Indsigelse mod kautionsforpligtelse efter forhøjelse af kautionssikret lån uden samtykke fra kautionist.

Sagsnummer:480/2020
Dato:30-06-2021
Ankenævn:Bo Østergaard, Inge Kramer, Karin Sønderbæk og Lisbeth Baastrup Burgaard.
Klageemne:Kaution - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod kautionsforpligtelse efter forhøjelse af kautionssikret lån uden samtykke fra kautionist.
Indklagede:Skjern Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod kautionsforpligtelse efter forhøjelse af kautionssikret lån uden samtykke fra kautionist.

Sagens omstændigheder

Ved et gældsbrev af 12. december 2018 optog klagerens datter, D, et lån -364 på 157.000 kr. i Skjern Bank. Det fremgik af gældsbrevet, at lånet skulle afvikles med en månedlig ydelse på 1.850 kr. Renten var variabel på for tiden 8,17 % om året.

Den 12. december 2018 påtog klageren sig selvskyldnerkaution for enhver forpligtelse, som D havde eller måtte få over for banken på lån -364.

Banken har oplyst, at D i september 2019 fik et bevilget overtræk på 13.500 kr. til den 1. marts 2020. I maj 2020 blev det bevilgede overtræk afløst af et lån på 13.500 kr., der ved en fejl blev lavet som en forhøjelse af D’s eksisterende lån -364. Der blev i den anledning trukket henholdsvis 13.503,57 kr. og 2.500 kr. på lånet den 19. maj 2020, og fra den 1. juni 2020 afviklede D lånet med en månedlig ydelse på 2.200 kr.

I efteråret 2020 ansøgte D banken om at få forhøjet lån -364 med 25.000 kr., og banken meddelte D, at den var positiv over for forhøjelsen, hvis klageren fortsat ville kautionere for lånet og indlevere økonomiske oplysninger i form af en årsopgørelse.

D oplyste, at klageren var indforstået med fortsat at kautionere, og banken sendte herefter en ny kautionserklæring til klageren.

Da klageren modtog kautionserklæringen til underskrift, ønskede klageren ikke at underskrive den, da han ikke havde modtaget en række bilag fra banken. Banken eftersendte disse oplysninger til klageren.

Efter at klageren og banken korresponderede om kautionsforpligtelsen, blev klageren opmærksom på, at lån -364 i maj 2020 var blevet forhøjet med 13.500 kr. Klageren gjorde i november 2020 over for banken indsigelse mod forløbet med krav om, at banken skulle frafalde kautionsforpligtelsen. Lån -364 blev herefter ikke forhøjet med 25.000 kr.

Den 3. december 2020 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Under sagens forberedelse i Ankenævnet erkendte banken, at den havde begået en fejl ved at forhøje lån -364 med 13.500 kr., uden at den havde en skriftlig accept fra kautionisten. Den oplyste, at den havde rettet fejlen ved indsættelse af et beløb på 13.728,33 kr. på lånet i januar 2021 og stillet klageren således, at hans retsstilling i forhold til indgåelse af selvskyldnerkautionsforpligtelsen den 12. december 2018 var uændret.

Banken har endvidere oplyst, at restgælden på lån -364 pr. den 18. januar 2021 efter rettelsen af fejlen udgjorde 134.423,52 kr. plus renter.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Skjern Bank skal frafalde kautionen.

Skjern Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken har forhøjet lånet, som han kautionerede for, uden at give ham besked.

Forhøjelsen blev givet som et lån, der skulle dække overtrækket på D’s budgetkonto. Dette overtræk fremkom ved, at D ikke kunne betale ydelserne på det lån, som han kautionerede for. Derved har banken også forbrudt sig mod den pligt, som den har til at informere ham om, at D ikke kunne betale sine ydelser.

Den omstændighed, at banken valgte at give D et bevilget overtræk for at betale ydelserne på lånet, er for ham at se det samme som, at ydelserne ikke blev betalt. Derved omgik banken på en ”smart” måde at skulle informere ham om de manglende betalinger. Ifølge bankens egne regler skulle han herefter fritages for sin kautionsforpligtigelse, idet han ikke senest tre måneder efter, at første ydelse ikke blev betalt, fik meddelelse om restancen. Banken skriver selv, at ”På dette tidspunkt etableres der et lån frem for bevilget overtræk, da [D] NU HAR MULIGHED FOR AT AFDRAGE LÅNET”. Dermed indrømmer den, at overtrækket blev lavet, fordi hun ikke kunne afdrage på lånet.

