Pant. Udlæg for ombygningsudgifter. Afvisning bevis.

Sagsnummer:165/1990
Dato:09-08-1990
Ankenævn:Frank Poulsen, Hans Rex Christensen, Peter Møgelvang-Hansen, Kirsten Nielsen, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Pant. Udlæg for ombygningsudgifter. Afvisning bevis.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Klageren, der siden 1980 har haft en kassekredit hos indklagedes Frederikssund afdeling, for hvilken der var stillet sikkerhed med bl.a. et ejerpantebrev i klagerens ejendom, blev i 1988 opsagt af det firma, for hvem han i en årrække havde haft et agentur med salg af møbler. Klageren forsøgte herefter forgæves at sælge den pantsatte ejendom, hvilket viste sig umuligt på grund af ejendommens størrelse på 250 kvm.

Klageren forelagte herefter et forslag for afdelingen om at opdele ejendommen i to ejerlejligheder, hvilket projekt blev iværksat. Indklagede stillede ikke byggelån til rådighed for klageren, men gav efter klagerens opfattelse tilsagn om at dække ombygningsudgiften. I forbindelse med salget af de to ejerlejligheder afskrev afdelingen provenuet fra ombygningslån og ejerskiftelån på indklagedes engagement med klageren.

Efter at have brevvekslet med indkLagede har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale samtlige udgifter ved ombygning og opdeling af ejendommen med de hjemtagne låneprovenuer fra ombygningslån og ejerskiftelån.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Klageren har til støtte for sin påstand anført, at efter han forgæves havde forsøgt at sælge ejendommen, stillede indklagede sig positivt overfor klagerens forslag om at opdele ejendommen i 2 ejerlejligheder. Han lod et arkitektfirma udarbejde projekt indeholdende budget for omkostninger forbundet med en ombygning og kontaktede afdelingen, som afslog at stille et byggelån til rådighed, men tilbød, når ombygningen var tilendebragt, at sætte penge af til dækning af ombygningsudgifter. Ombygningen blev løbende fulgt af indklagede. Indklagede har også modtaget udarbejdede salgsopstillinger og på grundlag af disse beregnede provenuer. Indklagede har endvidere udbedt sig oversigt over den økonomiske situation i forbindelse med ejendommen. Såfremt indklagede ikke var indforstået med, at det alene var nettooverskudet, som skulle benyttes til nedbringelse af klagerens engagement med indklagede, forekommer det ulogisk, at indklagede flere gange udbad sig oplysning om ombygningsudgifter.

Indklagede har anført, at klageren efter afslaget på byggelånet oplyste, at han for egen regning ville gennemføre ombygningen. Det bestrides, at indklagede har tilkendegivet at ville betale udgifterne ved ombygningen. Indklagede har blot meddelt klageren, at når hele ombygningen og låneforholdet vår på plads, ville der blive taget endelig stilling til dette spørgsmål. Indklagede har på forespørgsel fra håndværkere oplyst, at man ikke indestod for betaling af håndværkerregninger.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren har gjort gældende, at indklagede forud for igangsætningen af ombygningsarbejdet vedrørende opdeling og indretning af den omhandlede ejendom i to ejerlejligheder gav tilsagn om ved afslutningen af ombygningsarbejdet at ville stille fornødne beløb til rådighed for disse udgifter. Indklagede har bestridt, at et sådan tilsagn er meddelt klageren. En stillingtagen til dette tvistepunkt vil forudsætte en bevisførelse i form af parts- og vidneafhøringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1, hvorfor

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.