Krav om udlevering af kontoudskrifter for årene fra 2006 til 2009.

Sagsnummer:436/2020
Dato:11-05-2021
Ankenævn: Vibeke Rønne, Jesper Claus Christensen, Jimmy Bak, Morten Bruun Pedersen og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Konto - kontoudskrift
Ledetekst:Krav om udlevering af kontoudskrifter for årene fra 2006 til 2009.
Indklagede:Totalbanken
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører krav om udlevering af kontoudskrifter for årene fra 2006 til 2009.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Totalbanken i perioden fra den 1. september 2005 til den 30. januar 2020.

Klageren har oplyst, at han havde en kassekredit på ca. 600.000 kr., og at han endvidere fik en byggekassekredit på 850.000 kr., da han skulle bygge et sommerhus.

Klagesagen angår klagerens krav om udlevering af kontoudskrifter for årene 2006 til og med 2009. Klageren har anført, at der i denne periode blev foretaget transaktioner, som han ikke har en forklaring på. Hans daværende rådgiver i banken, R, blev meget pludseligt afskediget. Han blev i den forbindelse oplyst om, at R aldrig ville blive ansat i bankverdenen igen.

Banken har oplyst, at den arkiverer bogføringsmateriale, herunder kontoudtog i fem år. Kontoudtog slettes efter fem år, og banken er derfor ikke i stand til at levere de af klageren ønskede kontoudskrifter. Banken har kontaktet sin IT-leverandør (datacentral) for at undersøge, om kontoudtogene kunne genskabes. Datacentralen har meddelt, at oplysninger, som er mere end fem år gamle, slettes, og at de kan ikke genskabes.

Banken har endvidere oplyst, at den standardmæssigt, også i 2006-2009, udsendte kontoudtog med faste tidsintervaller, som afhang af kontotypen samt ved ophævelse af en konto. Kontoudtog udsendes direkte fra datacentralen.

Parternes påstande

Den 29. oktober 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Totalbanken skal udlevere kontoudskrifter for årene fra 2006 til og med 2009.

Totalbanken har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ønsker kontoudskrifter for årene fra 2006 til og med 2009 udleveret, da der i denne periode blev foretaget transaktioner, som han ikke har en forklaring på.

Den meget pludselige afskedigelse af R fik ham til at tænke over flere episoder, hvor R foretog mærkelige tiltag. R kontaktede ham telefonisk lige før årsskiftet og meddelte ham, at hun ville flytte 400.000 kr. fra en konto til en anden, så det så ”bedre ud i bankens regnskab”. Byggekassekreditten skulle indfries ved færdiggørelse, men blev aldrig indfriet, selvom der var rigeligt til indfrielse i kreditforeningslånet, der var optaget 2006/2007.

Efter R’s afskedigelse blev han pludselig kaldt til møde i banken, fordi han nu skyldte banken 2,4 mio. kr. Disse tal hang ikke sammen. Banken gennemtvang en sammenlægning af kassekreditterne til et lån med en rente på 14%. Banken beordrede låneomlægning i alle hans ejendomme. Omlægningen kostede ham 250.000 kr. Da han påberåbte sig, at han ikke kunne skylde så meget, svarede banken, at han bedst selv måtte vide, hvad han havde brugt pengene på. Han skulle skrive under på, at banken havde pant i alle hans ejendomme, selvom han flere år tidligere allerede havde skrevet under på dette hos R. Efter en måned blev han igen kaldt til møde i banken, hvor han fik besked på at sælge sine ejendomme, idet banken ellers ville sørge for at ejendommene blev solgt.

Han har nu betalt alt, hvad han skylder til banken, og har skiftet bank. Han vil derfor gerne have muligheden for at gennemgå alle konti.

Bankens påstand om, at han ikke tidligere har forsøgt at få kontoudtogene udleveret, er forkert. Han anmodede lige efter, at alt dette foregik, om at få kontoudtogene, men fik kun brudstykker udleveret. Han havde på det tidspunkt ikke e-boks eller Netbank, og han modtog aldrig kontoudtogene med post.

Efter at han har talt med Datatilsynet, Finanstilsynet og en bankansat i anden bank, er han sikker på, at der findes et særskilt regelsæt for banker, der giver lov til at opbevare bankbilag og kontoudtog længere end de i GDPR angivne perioder. Han vil gerne have alt, hvad banken har liggende af kontoudtog og andet som låneomlægning mv udleveret fra den ansøgte periode.

Totalbanken har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen er forældet. Sagen ligger 11-14 år tilbage, og klageren burde have reageret på sin mistanke på tidspunktet, hvor han modtog kontoudtogene.

Totalbanken har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at banken har opfyldt sin forpligtelse til opbevaring og sletning af bogføringsmateriale. Det skal derfor ikke belaste banken, at klageren først fremsatte sin klage efter 11-14 år.

Banken arkiverer bogføringsmateriale, herunder kontoudtog i fem år, hvilket følger af bogføringsloven. Kontoudtog slettes efter fem år, hvilket er i overensstemmelse med persondataforordningen. Banken er derfor ikke i stand til at levere kontoudtog for en periode, der ligger 11-14 år tilbage.

For at imødekomme klageren kontaktede sin datacentral for at undersøge, om kontoudtogene eventuelt kunne genskabes. Datacentral har meddelt, at oplysninger, som er mere end fem år gamle, ikke findes på datacentralens system. De slettes og kan ikke genskabes.

Det var standard også i 2006-2009, at banken udsendte kontoudtog med faste tidsintervaller, som afhang af kontotypen, ”ved fuld side” samt ved ophævelse af en konto. Udsendelse skete direkte fra datacentralen, enten på papir eller i eBoks. På grund af den lange tidshorisont kan banken ikke se hvilken frekvens, der var gældende for klagerens konti. Der ville dog være leveret et kontoudtog senest ved ophævelse af kontoen. Banken er heller ikke bekendt med, om kontoudtog blev sendt til klageren på papir eller i eBoks.

Banken har absolut ingen mistanke, formodning, indikationer eller tilsvarende, om at klagerens tidligere rådgiver har begået nogen form for bedrageri.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren var kunde i Totalbanken i perioden fra den 1. september 2005 til den 30. januar 2020.

Klagesagen angår klagerens krav om udlevering af kontoudskrifter for årene 2006 til og med 2009.

Banken har ikke pligt til at opbevare bogføringsmateriale for mere end fem regnskabsår, og banken har oplyst, at den ikke er i stand til at fremskaffe kontoudskrifter for årene fra 2006 til 2009. Ankenævnet kan derfor ikke pålægge banken at fremkomme med de af klageren ønskede kontoudskrifter og oplysninger vedrørende hans konti for årene fra 2006 til 2009.

Klageren får derfor ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.