Indsigelse mod overgang fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID ved brug af indklagedes selvbetjeningsløsninger, såsom netbank og mobilbank

Sagsnummer:189/2022
Dato:16-01-2023
Ankenævn:Vibeke Rønne, Morten Winther Christensen, Andreas Moll Årsnes, Jacob Ruben Hansen, Lisbeth Baastrup Burgaard
Klageemne:Netbank - tekniske forhold
Ledetekst:Indsigelse mod overgang fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID ved brug af indklagedes selvbetjeningsløsninger, såsom netbank og mobilbank
Indklagede:Sparekassen Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod overgang fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID ved brug af indklagedes selvbetjeningsløsninger, såsom blandt andet netbank og mobilbank.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Sparekassen Danmark (tidligere Jutlander Bank).

Klageren indgik den 12. oktober 2015 en tilslutningsaftale til netbank privat, der gav ham adgang til at foretage private transaktioner via netbank i overensstemmelse med blandt andet ”Generelle regler for selvbetjening”.

Det fremgik af ”Generelle regler for selvbetjening” af 2. marts 2020, at ændringer af vilkårene for brug af sparekassens netbank, der vedrørte betalingstjenester, og som var til ugunst for klageren, kunne ske med to måneders varsel.

Sparekassen har oplyst, at alle kunder i sparekassen i oktober 2021 modtog en besked fra Digitaliseringsstyrelsen og Finans Danmark i e-Boks, hvoraf det fremgik, at MitID ville afløse NemID.

Følgende fremgik blandt andet af sparekassens ”Generelle regler for selvbetjening” gældende fra 1. februar 2022:

”…

NemID/MitID

For at kunne anvende Netbank skal du have et NemID/MitID, der anvendes som sikkerhed i flere af selvbetjeningsløsningerne.

”Reglerne for NemID/MitID til Netbank og offentlig digital signatur” betragtes, som en del af dine vilkår for brugen af Netbank. Her kan du bl.a. læse mere om bruger-id mv. samt om spærring af dit NemID/MitID.

…”

Klageren har indsendt et billede af hans selvbetjeningsløsning i sparekassen, hvoraf det fremgik:

”Du skal have MitID inden den 19. april 2022 for at logge på banken.

Du kan bruge MitID til alt det, du plejer at bruge NemID til, fx digital selvbetjening på borger.dk eller hos os.”

Klageren har oplyst, at han i uge 13 i 2022 meddelte sparekassen, at han ikke ønskede at tiltræde den nye MitID-løsning. Parterne var i dialog herom mellem den 7. og 18. april 2022. Klageren meddelte blandt andet sparekassen, at han ikke ønskede at have MitID-løsningen, men at han fortsat ønskede at anvende sparekassens selvbetjeningsløsninger. Sparekassen svarede blandt andet, at det ikke ville være muligt at tilgå net- eller mobilbank uden MitID, og at klageren måtte søge personlig hjælp i sparekassen, når han skulle bruge sparekassen.  

Klageren har fremlagt en e-mail af 25. maj 2022 fra Finanstilsynet, hvoraf det blandt andet fremgår:

”…

Det er op til bankerne at vælge, hvilke løsninger de vil anvende og hvornår. Finanstilsynet fører alene tilsyn med, at løsninger lever op til lovkravene, men kan og skal ikke forholde sig til, hvilken lovlig løsning bankerne vælger at bruge. Da NemID og MitID lever op til lovkravene, har Finanstilsynet således ikke mulighed for at pålægge bankerne at tilbyde kunderne andre løsninger.

…”

Parternes påstande

Den 16. maj 2022 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Danmark skal muliggøre, at han kan betale sine regninger, overføre penge, tjekke sine konti og pengeoverførsler, og til- og framelde PBS-aftaler, uden at han skal tilmelde sig MitID, eller betale for ydelserne i sparekassen. Klageren har subsidiært nedlagt påstand om, at sparekassen skal anerkende, at eventuelle udgifter for hans dagligdags bankforretninger, som han tidligere selv har kunnet ordne, skal refunderes af sparekassen.

Sparekassen Danmark har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han vil miste helt centrale muligheder for at tilgå net- og mobilbank og muligheden for selv at udføre sine dagligdags bankforretninger, medmindre han indgår en aftale med sparekassen om tilslutning til MitID. Han skal fremadrettet betale for sparekassens ydelser og tage besværet med at møde op fysisk i sparekassen for at få ordnet sine almindelige bankforretninger, hvis han ikke underskriver aftalen. Sparekassen fremgangsmåde minder derfor om afpresning.

Situationen minder om en karteldannelse, idet bankerne og sparekasserne indbyrdes har aftalt, at alle overgår til MitID. De har dermed indgået en aftale, der gør, at man udelukker indbyrdes konkurrence, så kunderne ikke har noget valg med hensyn til, om de vil benytte sig af NemID eller MitID. Der er ikke noget pengeinstitut, han er bekendt med, der fastholder brugen af NemID som stærk kundeautentifikation, selvom det faktisk er en mulighed. Han er sikker på, at han ikke er den eneste kunde, der ønsker at bibeholde NemID. Sandheden er, at der ikke er noget reelt problem med NemID. Det er hverken loven eller de tekniske muligheder, der forhindrer brugen af NemID for at opretholde en stærk kundeautentifikation i relation til mobil- og netbanksløsninger. Det er manglende vilje. Der foregår derfor noget uærligt, når sparekassen udelukker brugen af NemID som kundeautentifikation i forbindelse med mobil- og netbank.

