Indsigelse mod betalingstransaktioner.

Sagsnummer:112/2003
Dato:08-07-2003
Ankenævn:Lars Lindencrone Petersen, Karin Duerlund, Kåre Klein Emtoft, Jørn Ravn, Niels Bolt Jørgensen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod betalingstransaktioner.
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører klagerens hæftelse for to betalingstransaktioner foretaget under klagerens ophold i Egypten i december 2002.

Sagens omstændigheder.

Klageren har et Visadankort tilknyttet en konto hos indklagede.

Klageren var i perioden 10.-23. december 2002 på ferie i Egypten. Klageren har oplyst, at han de første syv dage af ferien opholdt sig byen Hourghada, hvorefter han tog til Cairo.

Den 17. december 2002 kl. 0.25 og 0.30 (lokal tid) blev der foretaget to betalingstransaktioner ved anvendelse af klagerens kort. De hævede beløb var på 4.000 EGP og 5.206 EGP svarende til 6.337,48 kr. og 8.248,17 kr. Beløbene blev hævet på klagerens konto den 19. december 2002. Som følge af hævningerne gik kontoen i overtræk, hvorefter indklagede den 19. december 2002 spærrede kortet og fremsendte meddelelse til klageren herom.

Indklagede har anført, at de to betalingstransaktioner er foretaget samme forretningssted ved to forskellige terminaler. Forretningen er beliggende i Giza, der er en forstad til Cairo.

Den 27. december 2002 underskrev klageren indsigelsesblanket vedrørende de to hævninger og anførte, at han ikke havde foretaget disse. Samtidig tilbageførte indklagede hævningerne til klagerens konto.

Den 30. december 2002 indgav klageren politianmeldelse vedrørende hævningerne.

Den 22. januar 2003 besvarede klageren en række skriftlige spørgsmål vedrørende omstændighederne ved misbrugene. Heraf fremgår, at klageren først blev bekendt med, at hans kort var bortkommet, da han vendte tilbage til Danmark.

Ved skrivelse af 10. marts 2003 meddelte indklagede, at klagerens indsigelser havde været behandlet af PBS, der havde modtaget kopier af notaer vedrørende de to transaktioner. Da notaerne bar klagerens underskrift, skønnede PBS, at det var klageren selv, der havde brugt visakortet, hvorfor beløbene på ny blev hævet på hans konto.

Den 18. marts 2003 indgav klageren klage til Ankenævnet.

Indklagede har fremlagt en af PBS indhentet erklæring fra en grafolog, hvoraf fremgår, at en sammenlignende undersøgelse af notaerne samt andre dokumenter med klagerens underskrift viser, at "… der er en til sikkerhed grænsende sandsynlighed for at [notaerne for de omstridte hævninger] er skrevet af [klageren]".

Parternes påstande.

Klageren har nedlagt påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at han ikke hæfter for de to hævninger foretaget den 17. december 2002.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han havde ca. 3.100 kr. kontant med sig på rejsen. Han tog visakortet med for en sikkerheds skyld, selv om det medbragte kontantbeløb var tilstrækkeligt.

Visakortet lå i hans pung, der altid var i hans kuffert.

Han vekslede ikke penge via banker, da det var for dyrt, men andre steder.

Først da han kom hjem, opdagede han, at han ikke havde kortet på sig, og det var heller ikke i kufferten.

Indklagede har henvist til den fremlagte erklæring fra grafolog. Der foreligger herefter tilstrækkeligt bevis for, at klageren selv har foretaget de to transaktioner og derfor hæfter selv for disse.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at de omhandlede transaktioner er foretaget under anvendelse af klagerens VisaDankort. Sagens afgørelse beror herefter på, hvorvidt der må antages at være tale om misbrug eller om betalinger foretaget af klageren selv. På denne særlige baggrund finder Ankenævnet, at en stillingtagen til klagen vil forudsætte yderligere bevisførelse af en karakter, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.