Fastkursaftale. Indgåelse. Opsigelse af lån. Annullation.

Sagsnummer:20503014/2005
Dato:17-10-2005
Ankenævn:Hugo Wendler Pedersen, Jette Kammer Jensen, Grit Munk, Karen Havers-Andersen og Mads Laursen
Klageemne:Fastkursaftale - indgåelse
Fastkursaftale - ophævelse
Opsigelse - af lån
Ledetekst:Fastkursaftale. Indgåelse. Opsigelse af lån. Annullation.
Indklagede:BRFkredit A/S
Øvrige oplysninger:
Senere dom: Download som PDF
Realkreditinstitutter

Klageren havde i sin ejendom et rentetilpasningslån til det indklagede realkreditinstitut. Efter klagerens opsigelse af lånet pr. e-mail fremsendte instituttet den 30. november 2004 en bekræftelse til klageren på opsigelsen. Instituttet fremsendte den 1. december 2004 et lånetilbud til klageren, hvoraf det fremgik, at der var indgået fastkursaftale på det tilbudte lån. Ligeledes den 1. december 2004 fremsendte instituttet en bekræftelse til klageren på fastkursaftalen med afviklingsdag den 30. december 2004 til kurs 98,60. Af fastkursaftalebekræftelsen fremgik det, at klageren straks skulle rette henvendelse til instituttets kundecenter, såfremt hun var uenig i en eller flere oplysninger i bekræftelsen. Den 3. december 2004 rykkede instituttet klageren for udbetalingsdokumenter. Klageren meddelte den 6. december 2004 fra en adresse i Sverige instituttet, at hun ikke fandt det praktisk muligt at gennemføre låneomlægningen på daværende tidspunkt, og at hun derfor annullerede opsigelsen af det gamle lån og afslog tilbudet om nyt lån. Klageren afviste efterfølgende at have indgået eller være bundet af en fastkursaftale.

Klageren nedlagde ved Nævnet påstand om, at instituttet uden omkostninger for hende skulle tilbageføre belåningen af ejendommen til det, der var gældende pr. 30. november 2004. Instituttet påstod frifindelse.

Instituttet fremlagde i sagen instituttets interne notatark, som indeholdt en beskrivelse af de telefoniske drøftelser, som havde fundet sted mellem parterne, herunder at der den 30. november 2004 var indgået en bindende aftale om kurssikring.

Nævnet fandt, at klageren med bindende virkning pr. e-mail havde opsagt det eksisterende lån den 30. november 2004. Nævnet fandt ikke, at instituttet bar risikoen for, at klageren først, da hun kom hjem fra sit udlandsophold, blev bekendt med bekræftelserne på henholdsvis opsigelsen og fastkursaftalen samt lånetilbudet. Nævnet fandt under hensyntagen til det oplyste, at klageren, der ikke straks, men først den 6. december 2004, meddelte, at hun ikke ønskede låneomlægningen gennemført, ikke kunne frigøres for sine forpligtelser i henhold til fastkursaftalen og derfor var forpligtet til at betale misligholdelsesomkostninger. Nævnet frifandt som følge af det anførte realkreditinstituttet.