Indsigelser mod transaktioner foretaget med Visa/Dankort på en natklub.

Sagsnummer:80/2014
Dato:26-09-2014
Ankenævn:Vibeke Rønne, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg, Anita Nedergaard, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Betalingstjenester - groft uforsvarlig adfærd
Betalingstjenester - ikke-vedkendte hævninger
Ledetekst:Indsigelser mod transaktioner foretaget med Visa/Dankort på en natklub.
Indklagede:P/F BankNordik
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klagerIndledning

Denne sag vedrører klagerens indsigelser mod to transaktioner foretaget med hans Visa/Dankort på en natklub.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i BankNordik, hvor han har en konto med et tilknyttet Visa/Dankort.

Af bankens brugerregler for Visa/Dankort, punkt 5, fremgår blandt andet:

”…

Inden du godkender en betaling eller en hævning, skal du altid sikre dig, at beløbet er korrekt på fx terminalen eller notaen. Betalinger, som du har godkendt, kan ikke tilbagekaldes.

…”

Klageren var natten til den 20. oktober 2013 på en natklub i Sct. Petersborg, hvor han anvendte sit Visa/Dankort udstedt af banken.

Banken har under sagens forberedelse for Ankenævnet fremlagt en liste, hvoraf fremgår de transaktioner, der ifølge bankens registreringer blev gennemført eller søgt gennemført på natklubben med klagerens kort om natten den 20. oktober 2013

Beløb
Tidspunkt
150 RUB 20.10.1304.53
30.000 RUB20.10.1304.52
45.000 RUB
100 RUB20.10.1304.50
45.000 RUB
30.000 RUB20.10.1304.17
5.000 RUB 20.10.1303.40
2.000 RUB20.10.1303.39

De seks transaktioner med fed skrift blev gennemført ved aflæsning af chip og indtastning af pinkode. De to transaktioner på hver 45.000 RUB blev afvist, den ene (kl. 04.49) grundet forkert pin og den anden (kl. 04.51) grundet transaktionens størrelse.

Kortet blev spærret den 22. oktober 2013, og klageren gjorde samme dag indsigelse over for banken mod de to hævninger på hver 30.000 RUB svarende til 2 x 5.229,97 kr., i alt 10.459,94 kr. Det var hans opfattelse, at han havde foretaget fire hævninger på natklubben. Han udfyldte i den forbindelse et spørgeskema og oplyste blandt andet følgende:

”…

I dag d.22/10-13 har jeg set at jeg totalt har lavet 4 hævninger, hvilket også passer. Dog så er 2 af de 4 transaktioners beløb alt for høje i forhold til den aktuelle pris på produktet/servicen.

…”

Banken afviste i mail af 5. november 2013 at tilbageføre de to hævninger, idet klageren selv havde godkendt transaktionerne ved anvendelse af chip og pinkode.

Af klagerens sagsfremstilling i forbindelse med klagen modtaget i Ankenævnet den 4. marts 2014 fremgår, at klageren i første omgang købte drikkevarer til sig selv og sine venner på natklubben til 2.000 RUB. Ved betalingen kunne klageren ikke se beløbet på kortterminalen, inden han indtastede sin kode, men han fik efterfølgende en kvittering på det aftalte beløb.

Om det videre forløb har klageren oplyst følgende:

”…

Lidt efter køber jeg en omgang til mig selv og de 2 kammerater samt en af pigerne, på i alt [5.000 RUB] 871,66 DKK. Her skal jeg op i baren for at betale og jeg går med og situationen er her at inden jeg skal til at betale beder hun om mit kort for at sætte det i for mig, men lige da hun skal til at sætte kortet i automaten er der en der kalder fra et rum ved siden af hvor jeg ikke kan kigge ind. Tjeneren tager derfor mit kort spontant med ind i rummet og kommer smilende tilbage, hvor jeg gennemfører beløbet på igen det aftalte beløb og får en kvittering på det rigtige beløb. Jeg får drinksene og sætter mig tilbage i sofaen ved de andre.

