Rådgivning ved investering i 3 % ScandiNotes II Senior og 2 % Kalvebod i april 2006.

Sagsnummer:1192/2009
Dato:15-04-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Niels Bolt Jørgensen, Maria Hyldahl, Astrid Thomas, Jørn Ravn
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Rådgivning - investering
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Rådgivning ved investering i 3 % ScandiNotes II Senior og 2 % Kalvebod i april 2006.
Indklagede:Amagerbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen drejer sig om Amagerbankens rådgivning af klageren vedrørende køb af 3 % ScandiNotes II Senior 2012 og 2 % Kalvebod Plc 2005/2013 obligationer.

Sagens omstændigheder

Klageren, der er født i 1923, har i mange år været kunde i Amagerbanken sammen med sin nu afdøde ægtefælle.

Den 25. april 2006 deltog klageren med sine to døtre i et møde med banken om investering.

Samme dato bestod klagerens depot for frie midler (-311) af følgende værdipapirer:

"…

Obligationer

7,00% Totalkredit 111 27.516, 84

5,00% Totalkredit 111 C.S.2014, kurs 101,85, nominelt 428.190,43

5,00% Totalkredit 111 C.S.2025, kurs 100,95, nominelt 579.388,34

7,00% Realkredit Danmark 22DS 2019, kurs 107,30, nominelt 3.862,63

7,00% Realkredit Danmark 23DS 2029, kurs 106,50, nominelt 56.400,96

7,00% Nykredit 2 C S 2016, kurs 105,00, nominelt 138.922,32

6,00% Nykredit 3 C S 2029, kurs 104,24, nominelt 189.497,68

7,00% Dansk Statslån 2007 kurs 105,59, nominelt 2.200.000,00

I alt nominelt: 3.623.779,20

Aktier/Investeringsforeninger

BankInvest II Lange Danske Obl., kurs 102,82, nominelt 4.461.500,00

Amagerbanken, kurs 2104,17, nominelt 51.000,00

NKT Holding, kurs 389,53, nominelt 39.000,00

BankInvest Virksomhedsobl., kurs 93,15, nominelt 160.000,00

BankInvest I Indien Kina, kurs 154,30, nominelt 50.000,00

BankInvest I Korte Danske Obl., kurs 100,41, nominelt 2.971.500,00

I alt nominelt: 7.733.000,00

…"

På mødet gennemgik banken sin liste over investeringsforslag for obligationer. Listen indeholdt forskellige skibskredit- og realkreditobligationer samt virksomhedsobligationer, herunder ScandiNotes og Kalvebod obligationer, der bestod af ansvarlig lånekapital til danske pengeinstitutter. ScandiNotes obligationerne bestod af en Junior- og Seniortranche. Juniortranchen blev nedskrevet, før et evt. tab ville ramme Seniortranchen.

Banken har anført, at klageren under mødet blev forevist materiale om Kalvebod obligationerne og rådgivet om karakteristika og risici ved ScandiNotes og Kalvebod obligationerne. Klageren har bestridt dette.

Mødet resulterede i, at klageren solgte sin beholdning af 7,00 % Danske Statslån 2007 og 7,00 % realkreditobligationer 2019 og 2029. Samtidig købte klageren på bankens anbefaling bl.a.:

Nominelt 750.000 kr. 2 % ScandiNotes Junior 2011 til kurs 95,25

Nominelt 750.000 kr. 3 % ScandiNotes Senior II 2012 til kurs 96,75

Nominelt 750.000 kr. 2 % Kalvebod Plc S1 2005/2013 til kurs 89,90

Den 21. maj 2008 sendte banken en meddelelse om, at 2 % ScandiNotes Junior obligationerne ville blive indfriet pr. 9. juni 2008 til kurs 100.

I september 2008 orienterede banken klageren om, at den nominelle værdi af Kalvebod obligationerne ville blive nedskrevet med 11,8 % pr. 14. november 2008. Baggrunden var, at Nationalbanken overtog Roskilde Bank, som med en andel på 11,8 %, var et af de hæftende pengeinstitutter bag Kalvebod obligationerne.

I oktober 2009 sendte banken brev til klageren om, at syv af de deltagende pengeinstitutter havde besluttet sig for at udnytte muligheden for førtidig indfrielse af ScandiNotes Senior obligationerne. Der ville derfor pr. 1. november 2009 til kurs 100 blive udtrukket ca. 79 % af Seniortranchen.

Ved brev af 9. november 2009 orienterede banken om, at 3 % ScandiNotes Senior 2012 var delvis førindfriet den 2. november 2009 med 592.792,17 kr.

Ved brev af 26. november 2009 har klageren præciseret, at hun klager over investeringen i Kalvebod obligationerne og restbeholdningen af ScandiNotes Senior II obligationerne (ca. 157.000 kr.).

Parternes påstande

Klageren har den 16. november 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Amagerbanken skal tilbagekøbe restbeholdningen af ScandiNotes Senior II og Kalvebod obligationerne til anskaffelsesprisen.

Amagerbanken har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken kontaktede og anbefalede hende at omlægge sine investeringer fra sikre stats- og realkreditobligationer med meget ringe risiko til højrisikoobligationer uden at sikre sig, at hun forstod og accepterede den særlige risiko ved obligationerne.

Under mødet udnyttede banken - qua professionel rådgiver - hende, der er ældre, og kort forinden var blevet enke og i en tilstand af chok og sorg. Hun kunne ikke overskue, hvad omlægningen betød.