Da banken i to tilfælde har overtrådt sine egne retningslinjer i forbindelse med hans kaution, har han krav på at blive friholdt for sin kautionsforpligtigelse over for banken.

Banken har oplyst, at såfremt han skulle få medhold i klagen og derved kunne ophæve sin kaution, så vil banken opsige lånet. Denne trussel har han valgt at sidde overhørig, da han ikke mener, at den har noget med sagen at gøre.

Der er tale om en principiel sag i forhold til, at når to parter indgår en aftale, så er begge parter forpligtigede til at overholde aftalen.

Banken har endvidere ikke rettet fejlen korrekt, idet de 2.500 kr., som er bogført ifølge nota den 19. maj 2020 ikke skal fremgå af restgælden (formodentlig en gebyrnota i forbindelse med oprettelse af forhøjelsen af lånet i maj 2020). Endvidere ses rentetilskrivning af 13.503,57 kr. og 2.500 kr. i perioden fra den 19. maj 2020 til den 6. januar 2021 ikke at være fratrukket restgælden, da dette ikke hidrører fra det oprindelige lån.

Skjern Bank har anført, at banken en gang om året har informeret klageren om restgælden på det lån, som han kautionerer for, jf. gældende regler.

D har betalt samtlige ydelser på lånet, hvorfor lånet ikke har været misligholdt.

Restgælden er løbende faldet som estimeret ved optagelse af lånet, og reduktionen af restgælden har bevirket en løbende reduktion af kautionistens forpligtelse.

Banken har ikke afkrævet noget beløb af kautionisten/klageren.

Banken har ikke givet D henstand, ydelsesfritagelse eller lignende, som har forringet kautionistens forpligtelse.

Det nuværende lån er efter rettelsen 100% identisk med det oprindelige lån optaget ved lånedokument af 12. december 2018.

Klageren skal ikke fritages for sin kautionsforpligtelse, da klagerens risiko som kautionist ikke er blevet forøget. Der har ikke været tale om misligholdelse, og banken har rettet den fejl, som har udløst klagen, hvilket vil sige, at klagerens forpligtelser ikke er forringet, men derimod er helt identiske i forhold til den underskrevne kautionsforpligtelse.

Sagens kerne er, hvorvidt klagerens kautionsforpligtelse skal ophøre eller ej. Hvis der som anført af klageren fortsat er fejl i opgørelsen efter rettelse af fejlen, vil dette blive korrigeret.

Ankenævnets bemærkninger

Ved et gældsbrev af 12. december 2018 optog klagerens datter, D, et lån -364 på 157.000 kr. i Skjern Bank, som klageren påtog sig selvskyldnerkaution for.

Banken har oplyst, at D i maj 2020 fik et lån på 13.500 kr., der ved en fejl blev lavet som en forhøjelse af D’s eksisterende lån -364 uden, at den havde en skriftlig accept fra klageren som kautionist. Banken har under sagens forberedelse i Ankenævnet oplyst, at den har rettet fejlen ved indsættelse af et beløb på 13.728,33 kr. på lånet i januar 2021.

Klageren har anført, at banken skal frafalde kautionsforpligtelsen blandt andet som følge af forhøjelsen af lånet uden hans accept.

Banken har anført, at klageren ikke skal fritages for sin kautionsforpligtelse, da klagerens risiko som kautionist ikke er blevet forøget, idet banken har rettet fejlen. Banken har ikke givet D henstand, ydelsesfritagelse eller lignende. D har betalt samtlige ydelser på lånet, hvorfor lånet ikke har været misligholdt.

Ankenævnet lægger til grund, at banken under sagen har rettet den fejl, der gav anledning til klagen, således at klageren efter rettelsen stilles som om, at han alene har kautioneret for det oprindelige lån på 157.000 kr. optaget af D den 12. december 2018, jf. det oprindelige gældsbrev og kautionserklæringen af 12. december 2018.

Ankenævnet finder på denne baggrund ikke, at der er godtgjort omstændigheder, der kan begrunde, at banken skal frafalde klagerens kautionsforpligtelse for det oprindelige lån optaget den 12. december 2018.

Ankenævnet påtager sig ikke at foretage en revisionsmæssig gennemgang af beregningen vedrørende bankens korrektion af fejlen.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.