Rådgivning ved indgåelse af formueplejeaftale og krav om erstatning for tab ved omtvistede investeringer i henhold til aftalen herunder i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Sagsnummer:512/2009
Dato:30-08-2010
Ankenævn:John Mosegaard, Søren Geckler, Carsten Holdum, Niels Bolt Jørgensen, Astrid Thomas
Klageemne:Rådgivning - investering
Værdipapirer - formuestyring
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Rådgivning ved indgåelse af formueplejeaftale og krav om erstatning for tab ved omtvistede investeringer i henhold til aftalen herunder i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer
Indklagede:Jyske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter


Indledning.

Denne sag vedrører, om Jyske Bank har pådraget sig et erstatningsansvar i forbindelse med klagerens indgåelse af en formueplejeaftale med banken vedrørende sine pensionsmidler eller i forbindelse med bankens investeringer i henhold til aftalen herunder i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.

Sagens omstændigheder.

Klageren, som er født i 1950, er kunde i Jyske Bank. Han havde i 2004 bl.a. flere private og arbejdsgiveradministrerede rate- og kapitalpensioner i banken. Samme år indgik klageren formueplejeaftaler med banken vedrørende flere af pensionerne.

I januar 2007 deltog klageren i et møde i banken. Efter mødet modtog klageren et oplæg af 27. januar 2007 til det fremtidige samarbejde herunder vedrørende pleje af pensionsmidlerne. Det fremgår af oplægget, at klagerens likvide formue bestod af 36.500.000 kr., hvoraf 19.500.000 kr. var pensionsmidler, 5.000.000 var fra klagerens ApS og 12.000.000 kr. var fra salg af 50 % af en anden virksomhed. Banken anbefalede en aftale om Jyske Formuepleje. Af oplægget fremgår:

"…

Du er åben overfor bankens anbefalinger på investeringsområdet og ønsker gennemskuelige investeringer, men ikke nødvendigvis at give accept ved VP-handler - en travl hverdag giver pt. ikke mulighed for det - og derfor baseres investeringssamarbejdet på tillid.

Min anbefaling er at vi overordnet fastlægger en porteføljefordeling inkl. [klagerens] ApS og herefter investerer følgende i formuepleje:

 • Ratepension … depot ...-913
  - 7,4 mio. kr.
 • Ratepension …-201 – 0,9 mio. kr. pt. kontant overføres til ovennævnte ordning
 • Ratepension … depot …-924
  - 6,4 mio. kr.
 • Langsigtet del af [klagerens ApS’] midler

Kapitalpension, arbejdsgiverordning på 1,6 mio. kr. kan investeres efter egne intuitioner i samarbejde med investeringsrådgiver [A], Jyske Bank Viborg

For at skabe øget overblik vil jeg foreslå at dine mindre pensionsordninger:

 • Kapitalpension, privatordning, 46.000 kr.
 • Selvpensionering, 56.000 kr.
 • Ratepension, privatordning, 298.000 kr.

Investeres via bankens puljeordninger, f.eks. pulje 1

På den måde vil de nuværende 7 pensionskonti og 6 pensionsdepoter reduceres til 6 pensionskonti og 3 depoter.

…"

Banken har anført, at klageren på et møde den 1. oktober 2007 ønskede yderligere midler omfattet af formuepleje i banken herunder pensionsmidler, som klageren selv havde investeret, samt pensionsmidler fra et andet pengeinstitut.

Den 2. oktober 2007 sendte banken en mail til klageren, hvoraf fremgår:

"…

Jeg har drøftet afviklingen af kapitalpensions- og ratepensionsdepotet med [investeringsrådgiver A]. Vi er fundamentalt set positive overfor de aktier du ligger i. …

Du har imidlertid også haft en pæn gevinst på stort set alle sammen og derfor er vores indstilling at tage gevinsten nu. [Aktie X] og [aktie Y] kan de evt. vente med til vi er klar med fremadrettet investeringsprofil i formueplejen indenfor den næste måned.

…"

Jyske Bank har oplyst, at man i forbindelse med introduktion af Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer i oktober 2007 sendte en brochure om produktet til alle kunder, som man fra centralt hold vurderede, kunne være interesserede herunder klageren. Af brochuren, der er fremlagt under sagen, fremgår bl.a., at den "samlede investering kan få et bedre forhold mellem afkast og risiko - du bliver med andre ord bedre sikret mod tab."

Den 16. oktober 2007 sendte banken en mail til klageren med et vedhæftet brev, hvoraf fremgår:

"…

Formuepleje

I forlængelse af vores møde i Silkeborg den 1.10.2007 resumeres her vores oplæg til den fremtidige investeringsprofil.