Han kan som kunde ikke selv løse problemet med, at han ikke ønsker at indgå en aftale om MitID, for der er ikke andre steder, hvor han kan gå hen, fordi alle pengeinstitutter overgår til MitID pr. 31. oktober 2022, selvom de i henhold til en e-mail fra Finanstilsynet har mulighed for at vælge mellem NemID og MitID.

Sparekassen har ændret vilkårene uden hans samtykke. Han har været tilsluttet selvbetjeningsløsninger i flere år, og nu opstiller sparekassen nye betingelser og vilkår og forlanger, at han accepterer vilkårene alene med den forklaring, at det er, hvad sparekassen kan eller vil udbyde. Han har ikke selv gjort noget forkert, hvorfor det ikke kan passe, at sparekassen kan ophæve hans adgang til selv at varetage sine bankforretninger ved at opsige aftalen om tilslutning til netbank, som er tilknyttet hans løn- og betalingskonto. Det er ham en gåde, at sparekassen kan ændre på vilkårene, som det er sket i relation til mobil- og netbank. I så fald kan sparekassen gøre hvad som helst, hvis den i forvejen meddeler, at man som kunde er forpligtet til at acceptere en ny aftale.

Sparekassen vil ikke tilbyde billige selvbetjeningsløsninger, medmindre man har Mit ID. Han har aldrig haft en aftale med sparekassen om, at han skal have MitID. Virkeligheden er, at sparekassen benytter en underleverandør og et produkt, som forudsætter brug af MitID, så det er sparekassen, der står med ansvaret for at finde en løsning på de påståede sikkerhedsmæssige forhold og ikke ham.

Hvis der er muligheder for at blive fritaget for MitID, så ville det klæde sparekassen at orientere ham om, hvad han skal gøre for det, så han fortsat kan ordne sine bankforretninger hjemmefra ved hjælp af NemID.

Han er blevet udelukket fra at anvende mobilbank siden midten af maj 2022. Siden da har han kun haft delvis adgang. Det er meget upålideligt og særdeles utrygt, at han ikke ved, om han kan logge på eller ej.

Sparekassen Danmark har til støtte for dens påstand om afvisning anført, at klageren ikke har dokumenteret at være fritaget for MitID, hvorfor klagen er unødig. Klagen vedrører ikke et konkret økonomisk mellemværende. Ankenævnet kan ikke pålægge sparekassen at tilbyde en alternativ sikkerhedsløsning.

Sparekassen har til støtte for dens påstand om frifindelse anført, at det følger af aftalegrundlaget for netbankaftalen, at sparekassens mobil- og netbank forudsætter brug af NemID/MitID. MitID afløser NemID, og i en overgangsperiode til den 31. oktober 2022 kan begge løsninger anvendes. Det er ikke muligt for klageren at fastholde brugen af NemID ved brug af sparekassens selvbetjeningsløsninger, da dette udfases.

Krav om brug af NemID/MitID ved brug af mobil- og netbank er ens for alle sparekassens kunder, der ønsker at benytte sparekassens selvbetjeningsløsninger. Ændring af vilkår for netbankaftalen kan ske efter ”Generelle regler for selvbetjening”, som er en del af aftalegrundlaget. Sparekassen har ændret ”Generelle regler for selvbetjening”, så brug af mobil- og netbank forudsætter anvendelse af NemID/MitID. Alle kunder i sparekassen med selvbetjeningsløsninger gives meddelelse herom i netbank, inden NemID udgår.

Det følger af lov om betalinger § 128, stk. 2, at der skal ske stærk kundeautentifikation ved brug af mobil- og netbank. Stærk kundeautentifikation skal benyttes af brugeren, når denne tilgår sin betalingskonto online, iværksætter en elektronisk betalingstransaktion eller udfører handlinger gennem en enhed til fjernkommunikation, der kan indebære risiko for misbrug, jf. lov om betalingers § 128, stk. 1. Brug af digitale selvbetjeningsløsninger forudsætter, at brugeren kan identificere sig digitalt via en login-løsning med høj sikkerhed.

Af lov om MitID og Nemlog-in § 3, stk. 1, fremgår, at Digitaliseringsstyrelsen stiller MitID-løsningen til rådighed for offentlige myndigheder og juridiske enheder. Sparekassen er en juridisk enhed. Det fremgår af lov om MitID og Nemlog-in § 7, at sparekassen som juridisk enhed og tjenesteudbyder kan anvende MitID-løsningen i sparekassens digitale selvbetjeningsløsninger.

Sparekassen har løbende på sin hjemmeside informeret om, at NemID udgår og MitID bliver den fremtidige løsning. Brug af sparekassens selvbetjeningsløsninger er et tilbud til sparekassens kunder, men det er frivilligt og op til hver enkelt kunde, om man ønsker at tilslutte sig sparekassens selvbetjeningsløsninger. Sparekassen har ikke handlet ansvarspådragende og Ankenævnet kan ikke pålægge sparekassen at tilbyde en alternativ sikkerhedsløsning.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Klagen vedrører indsigelse mod overgang fra sikkerhedsløsningen NemID til MitID ved brug af Sparekassen Danmarks selvbetjeningsløsninger, såsom netbank og mobilbank.

Det følger af lov nr. 783 af 4. maj 2021 om MitID og NemLog-in, at NemID skal udfases og erstattes af MitID.

Ankenævnet finder ikke grundlag for at pålægge sparekassen at lade klageren anvende sparekassens selvbetjeningsløsninger, såsom blandt andet netbank og mobilbank, uden brug af MitID.

Ankenævnet finder herudover ikke, at sparekassen er forpligtet til at refundere klageren hans eventuelle udgifter i forbindelse med hans fremtidige anvendelse af sparekassen.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.