Indsigelser mod opsigelse af engagement og realisation af pant.

Sagsnummer:344/2008
Dato:03-06-2009
Ankenævn:John Mosegaard, Troels Hauer Holmberg, Ole Jørgensen, Karin Ladegaard, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Pant - realisation
Ledetekst:Indsigelser mod opsigelse af engagement og realisation af pant.
Indklagede:Lokalbanken, nu Handelsbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører klagernes indsigelser mod Lokalbankens opsigelse af deres engagement og bankens realisation af pant i en bil og en båd.

Sagens omstændigheder.

Klagerne i denne sag er ægtefællerne M og H, der blev gift i oktober 2007.

I begyndelsen af 2007 startede M en butik, der blev finansieret af Lokalbanken i Nordsjælland, hvor M var kunde. I sommeren 2007 blev H kunde i banken. Banken ydede klagerne et lån til køb af en bil for 250.000 kr. Bilen blev skadet ved en påkørsel i begyndelsen af oktober 2007.

Som følge af likviditetsproblemer i efteråret 2007 forsøgte klagerne at sælge butikken.

Den 8. november 2007 underskrev klagerne salgsfuldmagter til banken vedrørende bilen og en båd. Af fuldmagterne fremgår, at banken fik uigenkaldelig fuldmagt til at sælge bilen/båden "bedst muligt, idet orientering om opnået pris forlods orienteres sælger, som herefter har en uge til at finde bedre pris".

Den 22. november 2007 afleverede klagerne bilen, som blev sat til salg via en forhandler. Klagerne har oplyst, at der endnu manglede nogle reparationer vedrørende skaden.

Ved slutseddel af 11. december 2007 blev bilen solgt for en kontantpris på 185.000 kr. Levering skulle ske den 19. december 2007. Sælger kunne indtil da træde tilbage fra handlen.

Banken har anført, at klagerne den 11. december 2007 telefonisk blev orienteret om salget, og at dette ville blive gennemført den 19. december 2007, medmindre de kunne skaffe en bedre salgsaftale. Klagerne har bestridt, at de blev informeret om salget og har anført, at de var i kontakt med en køber, T, som ville betale 235.000 kr. for bilen, når skaden var udbedret. Klagerne har fremlagt en erklæring om dette af 14. juli 2008 fra T. Klagerne har endvidere fremlagt to udskrifter af 14. oktober 2008 fra bilzonen.dk, der viser tilsvarende biler annonceret til salg for henholdsvis 229.900 kr. og 249.900 kr.

Af salgsprovenuet for bilen betalte banken 15.000 kr. til forhandleren. Banken har oplyst, at betalingen dækkede forhandlerens reparationsudgifter på bilen, der ikke var omfattet af forsikringsdækning.

Ved slutseddel af 7. januar 2008 blev båden solgt for en kontantpris på 100.000 kr. Salget skete med forbehold om, at sælger kunne træde tilbage fra handlen inden en uge. Klagerne har anført, at de forsøgte at få banken til at udskyde salget, indtil båden kunne komme i vandet, hvilket ville medføre en højere salgspris, idet køber ville få mulighed for en prøvetur. Klagerne har under sagen fremlagt en udskrift af 14. oktober 2008 fra dba.dk (Den Blå Avis), hvor to tilsvarende både var annonceret til salg for henholdsvis 148.000 kr. og 160.000 kr.

Ved anbefalet brev af 30. april 2008 til klagerne anførte banken, at man trods gentagne anmodninger ikke havde modtaget klagernes underskrift på to gældsbreve vedrørende restengagementet efter salget af bilen og båden og afviklingen af virksomheden. Banken opsagde derfor engagementet til fuld indfrielse pr. den 9. maj 2008 med i alt 937.705,06 kr. for så vidt angår engagementet med M og virksomheden og 157.381,98 kr. for så vidt angår klagernes fælleslån.

Ved brev af 2. juni 2008 sendte banken en række oplysninger og bilag, som klagerne havde efterspurgt.

Ved brev af 17. juli 2008 henvendte klagerne sig via deres advokat til banken om forløbet og om kontoudskrifter og bilag, som klagerne manglede.

Ved brev 18. juli 2008 sendte banken en redegørelse og de ønskede kontoudskrifter mv. Af brevet fremgår bl.a., at sagen var "tiltrådt og godkendt af alle parter med udstedelse et samlet gældsbrev på lempelige vilkår den 06. maj .

Parternes påstande.

Den 15. september 2008 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Lokalbanken skal nedsætte gælden med minimum 324.000 kr.

Lokalbanken har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter.

Klagerne har anført, at banken ved sin håndtering af sagen har påført dem et tab på minimum 324.000 kr., og at banken som følge heraf bør nedsætte deres gæld med et tilsvarende beløb.

Bilen burde være solgt for minimum 235.000 kr., idet de selv formåede at indhente et tilbud på dette beløb. De skader, der blev udbedret for 15.000 kr., må være påført i perioden, hvor bilen var i bankens varetægt. For så vidt angår bilen har de således lidt et tab på 65.000 kr.

Som følge af den manglende udskydelse af bådsalget har de lidt et tab på ca. 50.000 kr.

Det bestrides, at de i forbindelse med salget af bilen og båden fik mulighed for at skaffe et bedre bud, hvilket banken heller ikke har dokumentet. Såvel bilen som båden blev solgt til en urimelig lav pris. Årsagen til, at banken ikke blev informeret om tilbuddet på 235.000 kr. for bilen var, at de første hørte om, at bilen var afhændet, efter at dette var sket.

Banken afslog at frigive provenuet ved bådsalget til brug for en ordning med deres øvrige kreditorer, hvorved de kunne få akkord på ca. 36.000 kr. og slippe for renter og inkassoomkostninger.

Som følge af bankens opsigelse af engagementet, og herunder manglende betaling af husleje, gik en aftalt overdragelse af butikken pr. den 1. april 2008 i vasken, hvorved de blev påført et tab på ca. 209.000 kr.

De forsøgte forgæves at få udleveret kontoudskrifter og andre bilag med henblik på at danne sig et overblik samt færdiggøre momsregnskabet for 2007/2008. De modtog først kontoudskrifterne og bilagene i juni 2008 eller ca. ½ år efter, at de første gang anmodede herom.

På grund af det manglende momsregnskab blev M’s skattemæssige trækprocent sat til 62 og hans månedlige fradrag til 0 kr.

Lokalbanken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken ikke kan stilles til regnskab for klagernes tab i forbindelse med afhændelsen af butikken. På baggrund af klagernes ulykkelige situation har banken forsøgt at strække sig langt for at hjælpe.

Banken bestræbte sig ihærdigt på at opnå de bedst mulige priser ved afhændelsen af de to pantsatte aktiver, bilen og båden. Med henblik på nedbringelse af restengagementet var det også i bankens interesse, at sikkerhederne blev realiseret bedst muligt.

Klagerne blev orienteret om salgene og fik mulighed for selv at anvise en køber. Købesummen for såvel bilen som båden blev først bogført ved fristens udløb.

Klagernes dokumentation vedrørende prisfastsættelsen af aktiverne afvises. I hvert fald for så vidt angår bilerne er der tale om forhandlerpriser, hvori der er indregnet en væsentlig avance. Banken blev ikke informeret om købstilbuddet på 235.000 kr. vedrørende bilen, som klagerne nu anfører.

Banken har i flere omgange udleveret det bilagsmateriale, som klagerne anmodede om.

Til støtte for afvisningspåstanden har banken anført, at sagens belysning kræver parts- og vidneafhøring.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene.

Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klagerne.