Tredjemandspant.

Sagsnummer:14/1988
Dato:12-04-1989
Ankenævn:Peter Blok, Niels Bolt Jørgensen, Lars Pedersen, Jørn Ravn, Ole Simonsen
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Tredjemandspant.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

I forbindelse med, at klageren i 1984 solgte sin automatforretning til to købere, indgik han og køberne en aftale om, at købsprisen skulle reduceres, såfremt en af fem nærmere angivne pladser blev mistet inden for 3 år. Til sikkerhed for en eventuel reduktion af købsprisen og for ethvert andet beløb, klageren måtte blive køberne skyldig, håndpantsatte klageren ved håndpantsætningsdokument af 7. juni 1984 indestående 200.000 kr. på en kontobog med indklagedes Randers afdeling oprettet i klagerens og dennes advokats navn. Kontobogen skulle opbevares af afdelingen på klagerens vegne, og køberne meddeltes første prioritets panteret i den pågældende kontobog i 3 år.

Ved sikkerhedsstillelsesdokument af 3. maj 1984 havde klageren håndpantsat indeståendet på ovennævnte konto til sikkerhed for et udlandslån på modværdien af 600.000 Dkr. med en løbetid på 5 år hjemtaget af indklagedes Randers afdeling til køberne personligt. Ved noteringen af håndpantsætningen af 7. juni 1984 til køberne tog afdelingen forbehold om, at bankbogen primært var håndpantsat til afdelingen.

Ved underskrivelse af sikkerhedsstillelsesdokumentet kvitterede klageren endvidere for modtagelse af lånedokumentet. Ved sikkerhedsstillelsesdokument af 12. november 1984 tiltrådte klageren, at den stillede sikkerhed tillige omfattede eventuelle senere omlægninger til andre valutaer samt forlængelser.

I en låneansøgning af 30. september 1985 vedrørende omlægning af udlandslånet var et ApS under stiftelse anført som låntager.

Ifølge indklagede blev lånet indtil den 1. marts 1987 nedbragt som stipuleret. Den 20. maj 1987 tilkendegav debitorerne på et møde i afdelingen, at de ikke var i stand til at tilbagebetale lånet hvorefter afdelingen opsagde engagementet til fuld indfrielse pr. 1. juni 1987.

I skrivelse af 26. juni 1987 anmodede afdelingen herefter klageren om at indbetale beløbet på 200.000 kr., såfremt han ønskede at undgå, at indklagede fyldestgjorde sig i den pantsatte kontobog, som tidligere med indklagedes samtykke var overført til Langå Sparekasse.

Ved skrivelse af 18. september 1987 oversendte Langå Sparekasse beløbet under forudsætning af, at indklagede indestod for beløbets tilbagebetaling, såfremt det senere skulle vise sig, at indklagede ikke var berettiget til beløbet.

Efter at have brevvekslet med indklagedes juridiske afdeling har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at erstatte ham det tab, han har lidt som følge af, at bankbogens indestående er blevet udbetalt til indklagede.

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Til støtte for påstanden har klageren anført, at han og debitorerne i den oprindelige låneansøgning til indklagede i 1984 anførte, at sikkerhedsstillelsen skulle være tidsbegrænset til 3 år.

Ved omlægning af lånet den 30. september 1985 foretog indklagede debitorskifte til Frøvang ApS under stiftelse unden at indhente klagerens accept heraf.

Debitorerne har ikke som anført af indklagede nedbragt lånet som stipuleret, men har fået meddelt henstand i over 6 måneder, hvilket fremgår af udtalelse fra en af debitorerne i skrivelse af 17. februar 1988. Dette er sket uden at klageren har været underrettet herom, og indklagede har derudover tilsidesat sin almindelige omsorgspligt, idet indklagede gennem en periode på 3 år ikke har underrettet ham om debitorernes dårlige økonomi.

ApSet er nu likvideret og omdannet til et enkeltmandsfirma, og indklagede har tilladt debitorerne at realisere de aktiver, der var stillet til sikkerhed deres for engagement med indklagede, hvorfor klagerens regresmulighed er forringet.

Indklagede har til støtte for den nedlagte påstand anført, at sikkerhedsstillelsen ikke ifølge sikkerhedsstillelsesdokumenterne er gjort tidsbegrænset, og at en sådan tidsbegrænsning heller ikke er aftalt imellem parterne. Låneanmodningen, hvoraf den 3- årige tidsbegrænsning fremgår, er ikke en aftale mellem indklagede og debitorerne, men blot et forslag til etablering af engagementet Det er alene sikkerhedsstillelsen stillet af klageren til sikkerhed for afhjælpning af mangler, der er tidsbegrænset til 3 år.

Der er ikke som anført af klageren sket debitorskifte, idet udlandslånet er hjemtaget til debitorerne personligt. Ved den første omlægning af lånet den 28. september 1985 blev kontoens navn ændret til Frøvang ApS under stiftelse. Denne ændring skyldtes en fejl, idet der i forbindelse med omlægningen skete en fejlagtig EDB-mæssig navneændring. Der var ikke tale om et debitorskifte, idet der ikke blev udarbejdet et nyt lånedokument. Det af klageren nævnte anpartsselskab er likvideret. I likviditionsregnskabet, der er godkendt på generalforsamlingen den 5. januar 1986, er ovennævnte udlandslån til modværdien af 600.000 Dkr. ikke medtaget. Likvidationen er anmeldt til Aktieselskabetsregistret den 11. juni 1986.

Udlandslånet har i hele perioden indtil den 1. marts 1987 været afdraget som stipuleret i lånedokumenterne, og der er således ikke givet henstand som hævdet af klageren. Der har endvidere ikke været tale om udvidelse af den del af debitorernes engagement, som klageren har stillet sikkerhed for.

Klageren lagde ikke ved underskrift af sikkerhedsstillelsesdokumenterne den 7. juni og 12. november 1984 vægt på de aktiver, som debitorerne havde stillet til sikkerhed for deres øvrige engagement med indklagede. Klageren har således ikke forudsat, at der ved realisation forlods skulle afskrives på den af ham ved depot sikrede del af debitorernes mellemværende med indklagede. Indklagede har derfor været berettiget til at vælge, på hvilken del af debitorernes engagement de realiserede sikkerheder skulle afskrives. Der er ikke udleveret sikkerheder til debitorerne, uden at realisationsprovenuerne er afskrevet på engagementet, eller at sikkerhederne er erstattet af andre sikkerheder af samme værdi.

Indklagede har ikke overfor debitorerne, der er uden midler, foretaget udtømmende retsforfølgning. Dette er man i henhold til sikkerhedsstillesdokumentets bestemmelser heller ikke forpligtet til, idet det ifølge pkt. 8 er aftalt, at indklagede ved debitors misligholdelse kan søge sig fyldestgjort i de stillede sikkerheder 8 dage efter, at trediemandsdeponenten har modtaget meddelelse herom.

Ankenævnets bemærkninger:

Klageren gør gældende, at der foreligger en aftale om, at hans sikkerhedsstillelse over for indklagede for det af køberne af hans virksomhed optagne udlandslån kun skulle gælde for 3 år, og at sikkerhedsstillelsen også af andre grunde var bortfaldet, da den blev gjort gældende af indklagede. En stillingstagen til klagerens anbringender findes at ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.