Køb af udenlandske aktier.

Sagsnummer:112/1994
Dato:19-09-1994
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Gebyr - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Køb af udenlandske aktier.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren, der er kleinsmed, rettede henvendelse til indklagede den 6. januar 1994 med henblik på køb af L. M. Ericsson-aktier for ca. 41.000 kr., der indestod på hans kapitalpensionskonto. Da indklagedes medarbejder oplyste, at der ifølge gældende regler for individuelle kapitalpensionsdepoter maximalt kunne investeres for 30.900 kr. i den samme aktie, besluttede klageren at investere halvdelen af indeståendet i L. M. Ericsson-aktier og den anden halvdel i Gambro AB-aktier.

Handlerne blev effektueret den 7. januar 1994. Af notaer fremsendt fra Sverige til indklagede fremgår, at den svenske bankkurtage udgjorde 200 SEK. pr. handel. I indklagedes afregninger overfor klageren beregnede man sig i kurtage 480 SEK. pr. handel udover de udenlandske handelsomkostninger, i alt 1.360 SEK. svarende til ca. 1.125 DKR.

Klageren har fremlagt dokumentation for, at et andet pengeinstitut på samme tidspunkt beregnede sig kurtage med 150 kr. ved køb af Hafslund-aktier for ca. 20.000 kr.

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at de samlede handelsomkostninger nedsættes til højst 300 kr.

Indklagede har påstået frifindelse.

Indklagede har under sagens behandling for Ankenævnet opfyldt et andet klagepunkt.

Klageren har anført, at han den 6. januar 1994 købte Hafslund-aktier for et tilsvarende beløb gennem et andet pengeinstitut, der alene beregnede sig 150 kr. i kurtage. Han forudsatte derfor, at handelsomkostningerne hos indklagede ville være af omtrent samme størrelse. Indklagedes medarbejder oplyste ikke om handelsomkostningernes størrelse.

Indklagede har anført, at klageren ikke anmodede om rådgivning vedrørende aktiekøb, men henvendte sig i afdelingen med en bestemt købsordre vedrørende L. M. Ericsson aktier, hvilket blev lavet om til køb af dels sådanne aktier, dels Gambro AB aktier. Indklagedes medarbejder oplyser sædvanligvis om de ekstra omkostninger, der løber på ved udenlandske handeler. Man har beregnet sædvanlig kurtage for køb af udenlandske aktier med 1%, dog minimum modværdien af 400 kr., samt de direkte omkostninger ved købet af aktierne. Hafslund-aktier er norske aktier, som er noteret på den danske børs, hvorfor der ikke skal betales omkostninger for udenlandsk handel ved køb af disse.

Ankenævnets bemærkninger:

Det må lægges til grund, at klageren på forhånd havde bestemt sig for at købe svenske aktier, og at der ikke fandt nogen rådgivning sted herom. Det findes på denne baggrund ikke at kunne bebrejdes indklagedes medarbejder, at denne ikke oplyste klageren om de ekstra omkostninger, der er forbundet med køb af udenlandske aktier, der ikke er noteret på den danske børs. De af indklagede opkrævede handelsomkostninger, som for en del udgør kurtage til den svenske bank, kan ikke anses at overstige det rimelige. Der findes hererfter ikke at være grundlag for at tage klagen til følge, hverken helt eller delvis.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge. Klagegebyret tilbagebetales klageren.