Du har tilkendegivet, at du fremover ønsker at overlade den løbende pleje til Jyske Formuepleje baseret på aftalte investeringsrammer.

På mødet gennemgik vi investeringsvejviseren, som umiddelbart viser at du har en dynamisk profil, hvilket svarer til 60% i aktier og 40% i obligationer. Du er imidlertid indstillet på at øge aktieandelen yderligere, blandt andet pga. en stor formue i … Pensionskasse og i [klagerens] ApS, hvor risikoprofilen er mere begrænset.

Du har bedt os komme med et oplæg til den fremtidige porteføljefordeling på såvel pensionsmidlerne som [klagerens] ApS.

Pensionsmidlerne udgør ca. 22,7 mio. kr. i form af:

Ratepensioner Jyske Bank ................................... 17,7 mio. kr.

Ratepension overført [fra andet pengeinstitut]......... 3,0 mio. kr.

Ratepension overført [fra et forsikringsselskab]...... 0,3 mio. kr.

Kapitalpension .......................................................... 1,7 mio. kr.

Ratepensionerne samles på en ordning, idet vi fremadrettet blot skifter arbejdsgiver såfremt både [klagerens] ApS og [et tredje] ApS skal indbetale.

1. Investeringsramme – kapital- og ratepension

Aktivklasser

Min.

Max.

Benchmark*

Danske obligationer

0 %

70 %

15 %

Højrente obligationer

0 %

40 %

20 %

Globale aktier

Jyske Invest Favorit aktier

30 %

70 %

50 %

Jyske Invest Hedge

Markedsneutral – Aktier

0 %

30 %

15 %

* Ved en neutral holdning til markederne vil porteføljen være lig med Benchmark.

2. Investeringsramme – [klagerens] ApS

Aktivklasser

Min.

Max.

Benchmark*

Danske obligationer

30 %

100 %

65 %

Højrente obligationer

0 %

40 %

20 %

Jyske Invest Hedge

Markedsneutral – Aktier

0 %

30 %

15 %

* Ved en neutral holdning til markederne vil porteføljen være lig med Benchmark.

Til porteføljen i [klagerens] ApS kan vi anbefale den nye hedge "markedsneutral – Obligationer", som vil mindske risikoen i obligationsporteføljen i tilfælde af en rentestigning.

…"

Den 19. oktober 2007 sendte banken en mail til klageren med et vedhæftet brev, hvoraf fremgår:

"…

[fra mailen:]

Giv lige accept af nedenstående eller kvitter med ændringsønske

[vedhæftet pdf-fil: "revideret ramme formuepleje"]

[fra vedhæftet brev:]

Formuepleje

Som aftalt pr. telefon den 18.10.2007 har vi på din opfordring justeret vores porteføljeanbefaling.

JB anbefaling 16.10.2007

Aktivklasser

Min.

Max.

Benchmark*

Danske obligationer

0 %

70 %

15 %

Højrente obligationer

0 %

40 %

20 %

Globale aktier

Jyske Invest Favorit aktier

30 %

70 %

50 %

Jyske Invest Hedge

Markedsneutral – Aktier

0 %

30 %

15 %

Tilrettet

Aktivklasser

Min.

Max.

Benchmark*

Danske obligationer

0 %

0

0

Højrente obligationer

0 %

40 %

20 %

Globale aktier

Jyske Invest Favorit aktier

30 %

70 %

50 %

Jyske Invest Hedge

Markedsneutral – Aktier

0 %

40 %

20 %

Jyske Invest Hedge

Markedsneutral – obligationer

0 %

20 %

10 %

* Ved en neutral holdning til markederne vil porteføljen være lig med Benchmark.

Indtil videre afventer du investering i [klagerens ApS]. Jeg vil dog anbefale, at du supplerer din kontantbeholdning med elementer af nedenstående portefølje.

Investeringsramme – [klagerens ApS]

Aktivklasser

Min.

Max.

Benchmark*

Danske obligationer

30 %

100

65 %

Højrente obligationer

0 %

40 %

20 %

Jyske Invest Hedge

Markedsneutral – Aktier

0 %

30 %

15 %

* Ved en neutral holdning til markederne vil porteføljen være lig med Benchmark.

Til porteføljen [klagerens ApS] kan vi anbefale den nye hedge "markedsneutral – Obligationer", som vil mindske risikoen i obligationsporteføljen i tilfælde af en rentestigning."

