Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort i København i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat. Bortkommet kort.

Sagsnummer:96/2017
Dato:02-03-2018
Ankenævn:Eva Hammerum, Anita Nedergaard og Morten Bruun Pedersen
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for ikke vedkendte transaktioner foretaget med Visa/dankort i København i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat. Bortkommet kort.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelse mod transaktioner foretaget med Visa/dankort i København i forbindelse med besøg på en natklub, herunder hævning fra en pengeautomat. Bortkommet kort.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nykredit Bank, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/dankort.

Fredag den 25. november 2016 var klageren i byen i København med to kammerater. Efter de havde spist sammen, tog den ene kammerat hjem, mens klageren og den anden kammerat efter midnat tog på natklub.

Klageren har oplyst, at de tog på natklubben F1, hvor de hver drak en øl, som kammeraten betalte. Kl. 01:47 købte klageren en øl mere, som han betalte med sit Visa/dankort, og han skiltes med sin kammerat, der tog på pub. Planen var, at de senere skulle mødes på pubben, når klageren havde drukket sin øl.

Straks efter at kammeraten var gået, kom to damer fra natklubben og indledte en samtale med klageren, der har oplyst, at han husker de første minutter af dette forløb klart, men at han herefter mistede hukommelsen og er ude af stand til at redegøre for aftenens videre forløb.

Det næste klageren husker er, at han befandt sig alene i en taxa i København. Han har fået oplyst fra taxaselskabet, at taxaturen startede kl. 05:44 fra den gade, hvor natklubben F2 ligger. Fra taxaen fik han ringet til sin kammerat, der forgæves havde forsøgt at kontakte ham. Han fik herefter omdirigeret taxaen og samlet sin kammerat op. Kl. 06:09 ankom de til kammeratens bopæl.

Ifølge udskrifter fra Nets indhentet af banken blev der foretaget følgende transaktioner med klagerens Visa/dankort i tidsrummet fra den 26. november 2016 kl. 01:47 og fremefter:

Dato

Transaktions-tidspunkt

Beløb i DKK

Forretning

Status

26-11-2016

01:47

200,00

F2

Gennemført

26-11-2016

01:58

500,00

F2

Gennemført

26-11-2016

02:31

1000,00

F2

Gennemført

26-11-2016

02:50

300,00

F2

Gennemført

26-11-2016

02:52

4.500,00

F2

Gennemført

26-11-2016

03:06

4.000,00

F2

Gennemført

26-11-2016

03:17

4.500,00

F2

Gennemført

26-11-2016

03:43

4.500,00

F2

Gennemført

26-11-2016

04:32

4.000,00

ATM 1

Afvist - over max. beløb

26-11-2016

04:33

2.000,00

ATM 1

Gennemført

26-11-2016

04:40

1.500,00

ATM 2

Afvist - over max. beløb

26-11-2016

04:41

2.000,00

ATM 2

Afvist – forkert pinkode

26-11-2016

04:42

2.000,00

ATM 2

Afvist – over max. Beløb

26-11-2016

04:43

1.000,00

ATM 2

Afvist – over max. beløb

26-11-2016

05:21

12.000,00

F2

Gennemført

Klageren har oplyst, at han om eftermiddagen den 26. november 2016 opdagede, at hans Visa/dankort var væk, og at han øjeblikkelig fik kortet spærret.

Klageren har endvidere oplyst, at han mandag den 28. november 2016 anmeldte forholdet til politiet og kontaktede bankens indsigelsesafdeling og redegjorde for sagen. Samme dag tog han afsted på forretningsrejse, og han havde derfor ikke mulighed for at få taget en blodprøve.

Den 8. december 2016 udfyldte klageren en indsigelsesblanket og gjorde indsigelse mod de ni transaktioner på i alt 33.300 kr., der i oversigten er markeret med fed skrift. Han oplyste, at Visa/dankortet var blevet stjålet fra hans jakkelomme natten til lørdag den 26. november 2016, og at der efterfølgende blev foretaget flere store hævninger på hans kort.

Banken afviste klagerens indsigelse, idet der efter bankens opfattelse ikke var tale om tredjemandsmisbrug. Det fremgik af et overvågningsbillede fra F2, at klageren havde været i F2. Banken oplyste endvidere, at de ikke vedkendte transaktioner blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af korrekt pinkode.

Klageren opdagede den 20. december 2016, at der i forbindelse med natklubbesøget ligeledes var gennemført tre transaktioner på i alt 11.900 kr. med hans MasterCard. Den 6. marts 2016 indgav klageren en klage til Ankenævnet over det pengeinstitut, der havde udstedt hans MasterCard, hvori han gjorde indsigelse mod transaktionerne foretaget med dette kort, se afgørelse nr. 71/2017.

Den 23. marts 2017 indbragte klageren sagen mod Nykredit Bank for Ankenævnet.

Banken har under sagens forberedelse på forespørgsel fra Ankenævnet oplyst, at den er bekendt med, at der tidligere har været indsigelsessager mod F2, men der har ikke været tale om et overnormalt antal indsigelser.

Parternes påstande

Klageren har indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner med fradrag af selvrisiko.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ikke kender til de omtalte transaktioner, og at han ikke var vidende om, at de blev foretaget.

Han kan huske, at han tog på natklubben F1 sammen med sin kammerat, men ikke at han var på natklubben F2.