Investeringen i ScandiNotes Senior og Kalvebod obligationerne var ikke egnet til hendes risikovillighed, som er lav.

Banken orienterede hende ikke om en forhøjet risiko. Hun fik ikke forevist eller udleveret brochurer om ScandiNotes og Kalvebod obligationerne.

Der blev heller ikke drøftet risikovillighed eller underskrevet dokumenter om hendes risikoprofil. Banken fremlagde alene et investeringsforslag på mødet i april 2006. Forslaget var uforståeligt for en person uden kendskab til værdipapirer og uden investeringserfaring.

Hun stolede på banken, som familien loyalt havde støttet gennem mange år. Bank- og investeringsrådgiverne var ikke reelle rådgivere for hende, men sælgere, der udelukkende varetog bankens interesser.

Hvis banken havde oplyst om den reelle risiko ved ScandiNotes og Kalvebod obligationerne, havde hun ikke investeret i disse obligationer. Hun ønskede ikke at omlægge sikre værdipapirer som stats- og realkreditobligationer til usikre papirer med høj risiko.

Amagerbanken har anført, at man ikke ydede ansvarspådragende rådgivning.

Klageren kontaktede selv banken telefonisk for at gennemgå de økonomiske forhold, herunder værdipapirdepotet.

Hun blev informeret om karakteristikaene og risiciene for ScandiNotes Senior og Kalvebod obligationer, herunder at der var tale om ansvarlig lånekapital i forskellige pengeinstitutter.

Klageren fik al relevant information om ScandiNotes Senior obligationerne, herunder at obligationerne er udstedt i trancher, og at et evt. tab først bæres af Juniortranchen og derefter af næste tranche. Da Juniortranchen først ville gå tabt, inden der sker tab i Seniortranchen, var klagerens investering i Seniortranchen mere sikker.

Det bestrides, at klageren ikke var bekendt med den højere risiko ved ScandiNotes og Kalvebod obligationerne. Klageren blev informeret om, at obligationerne på grund af den højere effektive forrentning var forbundet med større risiko end stats- og realkreditobligationer. Klageren investerede i en årrække såvel sammen med sin ægtefælle som selvstændigt i stats- og realkreditobligationer, aktier og aktiebaserede investeringsbeviser og kendte derfor risikoen.

Rådgivningen var i overensstemmelse med klagerens ønske til forrentning, risikovillighed og investeringshorisont.

Hvis klageren ikke var tilfreds med salget af stats- og realkreditobligationerne og geninvesteringen i ScandiNotes Senior og Kalvebod obligationerne, burde klageren have reageret straks efter hun modtog handelsnotaerne. Klageren reklamerede først, da hun tabte på investeringerne. Der er derfor tale om skuffede forventninger, og klageren har ikke lidt et tab.

Klageren var bekendt med, at rådgivningen baserede sig på forventninger om fremtidig udvikling, som kunne vise sig ikke at holde, hvilket klageren må bære risikoen for.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

3 medlemmer – Vibeke Rønne, Niels Bolt Jørgensen og Astrid Thomas – udtaler:

Klageren investerede i april 2006 knap 20 % af sin formue i ScandiNotes Senior samt Kalvebod obligationer.

Klageren har anført, at hun ikke af Amagerbanken blev rådgivet fyldestgørende om de særlige risici ved investeringen i de omhandlede papirer, herunder at der var tale om obligationer udstedt af pengeinstitutter som ansvarlig lånekapital.

Banken har anført, at klageren er blevet korrekt rådgivet, herunder om karakteristika og særlige risici ved begge papirer.

På baggrund af parternes modstridende forklaringer om hændelsesforløbet finder vi, at det ikke uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om bankens rådgivning vedrørende investering i 3 % ScandiNotes II Senior 2012 og 2 % Kalvebod Plc 2005/2013 obligationer var ansvarspådragende. En sådan bevisførelse kan ikke ske for Ankenævnet, men må i givet fald ske ved domstolene. Vi stemmer derfor for, at sagen afvises, jf. Ankenævnets vedtægter § 7 stk. 1.

2 medlemmer – Maria Hyldahl og Jørn Ravn – udtaler:

Vi finder ikke, at indklagede levede op til § 21 i den dagældende bekendtgørelse om god skik (bekendtgørelse nr. 1046 af 27. oktober 2004), som tilsagde, at banken skal "indhente oplysninger om kundens finansielle situation, erfaring med de relevante finansielle ydelser, formål med at få ydelsen leveret samt risikovillighed og på grundlag heraf rådgive kunden om, hvorvidt de konkrete finansielle ydelser er egnede for kunden", da denne rådgav klageren, som er født i 1923 og pensioneret, til at sælge sine sikre stats- og realkreditobligationer og i stedet investere i komplekse, strukturerede obligationer, hvilket øgede risikoen i klagerens samlede portefølje ud over klagerens risikovillighed

Vi finder det således ikke godtgjort, at indklagede orienterede klageren tilstrækkeligt om kompleksiteten og risikoen ved de strukturerede obligationer, ligesom vi ikke finder det godtgjort, at indklagede drøftede klagerens risikovillighed med denne, og finder det ikke tilstrækkeligt, at indklagede selv udarbejdede klagerens investeringsprofil forud for mødet med klageren uden at inddrage klageren selv. Vi stemmer derfor for, at klageren skal have medhold.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.