…"

Af mail af 21. oktober 2007 fra klageren til banken fremgår:

"…

Tror du [rådgiver B] kunne ringe til mig i kommende uge så jeg lige kan høre at ændringen er OK. Umiddelbart vil jeg bare sige GO, men lad mig lige høre lidt mere om Hedge samt jyske Favorit - sidstnævnte er jeg jo ikke så meget for.

…"

Af bankens mail af s.d. til klageren fremgår:

"…

Jeg får [B] til lige at give dig et par kommentarer om Hedge inden han sender aftalen. Med porteføljeforslaget bliver der alligevel ikke behov for Jyske Invest Favoritaktier.

Vi vil se pensionsmidlerne under et, men i praksis vil vi placere enten højrente eller hedge i din kapitalpension.

…"

Den 13. november 2007 underskrev klageren til afløsning af tidligere aftaler en formueplejeaftale med banken vedrørende ratepensionsmidlerne tilknyttet depot nr.
-913. Af aftalen fremgår:

"…

Rammer for investering

Denne aftale omfatter midler (kontanter og værdipapirer) fra ovennævnte depot og afkastkonto. Jyske Bank gennemfører alle handler via ovennævnte konto.

Traditionelle obligationer1)

Min.

0 %

Max.

70 %

Danske

Min.

0 %

Max.

35 %

– Varighed 3)

Min.

Max.

Ubeg.

Udenlandske

Min.

%

Max.

%

– Varighed

Min.

Max.

Højrenteobligationer

Min.

0 %

Max.

40 %

Virksomhedsobligationer

Min.

0 %

Max.

40 %

Nye obligationsmarkeder

Min.

0 %

Max.

40 %

Aktier

Min.

30 %

Max.

80 %

Globale

Min.

30 %

Max.

80 %

Min.

%

Max.

%

Alternative investeringer4)

Min.

0 %

Max.

40 %

Globale

Min.

0 %

Max.

40 %

Der må anvendes noterede og unoterede investeringsforeningsbeviser, hvis det skønnes at være optimalt for porteføljen.

Alle procentsatser måles i forhold til den samlede formueværdi (opgjort på investeringstidspunktet).

Bemærkninger

Investering i højrenteobligationer sker via investeringsforeningen Jyske Invest. Nye obligationsmarkeder kan placeres via Nye obligationsmarkeder og Nye obligationsmarkeder, Valuta.

Under alternative investeringer placeres Jyske Invest Hedge Markedsneutral Aktier og Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer

Neutral benchmark: 15 % (Hedge aktier)

Benchmark: Cibor 1 mdr.

Neutral benchmark: 5 % (Hedge obligationer)

Benchmark: Cibor 1 mdr.

Rammer for investering – fortsat

definitioner

1) Traditionelle obligationer: Obligationer med høj kreditværdighed.

2) Benchmark: …

3) På konverterbare realkreditobligationer fastsættes varigheden på baggrund af beregninger foretaget af Jyske Bank.

4) Alternative investeringer omfatter investeringer, der ikke kan betragtes som almindelige aktie- og obligationsinvesteringer eller kontantplacering. Der kan investeres i certifikater, hedgeafdelinger, strukturerede produkter eller lignende.

Fuldmagt til investering

Du giver hermed Jyske Bank fuldmagt til – inden for de aftalte rammer – at investere det til enhver tid indestående på ovennævnte afkastkonto og den til enhver tid værende beholdning i ovennævnte depot.

Banken har den fulde dispositionsret med samme retsvirkning, som var dispositionerne foretaget af dig.

Formidlingsprovision

Jyske Bank modtager formidlingsprovision fra Jyske Invest. Oplysninger om samarbejdspartnere kan du finde på bankens hjemmeside, eller du kan få en oversigt i bankens afdeling.

Ændring af rammer og opsigelse af aftale

Du kan uden varsel opsige aftalen om Jyske Formuepleje, dog med respekt for allerede indgåede værdipapirhandler.

Skat, ansvar og risiko

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at investeringerne kan medføre tab, hvorfor det historiske afkast ikke kan benyttes til at danne forventning om fremtidige afkast.

…"

Banken har oplyst, at den herefter med henvisning til formueplejeaftalen investerede klagerens pensionsmidler herunder ved køb den 16. november 2007 af 9.100 stk. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer for ca. 920.000 kr. til kurs 101,25 til depot -913.

Det fremgår af fremlagte oversigter, at resultatet af formueplejen i 1. kvartal 2008 var ca. minus 12 %, 2. kvartal ca. plus 1 % og 3. kvartal ca. minus 20 %.

Klageren har anført, at han efter at have modtaget resultatet af 3. kvartal 2008 anmodede banken om et møde.

