Krav om oprettelse af konto og medvirken til modtagelse af beløb fra udlandet.

Sagsnummer:467/2003
Dato:28-04-2004
Ankenævn:John Mosegaard, Karin Duerlund, Niels Bolt Jørgensen, Poul Erik Tobiasen, Morten Westergaard
Klageemne:Betalingsoverførsel til udlandet - gennemførelse
Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Krav om oprettelse af konto og medvirken til modtagelse af beløb fra udlandet.
Indklagede:Citibank International plc Denmark Branch
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagerens krav om en konto hos indklagede, herunder indklagedes medvirken til modtagelse af beløb fra udlandet.

Sagens omstændigheder.

Klageren rettede flere gange i løbet af 2003 henvendelse til indklagedes to afdelinger i Danmark med anmodning om oprettelse af en konto med henblik på at modtage større beløb fra afrikanske lande, herunder Nigeria. Af fremlagte bilag fremgår, at beløbene er i størrelsesordenen 25 mio. USD.

Indklagede, der er filial af et engelsk pengeinstitut, afviste klagerens anmodning.

Parternes påstande.

Klageren har den 30. december 2003 indbragt sagen for Ankenævnet med følgende påstand: "En konto i Kbh. + Alm. bank-service, god bankskik og vejledning hjælp om pengene i de udl. (Konti) bank-afd."

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at indklagede uberettiget forhindrer ham i at få overført beløb fra udlandet. Han har fremlagt dokumenter, der viser, at andre udenlandske afdelinger af indklagede skal modtage beløb på hans vegne. Han ønsker derfor en konto i indklagedes danske afdeling med henblik på overførsel af beløb til Danmark.

Indklagede tilsidesætter bestemmelsen i bekendtgørelse nr. 604 af 26. juni 2003, hvorefter enhver har krav på oprettelse af en bankkonto.

Indklagedes afslag på at medvirke til at modtage beløbene fra udlandet strider endvidere mod EU-regler.

Indklagede har i erhvervs- og selskabsstyrelsen formålsregistreret sig som værende bank med almindelig bankvirksomhed mv.

Indklagede har anført, at indklagede driver virksomhed i Danmark gennem to afdelinger. Den ene afdeling er privatkkundeafdeling, der p.t. kun til tilbyder forbrugslån til private, mens det ikke er muligt at åbne indlånskonto. Den anden afdeling er en erhvervskundeafdeling, der har valgt udelukkende at fokusere på multinationale virksomheder af betydelig størrelse. Heller ikke i denne afdeling er det muligt for private eller lokale virksomheder at åbne en indlånskonto.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Efter det foreliggende finder Ankenævnet ikke grundlag for at kritisere, at indklagede har afslået at åbne en indlånskonto for klageren, idet indklagedes forretningskoncept efter det oplyste ikke omfatter oprettelse af sædvanlige indlånskonti for private.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.