Spørgsmål om kontos eksistens.

Sagsnummer:345/1998
Dato:06-05-1999
Ankenævn:Niels Waage, Jette Kammer Jensen, Ole Just, Allan Pedersen, Bjarne Lau Pedersen
Klageemne:Boligsparekontrakt - øvrige spørgsmål
Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Ledetekst:Spørgsmål om kontos eksistens.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om udbetaling af en boligopsparing.

Sagens omstændigheder.

Ifølge en kontooversigt pr. 31. december 1984 bestod klagerens engagement med indklagede af en anfordringskonto og en indlånskonto med 3 måneders opsigelse.

Af de under sagen fremlagte bilag fremgår i øvrigt bl.a., at klageren den 29. oktober 1985 oprettede en ny anfordringskonto med kontonummer -586.

En boligsopsparingskonto, kontonummer -996, som blev oprettet af klageren den 7. september 1992 udgik i 1994.

Den 27. november 1995 oprettede klageren en ny boligopsparingskonto med kontonummer -258.

I 1998 rettede klageren henvendelse til indklagedes Vordingborg afdeling med krav om udbetaling af en boligopsparingskonto. Indklagede oplyste, at klagerens boligopsparingskonto med en saldo på 12.208,67 kr. var udbetalt den 27. november 1997 og fremsendte dokumentation herfor i form af et opgørelsesbilag med klagerens underskrift. Beløbet på 12.208,67 kr. var samme dag indsat på klagerens løbende konto (kontonummer -353) i afdelingen.

Af de fremlagte bøger og posteringsoversigter vedrørende konto -586 fremgår, at der i perioderne 30. oktober 1992 - 1. marts 1994 og 1. december 1995 - 1. juli 1998 skete månedlige overførsler på 830 kr. fra kontoen. I førstnævnte periode er der ved posteringerne anført "ajourføring" eller et nummer. Overførslerne i februar og marts 1994 skete til klagerens opsparingskonto med opsigelse. Overførslerne i perioden 1. december 1995 - 1. juli 1998 er benævnt "boligops", bortset fra overførslerne fra og med 1. december 1997, som skete til konto -353.

Af kontoudskrifterne for boligopsparingskonto -258 fremgår, at der i 1997 løbende blev hævet herpå.

Parternes påstande.

Den 15. oktober 1998 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at udbetale hendes boligopsparing på mindst 50.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun i forbindelse med, at hun i 1984 flyttede i lejlighed, oprettede en boligopsparingskonto hos indklagede, hvortil der månedligt skulle overføres 830 kr. fra konto nr. -586. Hun kunne ikke få en bankbog til overførslerne og ved derfor ikke, hvor opsparingen er ført hen i de ca. 14 år, der nu er forløbet. Der er opsparet i alt 139.440 kr. (830 kr. x 12 (måneder) x 14 (år)). På grund af mindre hævninger i forbindelse med flytning m.v., formoder hun, at opsparingen nu udgør ca. 100.000 kr.

Indklagede har anført, at klageren alene har haft boligopsparingskonto nr. -996 og nr. -258, og at begge konti er ophævede. Konto nr. -996 blev ophævet uden præmie den 13. januar i 1994. Man er ikke bekendt med, hvordan klageren disponerede over beløbet efter udbetalingen. Baggrunden for ophævelsen af konto nr. -258 den 27. november 1997 var de gentagne deludbetalinger.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det må lægges til grund, at klagerens boligopsparingskonti hos indklagede alene har bestået af konto nr. -296 og -258, og at indeståenderne på begge konti er blevet udbetalt til klageren. Ankenævnet finder ikke grundlag for at antage, at der er sket overførsler fra konto nr. -586, som ikke er blevet udbetalt til klageren.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.