Ved mail af 20. november 2008 til banken meddelte klageren, at hans "tillid til formuepleje" var brudt, og at han ønskede at "gøre tingene kontant".

Af klagerens mail af 4. december 2008 til banken fremgår:

"…

Jeg kan desværre ikke se at den del af "formueplejen" som vedrører kapitalpensionen ikke er realiseret?

…"

Af bankens mail af 5. december 2008 til klageren fremgår:

"…

Det er rigtigt – og det er ikke sket fordi porteføljen på kapitalpensionen var placeret/udvalgt som en permanent portefølje uden sammenhæng med formueplejens løbende omlægninger.

Men jeg kan sørge for at de bliver realiseret nu, hvis du lige bekræfter.

…"

Klageren bekræftede s.d., at han ønskede at sælge værdipapirerne tilknyttet kapitalpensionen.

Af klagerens mail af 29. januar 2009 til banken fremgår:

"…

Jeg modtog for nogen tid siden brev vedrørende mine og [samlever S’s] respektive rate og kapitalpensioner, hvori det fremgik at vi ville modtage en opgørelse og forklaring på hvorfor udviklingen havde været i den grad negativ. Er den forsinket eller udebliver den fordi jeg har flyttet dele deraf.
Jeg forventer stadig en sådan og ikke mindst fra formuepleje, som jeg klart ikke ulig mange andre har været utilfreds med. Jeg kan ikke frasige mig en vis overraskelse over hvor lidt behov der er følt for at kommunikere resultatet endsige holde mig underrettet undervejs. I lighed med andre er jeg naturligvis nødt til at overveje min stilling. Det håber jeg I forstår.

…"

Under sagens forberedelse er fremlagt et omfattende materiale bl.a. vedrørende klagerens engagement med banken siden 2004 herunder gennemførte værdipapirhandler relateret til pensionerne.

Finanstilsynet har i en offentliggjort afgørelse af 8. juli 2009 overfor Hedgeforeningen Jyske Invest påtalt, at foreningen handlede i strid med redelig forretningsskik og god praksis, jf. § 18 i lov om investeringsforeninger, specialforeninger m.v., da foreningen udarbejdede salgsbrochuren om Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, "fordi brochuren ikke udgør en afbalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen".

Finanstilsynet har i en anden offentliggjort afgørelse af 24. november 2009 overfor Jyske Bank påtalt, at banken "i forbindelse med salg af andele i Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer ikke generelt har taget skridt til at rette op på, at salgsbrochuren fra Investeringsforeningen Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer ikke udgør en afbalanceret beskrivelse af produktets egenskaber og de risici, der er forbundet med investeringen."

Parternes påstande.

Klageren har den 12. maj 2009 indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet forstår påstanden således, at Jyske Bank skal tilpligtes at stille klageren, som om investeringerne efter formueplejeaftalen var blevet opgjort til kursværdien pr. 30. juni 2008.

Jyske Bank har principalt nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at han ved indgåelsen af formueplejeaftalen i 2007 var 57 år, og at banken var bekendt med hans ønske om at lade sig pensionere ved de 60 år.

Han har aldrig udtrykt en stor risikovillighed ved investeringer og var ikke enig i bankens "dynamiske" profil med stor risikoappetit. Han var mere interesseret i enkeltaktier end investeringsbeviser og obligationer med lang løbetid.

Det er forplumrende for sagen, at banken inddrager forhold fra før 2007. Før han overvejede pensionering og salg af virksomhed, havde han en høj indtægt og en større risikovillighed. Hans risikovillighed i 2007 var middel.

Den af banken først anbefalede investeringsfordeling blev tilrettet, idet investeringsbeviser og obligationer gled ud til fordel for Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, som blev anbefalet som sikre, og som desuden havde et tillokkende navn. Det er senere blevet ham klart, at rådgiveren ikke grundlæggende kendte produktet.

Det var banken, som anbefalede ændringerne i investeringsforslaget, og ikke ham, som det ellers er formuleret i materialet.

Det var også banken, som valgte hans risikovillighed. Henset til hans alder og ønsker burde banken i stedet have advaret mod de iværksatte investeringer, som har en for høj risiko, og som formodes endnu mere risikofyldte end bankens "dynamiske" profil.

Han modtog ikke information om Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationerne, ligesom han aldrig har set noget prospekt.

Med ønske om egen indtjening "solgte" banken ham en formueplejeaftale uden tilstrækkelig forudgående rådgivning tilpasset hans ønsker, indsigt, alder og risikovillighed.

