlag af en samlet vurdering af den måde, hvorpå kortet og koden blev opbevaret.

Ved en vurdering af den foreliggende sag i lyset af de nævnte landsretsdomme finder vi, at klagerens opbevaring af kortet og koden må karakteriseres som groft uagtsom. Med denne begrundelse stemmer vi som flertallet.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.