Bevis for indbetaling ved køb af andelsbevis.

Sagsnummer:341/1997
Dato:23-12-1997
Ankenævn:Niels Waage, Inge Frølich, Jørn Ravn, Ole Reinholdt, Erik Sevaldsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - andelsbeviser
Ledetekst:Bevis for indbetaling ved køb af andelsbevis.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Af indklagedes vedtægter fremgår bl.a., at enhver låntager hos indklagede skal være andelshaver for mindst 200 kr. (ansvarlig indskudskapital).

I forbindelse med etablering af et lån købte klageren i november 1995 en andel i indklagede.

Den 14. november 1995 blev der overført 200 kr. fra klagerens lønkonto hos indklagede til en nyoprettet andelskapitalkonto. Samtidig udleverede indklagede et andelsbevis til klageren. Andelsbeviset er en fortrykt blanket med underskrifter af indklagedes bestyrelse dateret den 11. marts 1986. Klagerens navn og kontonummer er påført blanketten med maskinskrift. Af andelsbeviset fremgår, at klageren er andelshaver for et beløb på 1.000 kr. "hvilket beløb er fuldt indbetalt". I øvrigt fremgår bl.a.:

"Andelsbeviset er ikke dokumentation for andelshavers andelskapital, da der til hver andelshaver er knyttet særskilt konto."

På årsopgørelserne for klagerens engagement for årene 1995 og 1996 er saldoen på andelskapitalkontoen angivet til henholdsvis 200 kr. og 210 kr., idet de 10 kr. var udbytte for året 1995. Endvidere fremgår, at andelskapitalen på henholdsvis 200 kr. og 210 kr. for de pågældende to år skulle påføres selvangivelsen i rubrik 85.

I 1997 overførte klageren sit engagement til et andet pengeinstitut, i hvilken forbindelse han ønskede at indløse andelsbeviset.

Ved skrivelse af 10. september 1997 meddelte indklagede klageren, at andelskapitalen var registreret med en nominel værdi på 200 kr., svarende til indskuddet på andelskapitalkontoen på 200 kr. i november 1995, og at indklagedes udlevering af beviset på 1000 kr. beroede på en fejl. Efter indklagedes opfattelse kunne andelsbeviset kun afregnes med 220 kr.

Den 12. september 1997 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at afregne andelsbeviset med en nominel værdi på 1000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at han i 1995 har betalt 1000 kr. for andelsbeviset. Der blev trukket 200 kr. på hans lønkonto, og ved afhentningen af beviset indbetalte han 800 kr. kontant. Såfremt andelskapitalen er blevet registreret til 200 kr., må det bero på en bogføringsfejl hos indklagede.

Indklagede har anført, at udlevering af andelsbeviset på 1000 kr. beror på en fejl, idet klageren alene har betalt for en andel på 200 kr. Klageren måtte ved modtagelsen af andelsbeviset indse, at beløbsangivelsen beroede på en fejl. Andelsbevisets retmæssige værdi er fremgået af de årsopgørelser, som efterfølgende er tilsendt klageren.

Ankenævnets bemærkninger:

Efter sagens karakter findes en afgørelse ikke at kunne træffes uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen. Klagegebyret tilbagebetales klageren.