Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt betaling foretaget på en bar i Shanghai

Sagsnummer:55/2014
Dato:18-06-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Hans Daugaard, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard, Astrid Thomas
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendt betaling foretaget på en bar i Shanghai
Indklagede:SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om hæftelse for en ikke vedkendt betaling med Eurocard på en bar i Shanghai.

Sagens omstændigheder

Klageren er ansat i et firma, der har et Eurocard-firmakort i SEB Kort Bank Danmark. Klageren er kortindehaver af kortet.

Den 11. juli 2013 var klageren på en restaurant i Shanghai, hvor han kl. 22.41 betalte en regning på 870,71 DKK med kortet. Betalingen blev godkendt af klageren ved underskrivelse af en nota. Klageren har oplyst, at han efter betalingen blev siddende på restauranten i ca. en halv time og fik en drink. Herefter gik han ca. kl. 23.15 op på en bar, B1, på taget af bygningen, som restauranten ligger i, og købte en drink kontant.

Samme aften, kl. 23.44, blev der gennemført en ikke vedkendt transaktion med kortet på8.996 DKK hos en anden bar i Shanghai, B2.Banken har fremlagt en nota vedrørende transaktionen. Notaen er påført en underskrift.

Klageren har oplyst, at han den 12. juli 2013 blev klar over, at kortet var bortkommet, og at han umiddelbart herefter kontaktede banken for at få kortet spærret. Kortet blev herefter spærret samme dag kl. 17.11.

Klageren underskrev og indsendte en tro- og loveerklæring til banken, hvori klageren anførte, og at han ikke havde benyttet eller givet andre tilladelse til at anvende kortet til betalingen på 8.996 DKK.

I sagen er fremlagt en e-mail korrespondance mellem klageren og banken fra juli til oktober 2013, hvoraf fremgår, at klageren den 11. juli 2013 opbevarede kortet sammen med kontanter og sit Visa-kort i sin bukselomme, og at klageren ikke havde mistet andre kort eller brugte sit Visa-kort den 11. juli 2013. Endvidere fremgår, at klageren inden besøget på restauranten havde hævet kontanter i en hæveautomat.

Den 11. september 2013 afslog banken at tilbageføre betalingen.

Banken har fremlagt ”Kortbestemmelser for Eurocard”, hvoraf blandt andet fremgår at et firmakort ikke må anvendes til private udgifter, og at kortindehaver hæfter personligt ved brug af kortet til private formål.

Parternes påstande

Den 10. marts 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at SEB Kort Bank Danmark skal tilbageføre betalingen på 8.996 DKK.

SEB Kort Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at betalingen på 8.996 DKK ikke er foretaget af ham. Det er ikke hans underskrift på notaen.

Kortet blev stjålet. Han opdagede, at kortet var bortkommet dagen efter, hvor han fik kortet spærret.

Til bankens bemærkninger om ligheden mellem underskriften på de to notaer den 11. juli 2013 bemærkes, at der på kortet var en synlig gengivelse af hans underskrift.

Han har forgæves anmodet banken om at sende en specifikation af de påståede køb og af videoovervågning på B2, som kan vise, at det ikke var ham, der foretog transaktionen eller underskrev notaen. Han har kun set en kopi af kvitteringen for betalingen, hvor der ikke er nogen detaljer.

Der har gennemsnitligt været et højt forbrug på kortet, og han har ingen intention om ikke at dække egne udgifter. Betalingen på 8.996 DKK er imidlertid ham ubekendt. Det er absurd, at han skulle benægte en transaktion af denne størrelse, hvis transaktionen var af privat karakter.

SEB Kort Bank Danmark har blandt andet anført, at klageren efter bankens vurdering selv har godkendt betalingen ved sin underskrift. Banken har rekvireret en kopi af de pågældende transaktioner samt en række andre transaktioner, som klageren har godkendt med sin underskrift. Ud fra en sammenligning af underskrifterne vurderer banken, at de er underskrevet af den samme person, klageren.

Der er tale om et atypisk mønster for et misbrug. En misbruger vil normalt straks gå i gang med at købe forskellige varer og forsøge at hæve flest mulige kontanter, hvis misbrugeren har fået fat i pinkoden. I denne sag er kortet kun brugt én gang – på en bar, ligesom der ikke er forsøgt gennemført andre transaktioner med kortet, for eksempel den 12. juli 2013, hvor kortet blev spærret.

Klageren har endvidere oplyst, at han den næstfølgende dag blev klar over, at han ikke havde kortet, men var usikker på, om han havde glemt, forlagt eller fået stjålet kortet, og at han derfor ikke anmeldte tyveriet til politiet.

Det har ikke været muligt at fremskaffe en kopi af selve købskvitteringen med en specifikation af de pågældende køb vedrørende den omtvistede betaling. Banken har ikke mulighed for at se en nærmere specifikation af købet. I den fil, som banken modtager, er der alene oplysninger om selve betalingstransaktionen, men ikke om selve købet.

Det har ikke været muligt at fremskaffe videooptagelser fra B2 fra det pågældende tidspunkt.

Ankenævnets bemærkninger

Den 11. juli 2013 kl. 22.41 godkendte klageren en betaling på 870,71 DKK ved underskrivelse af en nota på en restaurant i Shanghai. Den ikke vedkendte betaling blev foretaget på en bar i Shanghai ved underskrivelse af nota den samme dag kl. 23.44. Klageren har oplyst, at han blev opmærksom på, at kortet var bortkommet den 12. juli 2013, hvor kortet blev spærret kl. 17.11.

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Anita Nedergaard og Astrid Thomas – udtaler:

Vi finder, at afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionen er foretaget af klageren selv. Vi finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaring, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Vi stemmer derfor for at afvise sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Hans Daugaard og Troels Hauer Holmberg – udtaler:

Over for den af klageren underskrevne tro og love-erklæring finder vi det ikke godtgjort eller sandsynliggjort, at betalingen på 8.996 DKK blev foretaget af klageren selv eller med hans samtykke.

SEB Kort Bank Danmark skal herefter tilbageføre betalingen med valør på datoen for debitering af betalingen.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.