Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling. Opsigelse af indlånskonto med tilknyttet hævekort.

Sagsnummer:324/2002
Dato:23-12-2002
Ankenævn:John Mosegaard, Lisbeth Baastrup, Kåre Klein Emtoft, Ole Reinholdt, Erik Sevaldsen
Klageemne:Indlån - bevis for indbetaling/udbetaling
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling. Opsigelse af indlånskonto med tilknyttet hævekort.
Indklagede:Arbejdernes Landsbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne sag vedrører indklagedes registrering af en hævning i en kontantautomat på 1.500 kr., som ifølge klageren ikke blev udbetalt samt spørgsmål om, hvorvidt indklagedes opsigelse af klagerens anfordringskonto med tilknyttet hævekort var berettiget.

Sagens omstændigheder.

Klageren havde hos indklagede en anfordringskonto med tilknyttet hævekort.

Den 3. juli 2002 forsøgte klageren at hæve i en udendørs kontantautomat tilknyttet indklagedes Sydhavn afdeling. Klagerens første hæveforsøg blev afvist på grund af fejlagtig pinkode.

Klageren har oplyst, at automaten ved hendes fornyede forsøg på at hæve viste en meddelelse om, at hun skulle henvende sig inde i afdelingen. Hun henvendte sig straks til indklagedes kassemedarbejder, der konstaterede, at der ikke var fejl ved kortet og udbetalte 1.200 kr. fra kontoen. Umiddelbart efter, at hun havde forladt afdelingen, konstaterede hun, at kontoen var blevet debiteret både de 1.200 kr., som hun havde fået udbetalt, og de 1.500 kr., som hun forgæves havde forsøgt at hæve i automaten. Hun gik straks tilbage til afdelingen og klagede over dette.

Indklagede fastholdt, at klageren havde hævet både 1.500 kr. og 1.200 kr.

Af den pågældende pengeautomats journalrulle fremgår følgende transaktioner med klagerens hævekort den 3. juli 2002:

"U0007 […-7242] 1500 10:15
[… 5371-0099]
PIN FEJL. PRØV IGEN F2
U0008 […-7242] 1500 10:15
[…5371-0099] 3.132,04+
-UDBETALT KR. 1.500,00 (1x500+10x100)"

I forbindelse med en ekspedition den 31. juli 2002 fik klageren meddelelse om, at hævekortet var spærret. Samtidig blev klagerens konto opgjort, og indeståendet på i alt 9.353,91 kr. blev udbetalt til klageren.

Af indklagedes Almindelige forretningsbetingelser for privatkunder fremgår bl.a.:

"Banken og kunden kan til enhver tid bringe kundeforholdet til ophør uden varsel. Udlånsaftaler kan dog kun opsiges af banken med et varsel på 3 måneder, medmindre der foreligger misligholdelse eller anden forfaldsgrund. Ved opsigelse fra bankens side har kunden krav på en begrundelse"

Parternes påstande.

Den 13. august 2002 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet. Ankenævnet har forstået klagerens endelige påstand således, at indklagede skal tilpligtes at betale 1.500 kr. og genetablere kontoen med hævekort.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at hun ikke fik udbetalt de 1.500 kr., som blev debiteret kontoen i forbindelse med hendes forgæves forsøg på at hæve i pengeautomaten.

Der gik kun få sekunder, fra kortet blev taget ud af automaten, til kassemedarbejderen anvendte kortet inde i afdelingen.

Hendes oplysninger vil kunne bekræftes af eventuelle videooptagelser i afdelingen den pågældende dag.

Indklagede medvirkede kun modvilligt til at undersøge hendes indsigelse om, at hun ikke havde fået udbetalt de 1.500 kr. Indklagede henholdt sig blot til journalrullen og gjorde hende opmærksom på, at hun ikke ville kunne bevise, at hun ikke havde fået pengene udbetalt.

Hun anmeldte indklagede til politiet for uberettiget at have beholdt hendes penge, men politiet har ikke reageret på anmeldelsen.

Den 31. juli 2002 blev hendes kort inddraget, og da hun henvendte sig i afdelingen herom, blev kontoen opgjort og udbetalt uden begrundelse.

Indklagede har anført, at afdelingen på baggrund af klagerens henvendelse åbnede pengeautomaten, mens klageren var til stede. Ifølge journalrullen var transaktionen korrekt gennemført, og der var udbetalt 1.500 kr. Der blev herefter foretaget en afstemning af automaten, som ikke viste nogen differencer. Dette blev meddelt klageren. Afdelingen undersøgte automaten uden at konstatere fejl.

En eventuel fejlmeddelelse i forbindelse med klagerens hævning i automaten ville være fremgået af journalrullen.

På baggrund af journalrullen, afstemningen og undersøgelsen af automaten har det formodningen imod sig, at klageren ikke fik udbetalt de 1.500 kr.

Baggrunden for opgørelsen af klagerens konto den 31. juli 2002 var, at afdelingen gennem længere tid havde oplevet, at klageren virkede truende og generede andre kunder. Længe før hændelsen med de 1.500 kr. har man foreslået klageren at skifte pengeinstitut, idet hun løbende gav udtryk for utilfredshed. Forholdet kulminerede den 28. juli 2002, hvor klageren i forbindelse med en ekspedition blev meget højtråbende, virkede truende over for medarbejderen og generede de øvrige kunder i afdelingen.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af spørgsmålet om, hvorvidt indklagede berettiget har debiteret klagerens konto 1.500 kr. i forbindelse med pengeautomattransaktionen den 3. juli 2002 forudsætter en bevisførelse, som ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor denne del af klagen, jf. nævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Indklagede var ikke alene på baggrund af klagerens indsigelse vedrørende de 1.500 kr. berettiget til at opsige klagerens konto med tilknyttet hævekort, og Ankenævnet finder det ikke godtgjort, at klageren har udvist en adfærd i indklagedes Sydhavn afdeling, som kan begrunde en opsigelse af kontoforholdet.

Ankenævnet finder derfor, at indklagede skal genetablere klagerens konto med tilhørende hævekort, såfremt klageren anmoder herom inden fire uger efter afsigelsen af kendelsen.

Som følge heraf

Indklagede skal genetablere klagerens konto med tilknyttet hævekort, såfremt klageren anmoder herom inden fire uger fra afsigelsen af kendelsen.

Ankenævnet kan ikke behandle klagen for så vidt angår indklagedes debitering af 1.500 kr. på klagerens konto den 3. juli 2002.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.