Han var ved underskriften den 13. november 2007 ikke opmærksom på investeringsfordelingen i formueplejeaftalen. Bankens mail af 21. oktober 2007 lovede, at Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer og højrenteobligationer kun ville forekomme i hans mere risikovillige kapitalpension. Han havde tillid til banken, men burde have læst det med småt i formueplejeaftalen. Der er et misforhold mellem mail-aftalerne og de faktiske aftaler, som i sin endelige form er meget forskellige fra rådgivningen.

Selv om han havde frasagt sig Jyske Invest investeringsbeviser, fik de alligevel en fremtrædende plads i den endelige udformning, uden at det fremgår af "hovedindholdet". Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationerne blev heller ikke omtalt. Aftalegrundlaget er ikke som forudsat.

Banken fik rådighed over hele hans pensionsformue på grund af vedholdende salgspres gennem 2007 med et løfte om, at han kunne læne sig tilbage og bruge tiden til dét, han var bedst til.

I foråret 2008 kontaktede han banken for at høre, om han var overeksponeret i fx aktier, men banken oplyste, at den fortsat troede meget på aktier, og at han ville høre, hvis noget ændrede sig.

Ved tab på mere end 10-20 % samt ved uventede markedsændringer ønskede han at blive kontaktet af banken. Det var aftalt, at han skulle kontaktes, men han fik kun kvartalsrapporter. Banken handlede for egen vinding videre på livet løs.

Banken har ved udøvelsen af formueplejeaftalen haft større fokus på egen løbende vinding end på pleje af midlerne ud fra de forudsætninger, som blev lagt til grund for opgaven.

Banken har ikke udvist den fornødne agtpågivenhed i et risikofyldt marked.

Han blev kort før opsigelsen af formueplejeaftalen opmærksom på køb af virksomhedsobligationer for ca. 800.000 kr., hvilket han ikke troede var muligt.

Da banken efter mødet i efteråret 2008 fortsat geninvesterede i aktier trods løfte om nedbringelse af risikoen, måtte han sige stop.

Hele forløbet har været helt igennem urimeligt, hvilket han kun gradvist er blevet klar over, bl.a. fordi banken ikke har villet belyse forholdene ved at give afsluttende rapportering.

Som grundlag for klagen henvises til Finansforbundets undersøgelser om bankrådgiveres indsigt i egne produkter samt Finanstilsynets vurdering af vildledende information i materialet om Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.

Tabet er på ca. 10.000.000 kr. svarende til ca. 50 % af de investerede midler.

Jyske Bank har til støtte for frifindelsespåstanden bl.a. anført, at klageren ved formueplejeaftalen har givet banken fuldmagt til at foretage investeringer af pensionsmidlerne indenfor rammerne i aftalen.

Banken har investeret i overensstemmelse med aftalen og med klagerens ønsker hertil.

Klageren var informeret om, hvilke aktiver banken kunne investere i, herunder Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer.

Banken har rådgivet klageren om risici ved investeringerne.

Klageren er bekendt med, at investering indebærer risiko for tab.

Han havde mulighed for at afhænde sine investeringer på ethvert tidspunkt.

Banken har ikke begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar.

Bankens investeringsanbefalinger var baseret på forventninger, som kunne vise sig ikke at holde stik.

Banken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afklaring af hændelsesforløbet og bankens rådgivning kræver vidneforklaringer, hvilket er en bevisførelse, der ikke kan finde sted for Ankenævnet.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke påtager sig at foretage en revisionsmæssig gennemgang af de under en formueplejeaftale foretagne investeringer med henblik på at konstatere eventuelle investeringer i strid med aftalen.

Det fremgår af formueplejeaftalen af 13. november 2007 med Jyske Bank, at banken i et vist omfang kan investere klagerens midler i bl.a. Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer og højrenteobligationer i Jyske Invest.

Klageren har bl.a. gjort gældende, at aftalens indhold ikke var som forudsat, at han ikke blev tilstrækkelig rådgivet forud for indgåelsen af formueplejeaftalen, at de af banken foretagne investeringer ikke passede til hans risikovillighed, at han ikke modtog rådgivning om investeringsbeviserne Jyske Invest Hedge Markedsneutral – Obligationer, at investeringsbeviserne kun skulle købes til hans kapitalpension og at den ændrede porteføljeanbefaling af 19. oktober 2007 - hvorved ovennævnte investeringsbeviser blev tilføjet - ikke beroede på hans opfordring som anført i brevet, men i stedet havde baggrund i en anbefaling fra banken.

En stillingtagen til ovenstående tvistepunkter og en afklaring af om Jyske Banks rådgivning kan anses for erstatningspådragende, vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægters § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.