Pengeinstituts afslag på at medvirke til at omlægge realkreditlån

Sagsnummer:410/2019
Dato:06-02-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Andreas Moll Årsnes, Karin Sønderbæk, Morten Bruun Pedersen, Søren Geckler.
Klageemne:Realkreditbelåning - øvrige spørgsmål
Afslag - Omlægning
Ledetekst:Pengeinstituts afslag på at medvirke til at omlægge realkreditlån
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører et afslag fra Nordea Danmark på at medvirke til at omlægge et realkreditlån i klagerens hus.

Sagens omstændigheder

Den 18. september 2019 udarbejdede Nordea Danmark en konsekvensberegning vedrørende en omlægning af et Nordea Kredit realkreditlån med en hovedstol på 521.000 kr. i klagerens hus. Lånet var et 30-årigt 3,5 % obligationslån med afdragsfrihed de første ti år. Restløbetiden var 23 år og tre måneder, heraf tre år og tre måneder med afdragsfrihed.

Forslag til ny belåning var et 20-årigt 0,5 % obligationslån med en hovedstol på 543.000 kr. og uden afdragsfrihed.

Beregningen viste, at første års ydelse efter skat ville stige med 13.576 kr. fra 16.165 kr. til 29.741 kr. Samlet set ville omlægningen medføre en ydelsesbesparelse for klageren på i alt 164.296 kr. efter skat.

Banken har oplyst, at den har afvist at medvirke til at omlægge klagerens realkreditlån.

Parternes påstande

Den 3. november 2019 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet, der har forstået klagerens påstand således, at Nordea Danmark skal medvirke til at omlægge hendes realkreditlån

Nordea Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken uberettiget har afslået at medvirke til at omlægge hendes realkreditlån.

Hun underskrev det nye lån, men bankens medarbejder oplyste, at han på grund af en sag ikke kunne komme videre.

Hun er utilfreds med banken, da hun i 15 år kun har betalt renter af 520.000 kr.

Det nye lån er ikke mere risikofyldt end det gamle.

Hun skal også købe en grund til sit sommerhus. Hendes søn har ansøgt om et lån, men banken vil ikke engang kigge på den sag.

Banken tager ikke hendes ønske alvorligt.

Nordea Danmark har anført, at klageren både i marts og i september 2019 henvendte sig til banken med ønske om at omlægge det afdragsfrie realkreditlån til et realkreditlån med afvikling, hvilket banken afslog.

Bankens interne kreditvurderinger af klageren viste, at stigningen i ydelsen efter skat på 13.576 kr. fra 16.165 kr. til 29.741 kr. ville medføre, at klagerens rådighedsbeløb ville komme til at ligge under de af Finanstilsynet fastsatte satser for rådighedsbeløb, jævnfør ”Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.”

Banken fandt det derfor ikke forsvarligt af hensyn til klageren at indgå en sådan aftale. Banken vil endvidere ikke medvirke til en omlægning, da det på baggrund af en kreditmæssig risikovurdering på nuværende tidspunkt ikke er sandsynligt, at Nordea Kredit vil få det fulde realkreditlån tilbagebetalt af klageren, herunder udgifter til omlægning af det eksisterende lån.

Det er alene banken og Nordea Kredit, der fastsætter kreditpolitikken, og banken er derfor ikke forpligtet til at bevilge det af klageren ønskede lån.

Banken har ikke handlet ansvarspådragende, og klageren har ikke lidt noget tab.

Bankens afslag har ikke forhindret klageren i at søge finansiering hos andre penge- og realkreditinstitutter.

Ankenævnets bemærkninger

I 2019 afslog Nordea Danmark en anmodning fra klageren om at omlægge et eksisterende 30-årigt 3,5 % obligationslån i Nordea Kredit med en hovedstol på 521.000 kr. Restløbetiden var 23 år og tre måneder, heraf tre år og tre måneder med afdragsfrihed.

En konsekvensberegning, som banken udarbejdede, viste, at en omlægning af lånet til et 20-årigt 0,5 % obligationslån med en hovedstol på 543.000 kr. og uden afdragsfrihed ville medføre, at første års ydelse efter skat ville stige med 13.576 kr. fra 16.165 kr. til 29.741 kr. Samlet set ville omlægningen medføre en ydelsesbesparelse for klageren på i alt 164.296 kr. efter skat.

Det beror på pengeinstituttets egen afgørelse, om det ønsker at imødekomme en kreditansøgning. Ankenævnet kan ikke pålægge banken at medvirke til at hjemtage det ønskede realkreditlån.

Ankenævnet kan ikke efterprøve eller tilsidesætte bankens kreditvurdering af klageren.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.