Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i foråret 2007 og i 2008

Sagsnummer:681/2010
Dato:03-06-2015
Ankenævn:John Mosegaard, Jan Staal Andersen, Troels Hauer Holmberg, Michael Reved, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af aktier i foråret 2007 og i 2008
Indklagede:Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank)
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om ansvar for Roskilde Banks frarådning af salg af Roskilde Bank aktier i foråret 2007 og i 2008.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Roskilde Bank.

Klageren har oplyst, at han i 1987 etablerede en arbejdsgiverbetalt kapital- og ratepension i Roskilde Bank med tilknyttede værdipapirdepoter, og han købte i den forbindelse nogle Roskilde Bank aktier, som efter en lang række aktieudvidelser var blevet til 926 styk aktier i 2007.

Finansiel Stabilitet har supplerende oplyst, at klageren havde tre pensionsordninger i Roskilde Bank. Banken er ikke i besiddelse af registreringer før 2001. Af klagerens årsopgørelse for 2001 fremgår, at klagerens Roskilde Bank aktier blev erhvervet før 2001, på nær aktierne i hans arbejdsgiverbetalte ratepension, der blev erhvervet i 2005. Efter et aktiesplit i 2006 i forholdet 1:2 udgjorde klagerens beholdning af aktier i Roskilde Bank ved udgangen af 2006 750 styk i hans arbejdsgiverbetalte kapitalpension, 148 styk i hans privattegnede kapitalpension og 28 styk i hans arbejdsgiverbetalte ratepension, i alt 926 styk.

I forbindelse med Roskilde Banks aktieemission i 2007 fik klageren brev om at der i hans kapitalpensionsdepot med arbejdsgiver allerede var den andel af aktier i Roskilde Bank, som han måtte have efter pensionsbeskatningsloven, og at banken derfor ville sælge de tegningsretter, som han havde fået tildelt.

Klageren har oplyst, at han herefter aftalte et møde med sin rådgiver i banken, hvor han ønskede at afgive salgsordre på sine 926 styk aktier og sine tegningsretter. På daværende tidspunkt var kursen på aktierne ca. 660. Rådgiveren bad om en skriftlig salgsordre, idet hun ikke var enig i hans beslutning om salg af aktierne. Hun oplyste, at hun mente, at kurserne fortsat ville stige. Hun oplyste endvidere, at klageren ikke ville kunne generhverve det samme antal Roskilde Bank aktier til sine pensionsordninger, idet hans andel var langt over, hvad der var tilladt. Kun fordi aktierne var købt for mange år siden, og værdien var oparbejdet gennem flere aktieudvidelser og løbende kursstigninger, var det tilladt. Klageren fulgte bankens råd og undlod at sælge sine aktier.

Klageren har endvidere oplyst, at han i 2008, da kursen på hans Roskilde Bank aktier var faldet til ca. 540, på ny henvendte sig i banken. Hans rådgiver var ikke til stede, men han talte med en af hendes kollegaer. Han ønskede at sælge sine aktier, idet han på daværende tidspunkt havde tabt ca. 100.000 kr. Bankens medarbejder mente, at kursfaldet ville blive rettet op, og rådede ham til at have is i maven. Han anbefalede desuden klageren til at beholde aktierne, idet han ikke ville kunne købe alle aktierne tilbage på grund af 20 % - reglen i pensionsbeskatningsloven. Klageren fulgte bankens råd og undlod at sælge sine aktier.

Finansiel Stabilitet har oplyst, at Finansiel Stabilitet ikke er i besiddelse af oplysninger om det af klageren påståede sagsforløb vedrørende klagerens henvendelser til banken, og bankens rådgivning om frarådning af salg af aktierne.

Ved fondsbørsmeddelelse af 24. august 2008 oplyste Roskilde Bank, at den ikke længere opfyldte lovgivningens solvenskrav. Handlen med Roskilde Bank aktier blev herefter suspenderet. Banken blev erklæret konkurs den 3. marts 2009. Finansiel Stabilitet fik via et nyt selskab, der overtog navnet Roskilde Bank, til formål at afvikle den gamle Roskilde Banks aktiviteter.

Den 3. december 2010 indgav klageren en klage over Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) til Ankenævnet med krav om erstatning for tabet som følge bankens frarådning af salg af hans aktier.

Samme måned indledte Forbrugerombudsmanden en undersøgelse vedrørende omstændighederne omkring ”gammel” Roskilde Banks salg af egne aktier i perioden fra den 1. januar 2006 til bankens sammenbrud den 24. august 2008.

Klagesagen blev sat i bero med henblik på at afvente resultatet af undersøgelsen.

Den 2. december 2013 indgik Forbrugerombudsmanden en forligsaftale med Finansiel Stabilitet, hvorefter visse kunder fik tilbud om erstatning på 60 % af deres tab på aktier i Roskilde Bank. Af forligsaftalen fremgår blandt andet:

”...

På baggrund af denne undersøgelse har Forbrugerombudsmanden identificeret to aktiesalgskampagner i henholdsvis august-september 2006 og marts-april 2007, hvor der til et meget stort antal kunder er udsendt breve med ensartede opfordringer til at købe aktier i banken. Roskilde Banks rådgivning til kunderne i brevene fokuserede ensidigt på fordelene ved aktieinvesteringen, og kunderne fik ikke en afbalanceret beskrivelse af fordele og ulemper ved at investere i banken. Samtidig var Roskilde Banks kunderådgivere blevet instrueret om at give en tilsvarende mundtlig rådgivning.

Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at Roskilde Banks aktiesalgskampagner i 2006 og 2007 ikke var i overensstemmelse med reglerne om god skik i § 43 i lov om finansiel virksomhed, og at Roskilde Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med disse aktiesalgskampagner.

Forbrugerombudsmanden har herved lagt vægt på, at Roskilde Bank i de to aktiesalgskampagner har foretaget et særdeles aggressivt salg af egne aktier, og at banken ikke har ydet individuel rådgivning eller har ydet utilstrækkelig rådgivning i forbindelse med salget af aktier til kunderne ...”

Klageren blev ikke tilbudt erstatning i henhold til forligsaftalen, idet aktiekøbene faldt uden for de i forligsaftalen omfattede perioder. Forligsaftalen omfattede ikke bankens rådgivning om frarådning af salg af Roskilde Bank aktier.

Parternes påstande

Den 3. december 2010 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) skal erstatte ham tabet ved det manglende salg i foråret 2007 til kurs 660 eller i 2008 til kurs 540.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at bankens rådgivning om frarådning af salg af aktierne var fejlagtig og erstatningspådragende.

Han var i 2007 1½ år fra sin pensionsalder. Han ønskede derfor at sikre sin pension ved at realisere kursstigningen på sine aktier, som han havde købt mange år tilbage, for i stedet at købe mere sikre papirer.

Hans samlede pensionsopsparing i Roskilde Bank i 2007 udgjorde ca. en million kroner, hvoraf ca. 650.000 kr. var placeret i Roskilde Bank aktier, ca. 220.000 kr. i obligationer og resten i kontanter. Han var blevet opmærksom på, at Roskilde Bank aktiernes andel af hans pensionsordning udgjorde mere end 60 % og dermed var langt udover, hvad der normalt måtte anses for at være en sikker spredning af pensionsmidler. Reglen om højst 20 % aktier i ét selskab stod i skarp kontrast til hans mere end 60 % aktier i Roskilde Bank. Bankens rådgivning var i modstrid med normal rådgivning om risikospredning til en person, der stod over for en snarlig pension.

Han er sikker på, at hvis han i stedet havde haft et tilsvarende antal aktier i et andet selskab, ville banken have rådet ham til at sælge for at sprede risikoen. Rådgivningen om bankens egne aktier blev givet ud fra bankens egne interesser, og ikke ud fra hans interesser.

I 2008 faldt kursen på Roskilde Bank aktier voldsomt, og selv her fastholdt banken rådgivningen om frarådning af salg af aktierne.

Han bestrider ikke, at han selv traf beslutning om manglende salg, men dette skyldtes udelukkende bankens rådgivning og hans tillid til denne rådgivning. Denne rådgivning var imidlertid ansvarspådragende for banken.

Finansiel Stabilitet (Roskilde Bank) har anført, at klagerens beholdning af Roskilde Bank aktier ikke var i strid med pensionsbeskatningslovens regler, idet 20 % - reglen ikke er til hinder for, at et givent papirs andel overstiger 20 %, hvis dette sker i forbindelse med kursstigninger på papiret.

Finansiel Stabilitet er ikke i besiddelse af nærmere oplysninger om det af klageren påståede sagsforløb.

Klageren havde været aktionær i Roskilde Bank i hvert fald siden 2001 og havde haft betydelige kursstigninger på sine aktier. Han kunne ikke være ubekendt med, at investering i bankaktier medfører både mulighed for gevinst og risiko for tab.

Klageren måtte derfor være bekendt med risikoen ved at investere i aktier. Klageren var bevidst om, at Roskilde Bank aktien i foråret 2007 var en usikker investering.

Klageren har fastholdt aktieporteføljen efter egen fri vilje efter henvendelsen i foråret 2007 og har heller ikke på et senere tidspunkt solgt aktierne. Klageren bærer selv risikoen for, at han fulgte bankens anbefaling og ikke solgte aktierne.

Klageren har ikke præcist redegjort for, hvilke fejl og forsømmelser, der kan bebrejdes banken. Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at banken skulle have handlet ansvarspådragende.

En eventuel anbefaling om at fastholde aktiebesiddelsen i foråret 2007 og i 2008 er ikke i sig selv ansvarspådragende for banken.

Det var ikke påregneligt for banken på tidspunktet for klagerens henvendelser, at banken kollapsede i sensommeren 2008.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde ved udgangen af 2006 tre pensionsdepoter i den daværende Roskilde Bank, der tilsammen indeholdt i alt 926 styk aktier i banken. Hovedparten af aktierne var erhvervet før 2001, på nær en mindre del af aktierne, der var erhvervet i 2005.

Klageren har anført, at han både i foråret 2007 og i 2008 ønskede at sælge alle sine Roskilde Bank aktier for at sikre sin pension ved at realisere kursstigningen på aktierne, som han havde købt mange år tilbage, for i stedet at købe mere sikre papirer, da han nærmede sig pensionsalderen.

Klageren blev ikke tilbudt erstatning i henhold til forligsaftalen indgået mellem Forbrugerombudsmanden og Finansiel Stabilitet, idet aktiekøbene faldt uden for de i forligsaftalen omfattede perioder. Forligsaftalen omfattede ikke bankens rådgivning om frarådning om salg af Roskilde Bank aktier.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af om banken har handlet ansvarspådragende forudsætter en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må ske for domstolene. Det er således afgørende bevismæssigt at få fastlagt, hvilken rådgivning klageren måtte have modtaget, og om der forelå en rådgivningssituation, hvor banken på grund af klagerens store beholdning af Roskilde Bank aktier burde have rådgivet ham om spredning af risikoen, da han nærmede sig pensionsalderen.

Ankenævnet afviser derfor klagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.