Aftale om saldokvittering.

Sagsnummer:559/1993
Dato:15-04-1994
Ankenævn:Niels Waage, Niels Busk, Gert Bo Gram, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Akkord - flere debitorer
Ledetekst:Aftale om saldokvittering.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I oktober måned 1992 rettede klagerens samlever henvendelse til indklagedes inkassoafdeling med henblik på at opnå saldokvittering for et lån, der i 1987 var ydet samleveren og klageren. Lånets restgæld var da i størrelsesordenen 180.000 kr. I samleverens skrivelse af 27. oktober 1992, som alene er underskrevet af denne, er bl.a. anført:

"Familien vil gerne hjælpe os i gang, men det kræver, at vi bliver slettet i RKI, så den er villig til at yde os et lån, så vi kan tilbyde at betale [indklagede] 20.000 kr. her og nu, mod saldokvittering og sletning i RKI. Jeg skal nævne, at vi bor i socialt boligbyggeri, intet ejer, og ved fogedretten er erklæret insolvent."

Der fandt herefter forhandlinger sted mellem indklagede og samleveren, som på indklagedes anmodning afleverede forskelligt materiale til belysning af sine økonomiske forhold. Forhandlingerne førte til, at indklagede den 26. februar 1993 skrev således til samleveren:

"Deres engagement med [indklagede].

Hermed kvitteres for modtagelsen af Deres indbetaling stor kr. 36.000 til fuld og endelig afgørelse af Deres engagement med [indklagede] ifølge lån ...

Samtidig skal det meddeles, at vi vil foranledige [indklagedes] indberetning til RKI slettet."

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes også at meddele hende saldokvittering og foranledige hende slettet hos RKI.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at samleverens henvendelse i oktober 1992 også skete på klagerens vegne, idet det var hende, der ønskede, at de kom ud af engagementet med indklagede, ligesom hun lånte beløbet hertil. Indklagede måtte være klar over, at beløbet på 36.000 kr. indbetaltes under forudsætning af, at også hun meddeltes saldokvittering. Samleverens henvendelse drejede sig således om lånet som sådan og ikke blot om hans personlige hæftelse.

Indklagede har anført, at skrivelsen af 27. oktober 1992 alene er underskrevet af samleveren. I skrivelsen anføres nogle steder "vi", men dette er uden betydning, da indklagede ikke accepterede tilbudet. Under forhandlingerne med samleveren modtog man forskelligt materiale til belysning af samleverens økonomi. Der har på intet tidspunkt i forløbet være tale om en vurdering af, hvad der skulle til, for at klageren kunne få meddelt saldokvittering. I skrivelsen om saldokvittering af 26. februar 1993 er det tydeligt angivet både i overskriften og i selve skrivelsen, at det alene angår samleverens engagement.

Ankenævnets bemærkninger:

Det fremgår af sagen, at indklagede i forbindelse med behandlingen af samleverens henvendelse om saldokvittering anmodede denne om at modtage yderligere oplysninger om dennes økonomiske forhold, medens indklagede ikke modtog tilsvarende oplysninger om klagerens økonomiske forhold. Allerede af den grund finder Ankenævnet ikke, at klageren har haft en berettiget forventning om, at indklagede var indstillet på også at meddele hende saldokvittering mod betaling af beløbet på 36.000 kr. Klagen kan herefter ikke tages til følge. Det tilføjes, at Ankenævnet herved ikke har taget stilling til, om klagerens samlever eventuelt vil kunne gøre gældende, at det var en forudsætning for hans indbetaling af de 36.000 kr., at der også meddeltes klageren saldokvittering.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.