Overførsel af depot.

Sagsnummer:550/1994
Dato:07-04-1995
Ankenævn:Peter Blok, Jens Ole Stahl, Ole Just, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen
Klageemne:Gebyr - overførsel
Ledetekst:Overførsel af depot.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 16. august 1994 modtog indklagedes Skærbæk afdeling anmodning om overførsel af klagerens konti m.v. til andet pengeinstitut. I forbindelse med overførsel af et åbent depot beregnede indklagede sig 300 kr. i gebyr. Depotet indeholdt 3 fondskoder, hvoraf den ene var aktier i indklagede.

Indklagede har oplyst, at der ved overførsel af et åbent depot beregnes 150 kr. pr. fondskode, dog højst 500 kr., men således at der ikke beregnes gebyr for overførsel af indklagedes egne aktier.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at refundere hende de 300 kr.

Indklagede har under sagens forberedelse godtgjort klageren 48 kr. vedrørende fejlagtig opkrævning af gebyr for betalinger, der var tilmeldt kuvertbetaling. Indklagede har i øvrigt nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har anført, at hun finder det urimeligt, at indklagede opkræver gebyr i forbindelse med overførsel af depotet til hendes nye pengeinstitut.

Indklagede har anført, at gebyret på 300 kr. er i overensstemmelse med indklagedes regler herfor, idet depotet indeholdt to forskellige fondskoder ud over indklagedes egne aktier. Gebyret dækker det arbejde, der er forbundet med ekspeditionen. Gebyret er i overensstemmelse med gældende praksis, jf. Ankenævnets kendelser 930540 og 930560.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren måtte påregne, at indklagede ville forlange gebyr for det arbejde, der var forbundet med overførselen af hendes åbne depot til et andet pengeinstitut.

Det af indklagede opkrævede gebyr på 300 kr. findes ikke at overstige det rimelige.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.