Indsigelse mod negativ rente på indekskonto

Sagsnummer:185/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Mikkel Prehn, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Indekskonto - udbetalingsperiodens længde
Indekskonto - forrentning
Ledetekst:Indsigelse mod negativ rente på indekskonto
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod negativ rente på indekskonto.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i maj 1950, oprettede ved Aftale om pristalsreguleret alderdomsopsparing af 17. august 1970 seks indekskontrakter i Morsø Bank. Af aftalen fremgik blandt andet år:

”…

OPRETTELSE AF KONTO

 

1. Ved nærværende aftale oprettes mellem kontohaveren og banken seks indekskontrakt(er) med grundbeløb i henhold til loven. Banken opretter i kontohaverens navn en indekskonto, der forrentes med bankens højeste indlånsrente, for tiden 9 % p.a., og en overrente, for tiden 1/4 % p.a.

INDBETALING

… Grundindbetalingen er ved benyttelse af en grundrente på 4 1/4 % p.a. beregnet på grundlag af en aftalt udbetalingsperiode på femten år.

UDBETALING

3. A. Fra den 1. i måneden efter kontohaverens fyldte 67. år udbetales kontoens indestående til denne i månedlige beløb af en sådan størrelse, som kontoens indestående forrentet gennem den aftalte udbetalingsperiode med grundrenten berettiger til. Til kontohavere, som er berettigede til, og som ønsker at modtage statens indekstillæg, sker udbetalingerne dog for hver af de af aftalen omfattede indekskontrakter mindst med det beløb, der sammenlagt med det under B omtalte indekstillæg ville udgøre 1/12 af den årlige pristalsregulerede ydelse. Udbetalingerne fortsætter med de således beregnede beløb, indtil kontoens indestående er opbrugt, uanset om den faktiske udbetalingsperiode herved bliver længere eller kortere end den aftalte. …

5. Ønskes det i henhold til en indekskontrakt indestående beløb helt eller delvis udbetalt i utide, må hele beløbet hæves under iagttagelse af det varsel, der gælder for bankens indlån på længste opsigelse. I så fald bortfalder retten til den overrente, der i de sidste 5 år under vedkommende indekskontrakt er tilskrevet i henhold til pkt. 1. …”

I 2011 blev indekskontrakterne overført til Jyske Bank.

Ved et brev til klageren af 30. marts 2017 bekræftede banken, at udbetaling fra klagerens indekskonto skulle ske med variabel grundrente fra den 1. juni 2017.

I et brev til klageren af 6. marts 2020 varslede banken ændring af friholdelsesgrænsen for negativ rente pr. 1. maj 2020. Af brevet fremgik, at satsen for den negative rente var -0,75% p.a. Efterfølgende besluttede banken at ændre den negative rente til -0,60% p.a. Klageren rejste indsigelse mod den negative rente på indekskontoen. I et brev til klageren af 18. maj 2020 afviste banken klagerens indsigelse. Banken meddelte samtidig, at renten på klagerens indekskonto fra 1. maj 2020 ville være ------0,59 % p.a., hvilket svarede til renten på -0,60 % p.a. på bankens ”Opsparingskonto med 6 måneders opsigelse” med tillæg af bankens overrente, for tiden på 0,01 % p.a.

Parternes påstande

Den 19. maj 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal frafalde den negative rente på indekskontoen.

Jyske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at den negative rente på indekskontoen vil medføre, at udbetalingsperioden forkortes.

Bankens afvisning af hans indsigelse er uberettiget og beror alene på bankens egen fortolkning.

Banken henviser til "indskud på almindelige konti på længste opsigelse og uden særvilkår" og bankens konto "opsparingskonto - med 6 mdr. opsigelse". Denne konto, som alle kan oprette og indskyde frit på, og "indskud på almindelige konti på længste opsigelse og uden særvilkår", kan ikke sidestilles med indekskonti og indskud på indekskonti.

En indekskonto er en konto med særlige vilkår. Kontotypen indekskonti var opført under betegnelsen særlige indlån på bankens rentetavle (Morsø Bank).

