Indsigelse mod betalingstransaktioner på kort. Bortkommet kort.

Sagsnummer:145/2017
Dato:05-12-2017
Ankenævn:Vibeke Rønne, Michael Reved, George Wenning, Troels Hauer Holmberg og Søren Geckler
Klageemne:Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Ledetekst:Indsigelse mod betalingstransaktioner på kort. Bortkommet kort.
Indklagede:Nordea Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod betalingstransaktioner på kort.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Nordea Bank, hvor han havde et Visa/Dankort.

Klageren brugte kortet i to forskellige butikker om formiddagen den 3. februar 2017, senest kl. 10.49.

I perioden fra den 3. februar 2017 kl. 16.28 til den 6. februar 2017 kl. 9.15 blev der foretaget 20 transaktioner med kortet på i alt 63.023,65 kr., som klageren ikke kan vedkende sig, heraf 16 transaktioner i forskellige butikker og fire hævninger i hæveautomater:

Dato

Kl.

Beløb

Forretning (F)/

hæveautomat

030217

16.28

14.500,00

Hæveautomat, Nordea

030217

16.55

1.675,00

F

030217

17.04

3.277,90

F

030217

17.58

4.347,00

F

030217

18.07

1.729,85

F

040217

10.44

5.000,00

Hæveautomat, Nordea

040217

10.51

304,00

F

040217

11.05

1.038,00

F

040217

12.31

465,00

F

040217

12.51

4.699,00

F

040217

15.13

1.798,00

F

040217

15.35

2.699,90

F

040217

15.45

1.776,00

F

040217

16.00

920,00

F

040217

16.19

944,00

F

050217

12.31

5.000,00

Hæveautomat, Nordea

050217

13.40

1.820,00

F

050217

14.03

6.300,00

F

050217

15.38

1.330,00

F

060217

09.15

3.400,00

Hæveautomat, Nordea

Banken har oplyst, at Nets har meddelt, at transaktionerne blev foretaget ved brug af chip og indtastning af korrekt pinkode, at transaktionerne blev korrekt registreret og bogført, og at der ikke var tekniske svigt eller andre fejl.

Banken har endvidere oplyst, at kortet blev spærret den 6. februar 2017 kl. 12.33.

Den 20. og 26. februar 2017 indgav klageren indsigelsesblanketter til banken vedrørende de 20 transaktioner. Klageren anførte bl.a., at han huskede koden udenad, at han opbevarede kortet i sin lomme, og at kortet må være blevet stjålet fra hans lomme. Af blanketterne fremgik, at klageren havde anmeldt sagen til politiet, og at klageren blev bekendt med de ikke vedkendte hævninger, da han ringede til Nets og fik spærret kortet.

Banken har oplyst, at klageren har haft en kortindsigelsessag mod banken i år 2014.

Parternes påstande

Den 3. maj 2017 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Danmark skal tilbageføre de ikke vedkendte transaktioner.

Nordea Danmark har nedlagt påstand om principalt frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han fik stjålet sit kort. Kortet blev misbrugt. Det påhviler banken at bevise, at kortet ikke blev misbrugt. Banken har på ingen måde løftet denne bevisbyrde.

I den ene af forretningerne, hvor han brugte kortet den 3. februar 2017 om formiddagen, ville maskinen ikke acceptere hans pinkode. Han måtte indtaste koden 4-5 gange. I begge forretningerne var der mange mennesker, der stod tæt, og der blev skubbet lidt.

Banken har undret sig over, at der gik fem timer før kortet blev misbrugt. Han er efterfølgende blevet bekendt med, at svindlere i mange tilfælde venter med at bruge kortet, til banken er lukket.

Han har ved søgning på nettet erfaret, at der sker omfattende svindel med dankort ved afluring af kode og tyveri af kortet. Det er meget let at aflure en kode, når kortet bruges i butikker. Sikkerheden er særligt ringe ved betalingsautomater i selvbetjeningskasser.

Under hensyn til de mange transaktioner undrer han sig over, at Nets ikke kontaktede ham eller spærrede kortet. Der blev flere gange handlet for over 2.500 kr. Der kan ikke have været spurgt efter ID.

Banken burde fra overvågning af sine automater kunne se, at det ikke var ham, der har foretog hævningerne. Banken bør fremskaffe overvågningsbilleder fra sine automater og fra butikkerne.

Nordea Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden bl.a. anført, at der gik ca. fem timer fra klagerens sidste autoriserede brug af kortet til det påståede misbrug. Det har formodningen imod sig, at en person, der er i besiddelse af såvel kort som pinkode venter ca. fem timer med at påbegynde et misbrug.

Nets har bekræftet, at transaktionerne i sagen blev korrekt registreret og bogført og ikke var ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Alle de omtvistede transaktioner blev gennemført ved aflæsning af kortets chip og indtastning af korrekt pinkode.  

Det er uvist under hvilke omstændigheder, kortet skulle være blevet stjålet og pinkoden afluret.

Det er ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at de ikke vedkendte transaktioner skyldtes tredjemands misbrug.

Banken har ikke overvågningsbilleder fra de pågældende hæveautomater

Klageren havde i 2014 en tilsvarende indsigelsessag, hvor han oplyste, at kortet var stjålet, mens han var beruset, og hvor han fik godtgjort 17.528,75 kr.

Nordea Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en stillingtagen til sagen forudsætter en yderligere bevisførelse.

Ankenævnets bemærkninger

I overensstemmelse med den fremlagte oversigt lægges det til grund, at chippen på klagerens Visa/Dankort blev aflæst ved de ikke vedkendte transaktioner, at korrekt pinkode blev indtastet ved samtlige transaktioner, og at transaktionerne er korrekt registreret og bogført og ikke ramt af tekniske svigt eller andre fejl.

Af lov om betalingstjenester § 64, stk. 1, 3. pkt. følger, at registrering af brug af et betalingsinstrument ikke i sig selv er bevis for, at betaleren har godkendt transaktionen, at betaleren har handlet svigagtigt, eller at betaleren har undladt at opfylde sine forpligtelser, jf. § 59.

Afgørelsen af sagen beror på, om der må antages at være tale om tredjemandsmisbrug, eller om transaktionerne er foretaget med klagerens samtykke.

Under hensyn til de foreliggende omstændigheder finder Ankenævnet, at en stillingtagen hertil forudsætter en yderligere bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Ankenævnet afviser derfor sagen, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.