Kort og kode opbevaret i pung.

Sagsnummer:255/1991
Dato:09-07-1992
Ankenævn:Peter Blok, Peter Stig Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Ole Simonsen
Klageemne:Lov om betalingskort af 6. juni 1984 - pinkode opbevaret ved kort
Ledetekst:Kort og kode opbevaret i pung.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Den 8. april 1991 mellem kl. 13.30 og 13.50 blev klageren frastjålet sin pung indeholdende bl.a. klagerens dankort samt en lommebog, hvor den til kortet hørende PIN-kode var opbevaret.

Efter at klageren var blevet opmærksom på tyveriet, rettede han kl. 14.00 (ifølge indklagedes notering) telefonisk henvendelse til indklagedes kontoførende afdeling, som ved henvendelse til PBS foranledigede kortet spærret.

Det viste sig efterfølgende, at der samme dag kl. 13.52 var hævet 2.000 kr. ved hjælp af klagerens dankort og anvendelse af korrekt PIN-kode.

Klageren har om tyveriet oplyst, at pungen med kortet var opbevaret i inderlommen i hans jakke, som hang på hans kontor beliggende i en kontorbygning, og at PIN-koden var opbevaret i omslaget til klagerens lommebog, der lå i en anden lomme i jakken. Klageren havde forladt kontoret i ca. 20 min. i sin kaffepause.

Indklagede har efterfølgende meddelt klageren, at han selv hæfter for det uretmæssigt hævede beløb på 2.000 kr.

Klageren har herefter indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at anerkende, at han ikke hæfter for det uretmæssigt hævede beløb på 2.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for påstanden anført, at han ikke finder at have handlet groft uagtsomt ved at efterlade dankortet i sit kontor i 20 min. Klageren har endvidere anført, at han ikke har opbevaret PIN-kode og kort sammen, idet PIN-koden lå i en lommebog, der var gemt i en anden lomme af jakken. Der er i den på misbrugstidspunktet gældende affattelse af betalingskortlovens § 21 intet nævnt om, hvorledes PIN-koden skal opbevares, og klageren erindrer ikke at have modtaget indklagedes regler og betingelser for dankort.

Indklagede har anført, at klageren har udvist grov uagtsomhed i henhold til lov om betalingskort § 21 ved at opbevare dankort og PIN-kode sammen. Klageren modtog ved udlevering af dankortet den 9. maj 1986 et eksemplar af indklagedes regler og betingelser for dankort og har kvitteret herfor. Af disse betingelser fremgår det, at opbevaring af dankort og PIN-kode sammen betragtes som grov uagtsomhed; klageren var således gjort opmærksom på, at han selv måtte bære tabet ved uberettiget brug af dankortet, hvis dette blev mistet under omstændigheder som de i denne sag foreliggende.

Ankenævnets bemærkninger:

3 medlemmer - Peter Blok, Peter Stig Hansen og Ole Simonsen - udtaler:

Efter den på misbrugstidspunktet gældende affattelse af betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, er kortindehaveren med den beløbsgrænse på 5.000 kr., der følger af den i medfør af stk. 2 udstedte bekendtgørelse, ansvarlig for tab som følge af uberettiget brug af kortet, hvis "kortindehaveren eller nogen, som han har overladt kortet til, har mistet dette ved grov uagtsomhed". Denne bestemmelse findes uanset ordlyden også at måtte omfatte en uagtsomhed, som består i, at kortindehaveren har opbevaret en seddel med PIN-koden samme sted som dankortet. I det foreliggende tilfælde har klageren erkendt, at han i den jakke, som han havde efterladt på sit kontor, og i hvilken kortet lå, tillige opbevarede en lommebog, hvori koden lå. Klageren findes herved at have udvist grov uagtsomhed, og vi stemmer derfor for, at klagen ikke tages til følge.

1 medlem - Peter Møgelvang-Hansen - udtaler:

Jeg lægger til grund, at klageren i det foreliggende tilfælde har opbevaret kortet i en pung i sin jakke, som hang på klagerens kontor, og at den til kortet hørende PIN-kode var opbevaret i en lommebog, der lå i en anden lomme i jakken.

Ved domme af 24. februar og 23. april 1992 har Østre Landsret afgjort ankesager, hvis udfald - ligesom den foreliggende sags - i væsentligt omfang har været afhængig af fortolkningen af betalingskortlovens § 21, stk. 1, nr. 1, i den tidligere gældende affattelse. Vi forstår dommene således, at det ved afgørelsen af, om kortet er mistet ved grov uagtsomhed, efter landsrettens opfattelse er en relevant omstændighed, at PIN-koden blev opbevaret sammen med kortet, men at sådan samlet opbevaring ikke automatisk bør føre til, at der statueres "grov uagtsomhed". Dette spørgsmål må besvares på grundlag af en samlet vurdering af den måde, hvorpå kortet og koden blev opbevaret.

Ved en vurdering af den foreliggende sag i lyset af de nævnte landsretsdomme finder jeg ikke, at klagerens opbevaring af kortet og koden under de foreliggende omstændigheder kan karakteriseres som groft uagtsom. Jeg stemmer derfor for at tage klagen til følge.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf

Den indgivne klage tages ikke til følge.