Der er ikke opsigelse på indestående på indekskonto. Ophævelse i utide kunne ske med senest 12 måneders varsel og fratrukket betaling af skat. Ved ophævelse af indekskonti i utide opkræver banken et gebyr, hvilket man ikke bliver pålagt, som kontohaver af bankens kontotype "opsparingskonto - med 6 mdr. opsigelse".

Indestående på indekskonti er en "bunden" opsparing, som der ikke er/har været muligt at disponere over med alternativ forrentning. Indestående kunne ikke placeres alternativt i børsnoterede værdipapirer. Indeståendet på kontoen har ikke kunnet placeres på anden måde end på kontoen.

Det var en betingelse for at oprette indekskonti, at kontohaver var fyldt 18 år, og at de fremtidige ydelser blev indbetalt retmæssigt.

Banken forrenter f.eks. særlig opsparing, som børneopsparing indtil 100.000 kr., med en positiv rente.

Ovenstående viser, at der var særlige vilkår, som skulle opfyldes, for dermed at opnå positiv forrentning af indestående. Sådanne krav og vilkår stilles der ikke for at oprette en "opsparingskonto - med 6 mdr. opsigelse". En indekskonto er en konto med særlige vilkår, som dermed ikke skal forrentes med negativ rente.

Jyske Bank har blandt andet anført, at aftaler om pristalsreguleret alderdomsopsparing og indekskontrakter er reguleret i lovbekendtgørelse nr. 521 af 18. maj 2017 om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing og bekendtgørelse nr. 1203 af 31. oktober 2014 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter, hvoraf det blandt andet fremgår, at aftalen skal oprettes på finansministeriets formular med samme tekstindhold for alle pengeinstitutter. En indekskontrakt kan ophæves af interessenten under iagttagelse af det varsel, der gælder for vedkommende pengeinstituts indlån på længste opsigelse. En indekskontrakt skal dog altid kunne ophæves med 12 måneders varsel, jf. bekendtgørelsens § 21.

Efter bekendtgørelsens § 8 skal indbetalingerne indsættes på en indekskonto, der skal forrentes med den for pengeinstituttet gældende højeste indlånsrente, eventuelt med tillæg af en overrente. Indbetalinger kan ikke anbringes i værdipapirer. Hverken indeksaftalens formulartekst, loven, lovens forarbejder eller bekendtgørelsen indeholder nærmere beskrivelse af ”gældende højeste indlånsrente”. Der er intet anført om krav til en 1) talmæssig mindsterente for indlånsrente eller overrente, 2) positiv indlånsrente eller 3) samlet positiv forrentning af indeståendet. Loven stiller alene krav om, at forrentningen af indekskontoen til enhver tid skal svare til ”gældende højeste indlånsrente”. I begrebet ”eventuelt med tillæg af en overrente” ligger ikke en forpligtelse, men udelukkende en mulighed for banken til at give tillæg af overrente. Banken har i indeksaftalen hverken garanteret klageren en talmæssig mindsterente eller overrente eller en positiv forrentning af indeståendet på indekskontoen.

Det fremgår af bekendtgørelsen, at hvis højeste indlånsrente og eventuel overrente kommer under grundrenten, vil den faktiske udbetalingsperiode blive kortere end den aftalte.  

Banken opfylder kravet om ”gældende højeste indlånsrente” i både bekendtgørelsens § 8 og indeksaftalen, idet forrentningen af indekskontoen svarer til forrentningen af kontotypen ”Opsparingskonto – med 6 mdr. opsigelse” i Jyske Bank, der opfylder kravet til produktet for fastsættelse til ”højeste indlånsrente”, der efter Ankenævnets praksis anses for en fast indarbejdet betegnelse for renten på ”indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår”. Kontotypen i Jyske Bank, som opfylder kravet om ”indskud på almindelige konti på længste opsigelse og uden særvilkår”, er bankens ”Opsparingskonto – med 6 mdr. opsigelse”, som er en traditionel indlånskonto uden beløbsgrænse for opsparet indestående, og som kan oprettes af alle. Kontoen forrentes pr. 1. maj 2020 med -0,60%.