Han er ikke i tvivl om, at han er blevet bedøvet/drugged på natklubben, og at hans tilstand/hjælpeløshed efterfølgende er blevet groft udnyttet til at foretage uønskede hævninger.

Politiet har oplyst, at ”drug rape” er et stærkt stigende problem i nattelivet, hvor det for mænds vedkommende har tyveri af penge som formål, samt at natklubber som den pågældende er kendt af politiet som steder, hvor drugging og økonomisk udnyttelse er organiseret. Det foregår typisk, når ofret er alene, som han var.

Han har fået misbrugt to forskellige kort, både sit Visa/dankort og sit MasterCard udstedt af et andet pengeinstitut, i forbindelse med besøget i natklubben for et beløb på i alt 45.200 kr. Transaktionerne er meget mistænkelige i deres frekvens og beløbsstørrelse, idet der er hævet store beløb inden for meget kort tid.

Der er foretaget i alt seks hævninger på de to kort i intervallet 4.000 kr. – 12.000 kr. plus en række beløb, der ligger under dette. Hvis han alene skulle have købt og drukket seks flasker champagne (som er det, man kan købe på natklubben til de priser), ville han have indtaget ca. 42 genstande alene i form af champagnen plus det løse. Da han var alene under hele forløbet, er det urealistisk, at han skulle have indkøbt og drukket denne mængde alkohol på ca. tre timer.

Han er uforstående over for, at der på hans kontoudskrift optræder to hævninger på 4.500 kr. med samme notanummer.

Han har endvidere kontaktet F2 for at få udleveret bilag vedrørende købene, men han har fået oplyst, at der ikke findes nogen bilag, som F2 ønsker at udlevere. Dette er ikke korrekt regnskabsskik og støtter hans påstand om, at de mange beløb trukket på hans to kort den pågældende nat ikke kan henføres til hverken køb af varer (f.eks. champagne) eller ydelser af nogen art.

Der hæves kontanter på hans Visa/dankort i en hæveautomat kl. 04:33 og på hans MasterCard kl. 04:47, men han havde ingen kontanter på sig knap en time senere, da han mødtes med sin kammerat i taxaen.

Pinkoden på hans MasterCard var den samme som på hans Visa/dankort, hvorfor de forsøg på hævning med forkert pinkode, der er foretaget med både hans Visa/dankort og hans MasterCard i en ATM omkring kl. ca. 04:40 næppe er foretaget bevidst af ham.

Der er en klar sammenhæng mellem misbruget af hans to kort. Inden transaktionen på 12.000 kr. med hans Visa/dankort kl. 05:21 på F2, var der mellem kl. 05:19 og kl. 05:20 tre forsøg på hævninger på 12.000 kr., 10.000 kr. og 6.000 kr. på F2 med hans MasterCard. Det virker mistænkeligt, at der blev forsøgt hævet disse beløb og umiddelbart herefter blev hævet 12.000 kr. Hævningen skete i øvrigt ca. 20 minutter efter kl. 05:00, hvor natklubben lukkede.

Hændelsesforløbet stemmer ikke overens med hans normale forbrugsmønster som mangeårig kunde i banken.

Forløbet hen over natten, antallet af hævninger, beløbenes størrelse, tidsfaktoren, samt det forhold at han var alene og hans forbrugshistorik, udelukker, at hændelsesforløbet og dermed transaktionerne fandt sted på lovlig vis.

Nykredit Bank har anført, at transaktionerne hovedsagelig er foretaget på natklubben F2. Ankenævnet skal alene forholde sig til transaktionerne foretaget med klagerens Visa/dankort udstedt af banken og ikke til transaktionerne foretaget med klagerens MasterCard udstedt af et andet pengeinstitut.

Selv om de to transaktioner på 4.500 kr. på klagerens kontoudskrift står angivet med samme notanummer, har yderligere undersøgelser vist, at der var tale om to forskellige notanumre, idet begge notaer har et ekstra ciffer.

Der er ingen lægeundersøgelse eller anden dokumentation, som beviser, at klageren blev drugged/bedøvet, som han påstår.

Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere, om klageren har været alene eller har delt de indkøbte drikkevarer med andre på F2. Etablissementets karakter taget i betragtning syntes det ikke usædvanligt, at der kan have været flere om at dele de indkøbte genstande, ligesom det må have stået klageren klart, at han ville blive afkrævet betaling for såvel drikkevarer som underholdning og andre ydelser på stedet.

En afgørelse af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv. En stillingtagen hertil forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Klageren har ikke løftet bevisbyrden for, at der har fundet et misbrug af hans betalingskort sted.

Betalingstransaktionerne var korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl. Transaktionerne blev gennemført ved aflæsning af kortets chip og ved indtastning af korrekt pinkode. Banken har herved løftet bevisbyrden i medfør af betalingstjenestelovens § 64.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet lægger som anført af Nykredit Bank til grund, at chippen på klagerens Visa/dankort blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved transaktionerne, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af den dagældende lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt., følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Klageren har anført, at han tilsyneladende blev drugged/bedøvet, og at transaktionerne blev foretaget, uden at han var vidende om det. Endvidere har klageren i indsigelsesblanketten anført, at han om eftermiddagen den 26. november 2016 opdagede, at hans Visa/dankort var blevet stjålet.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmis-brug, eller om transaktionerne er foretaget af klageren selv eller med klagerens sam-tykke.

Ankenævnet finder, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.