Spørgsmål om ophævelse af kapitalpension aftalt.

Sagsnummer:113/1996
Dato:07-11-1996
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Jørn Rytter Andersen, Inge Frølich, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Kapitalpensionskonti - ophævelse
Ledetekst:Spørgsmål om ophævelse af kapitalpension aftalt.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren, der i juli 1991 fyldte 60 år, havde hos indklagede en kapitalpensionskonto.

Primo november 1991 var saldoen på klagerens kassekredit -6962 hos indklagedes Assens afdeling ca. 380.000 kr. (negativ). Kassekreditten, hvis maksimum var 50.000 kr., var sikret ved et ejerpantebrev på 201.000 kr. med pant i klagerens bolig og sommerhus. Indklagede bevilgede en forhøjelse af kassekredittens maksimum til 230.000 kr. Ifølge indklagede aftaltes det, at forhøjelsen skulle nedbringes den 30. juni 1992, men datoen blev i juli 1992 ændret til 31. december 1992. Ved kassekreditkontrakt underskrevet af klageren den 5. november 1991 bevilgede indklagede klageren en kassekredit -8302 på 200.000 kr.; af kontrakten fremgår:

"Kreditrammen indfrielse:

Kreditrammen er gældende indtil videre.

..........

Særlige bestemmelser

Nærværende kredit forfalder uden opsigelse til fuld indfrielse, når kapitalpensionen ophæves.

Kreditten tages op til vurdering den 01.04.1993."

Samme dag overførtes 190.000 kr. fra kassekredit -8302 til kassekredit -6962; sidstnævntes saldo var herefter 205.002,45 kr. (negativ).

Den 19. april 1993 blev klagerens kapitalpensionskonto opgjort med et nettoprovenu på 223.384,68 kr. Beløbet blev indsat på kassekredit -8302, hvis saldo herefter var 15.511,44 kr. (positiv). Klageren blev ved skrivelse af samme dato gjort bekendt med kontoens opgørelse og med, at provenuet var indsat på kassekreditten.

I november 1993 overgav indklagede engagementet til inkasso. Engagementet bestod på dette tidspunkt af trækket på kassekredit -6962, 251.763 kr., en negativ saldo på en budgetkonto, 17.955 kr., samt restgælden på et billån 47.915 kr.

I løbet af 1994 modtog indklagede provenu fra salget af klagerens sommerhus samt salg af klagerens bil.

I august 1995 anlagde indklagede sag mod klageren med påstand om betaling af 52.940,95 kr. Ifølge stævningen udgjorde det påstævnede beløb saldoen på kassekredit -6962. Under sagens forberedelse forhøjede indklagede påstanden til 79.425,47 kr. opgjort pr. 18. august 1995. Beløbet fremkom som kassekredittens saldo pr. 31. december 1993 på 67.929,77 kr. med tillæg af renter fra 1. januar 1994 til 18. august 1995 11.495,70 kr. Den 11. april 1996 blev sagen udsat på forelæggelse for Ankenævnet i medfør af retsplejelovens § 361.

Klageren har for Ankenævnet nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale provenuet af kapitalpensionskontoen kontant.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Indklagede har under sagens forberedelse for Ankenævnet erklæret sig indforstået med at tilbageføre 720 kr. til klagerens kassekredit. Beløbet udgør gebyr for medlemskab af indklagedes kundeklub.

Klageren har anført, at kredit -8302 har været en mellemregningskonto for en belåning af hans kapitalpension. Indklagede beslaglagde kapitalpensionen ved dennes udbetaling, og han finder det tvivlsomt, om indklagede er berettiget til ved den løbende kreditgivning at dække sig ind ved at oprette denne mellemregningskonto, hvorfra der successivt overførtes til en kassekredit i takt med indbetalingerne på kapitalpensionen.

Indklagede har anført, at der ikke er oprettet en mellemregningskonto, hvorfra der successivt skulle været overført beløb i takt med, at der blev indbetalt på klagerens kapitalpensionskonto. Oprettelse af den yderligere kassekredit i november 1991 skete for at opnå en formalisering og afvikling af den gæld, som klageren da havde, men som primært var bevilget i form af overtræk. Det bestrides, at klagerens kapitalpensionskonto har været beslaglagt. Kontoens ophævelse skete på foranledning af klageren, og det aftaltes med afdelingen, at provenuet skulle indsættes på kassekredit -8302. Klageren har løbende modtaget kontoudtog for kassekredit -8302, hvilket ikke før i forbindelse med den verserende sag har givet anledning til indsigelser fra klagerens side.

Ankenævnets bemærkninger:

Klagerens kapitalpensionskonto blev ophævet i april 1993, og klageren modtog i denne forbindelse opgørelse af ordningen, hvoraf fremgik, at nettoprovenuet var indsat på kassekredit -8302. Klageren har først under den verserende retssag rejst spørgsmål om kontoens ophævelse og placering af provenu herfra. Ankenævnet finder det under disse omstændigheder godtgjort, at ophævelsen af kapitalpensionen som af indklagede anført skete efter aftale med klageren.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.