Uden for begrebet ”indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår” falder opsparingskonti med særvilkår i henhold til lov (f.eks. Børneopsparingskonto, Pensionskonto, Etablerings- og iværksætterkonto), opsparingskonti med særvilkår om bindingsperiode uden mulighed for hævning i denne periode (f.eks. Børnebørnsopsparing og Gaveopsparing) og opsparingskonti uden opsigelse (f.eks. Opsparingskonto u. opsigelse og BoligOpsparing).

Banken er enig i, at en indekskonto er en konto med særlige vilkår, som findes i både indeksaftalen og lovens bestemmelser. Kontotypen ”indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår” anvendes udelukkende til fastsættelse af betegnelse af forrentning svarende til ”højeste indlånsrente”.

Hvis en kunde ikke finder forrentningen af indekskontoen tilstrækkelig, kan indeksaftalen og -kontoen overføres til et andet pengeinstitut med en bedre forrentning.

Ankenævnets bemærkninger

I 1970 oprettede klageren seks indekskontrakter i Morsø Bank. I 2011 blev klagerens indekskonto overført til Jyske Bank. Indeksudbetalingerne begyndte den 1. juni 2017, hvor klageren var fyldt 67 år.

I et brev til klageren af 6. marts 2020 varslede banken ændring af friholdelsesgrænsen for negativ rente pr. 1. maj 2020. I et brev af 18. maj 2020 til klageren afviste banken en indsigelse fra klageren mod negativ rente på indekskontoen. Banken meddelte samtidig, at renten på klagerens indekskonto fra 1. maj 2020 ville være ------0,59 % p.a., hvilket svarede til renten på -0,60 % p.a. på bankens ”Opsparingskonto med 6 måneders opsigelse” med tillæg af bankens overrente, for tiden på 0,01 % p.a.

Ifølge indeksaftalen kan udbetalingsperioden blive længere eller kortere end den aftalte. Der er ikke grundlag for at fastslå, at Jyske Bank har garanteret klageren en udbetalingsperiode på femten år.

Banken findes ikke at være afskåret fra med virkning også for eksisterende indekskonti at indføre negative renter på indlån.

Ifølge indeksaftalen forrentes indekskontoen med pengeinstituttets højeste indlånsrente og en variabel overrente. Ifølge bekendtgørelse nr. 1203 af 31. oktober 2014 om pristalsreguleret alderdomsopsparing i pengeinstitutter § 8, stk. 2, forrentes en indekskonto med den for vedkommende pengeinstitut gældende højeste indlånsrente, eventuelt med tillæg af en overrente.

Tre medlemmer – Bo Østergaard, Anita Nedergaard og Mikkel Prehn – udtaler:

Udtrykket "højeste indlånsrente" må anses for en fast indarbejdet betegnelse for renten på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår.

Vi lægger til grund, at indeståendet på klagerens indekskonto hos Jyske Bank er blevet og fortsat bliver forrentet med renten på indskud med længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår med tillæg af en eventuel overrente.

Vi stemmer derfor for, at klageren ikke får medhold.

To medlemmer – Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive  – udtaler:

Vi finder, at udtrykket "højeste indlånsrente" naturligt må forstås som den højeste rente, pengeinstituttet tilbyder kunder med opsparing.

Vi lægger til grund, at Jyske Bank har udviklet og udbudt indlånsprodukter med rentesatser, der overstiger rentesatsen på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår.

Ved til stadighed at have fastholdt en forrentning med rentesatsen på indskud på længste opsigelse på almindelige konti uden særvilkår på klagerens indekskonto finder vi, at Jyske Bank ikke har levet op til aftalen om "højeste indlånsrente".

Vi stemmer derfor for, at Jyske Bank skal yde en rentekompensation i overensstemmelse med ovenstående.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.