Derefter spørger en af pigerne om en af os gutter vil købe et show til 5000Rubbels (ca. 800 DKK), hvilket jeg siger jeg gerne vil, hvilket jeg gør 2 gange og hvilket [en kammerat] også gør 2 gange. Da jeg ville betale for servicen, kunne jeg se, at tjeneren allerede havde mit kort. Jeg er meget uforstående herfor, og den eneste forklaring der kan være på dette, er, at de piger, der sværmede om mig og mine venner (som allerede nævnt) må have fået listet kortet ud af min pung, mens jeg har snakket med mine venner. Som netop forklaret befinder vi os på en stripklub, og der er derfor meget at se/snakke med vennerne om. Jeg er altid meget opmærksom på mine ejendele, men (som tricket med hævningerne viser) er der her tale om professionelle og jeg må således være blevet udsat for en form for tricktyveri – da jeg kan se kortet tænker jeg desværre ikke over, at det egentlig er et tyveri, men blot på at jeg trods alt ikke har mistet kortet. Jeg betaler de 2 gange 800 Rubels (tror jeg) men får ikke kvitteringerne som jeg så spørger efter da jeg netop vil tjekke dem fordi jeg er mistænksom. Maskinen printede ikke nogen kvittering ud denne gang, og jeg spørger derfor efter den. Tjeneren går ud bag ved og kommer ind med 2 som passer på beløbet. (Dog må det have været nogle andre da det så senere viser sig ikke at være på de rigtige beløber [5229,97 x 2].

…”

Klageren har anført, at han smed kvitteringerne ud, da han forlod hotellet i Rusland.

Klageren har endvidere anført, at hævningen af beløbet på 150 RUB den 20. oktober 2013 ikke stammer fra natklubben, men fra et sted tidligere på aftenen. De to transaktioner på 45.000 RUB, der er søgt gennemført, men rent faktisk ikke blev gennemført, kender klageren ikke noget til.

Parternes påstande

Den 4. marts 2014 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at P/F BankNordik skal tilbagebetale ham 10.459,94 DKK (5.229,97 DKK x 2).

P/F BankNordik har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han var udsat for misbrug af kortet.

Misbruget fandt sted sideløbende med, at han selv brugte sit kort. Der var tale om professionelle, der fik listet kortet fra ham, jf. hans sagsfremstilling.

Han bad om kvitteringer for de omstridte betalinger for at sikre sig, hvilke beløb han havde betalt. Disse kvitteringer lød på to gange 5.000 RUB, som han havde godkendt at betale.

Han anmeldte sagen til politiet i Estland, hvor han opholdt sig, da han opdagede misbruget den 22. oktober 2013. Samme dag sørgede han endvidere for at få sit kort spærret og gjorde indsigelse mod de to hævninger over for banken.

Hans kammerat, der betalte for den samme service og var udsat for det samme misbrug, og som er kunde i et andet pengeinstitut, har uden problemer fået tilbagebetalt det trukne beløb af sit pengeinstitut.

Han kendte intet til de to transaktioner på 45.000 RUB, som blev forsøgt gennemført med hans kort, men som rent faktisk ikke blev gennemført. Forsøget på gennemførsel af disse to transaktioner støtter hans forklaring om, hvorledes hans kort blev misbrugt.

Han er studerende og har et stramt budget. Det har derfor formodningen imod sig, at han skulle fortage den slags ”kæmpe betalinger”, som medførte, at hans konto gik i overtræk.

P/F BankNordik har anført, at transaktionerne, som klageren ikke vedkender sig størrelsen af, er gennemført med anvendelse af chip og pinkode. Klageren har oplyst, at han selv har anvendt Visa/Dankortet ved transaktionerne, men at han ikke har godkendt størrelsen af beløbene. Transaktionerne er derfor foretaget af klageren selv og udgør dermed autoriserede transaktioner.

Klageren har oplyst, at han ikke så beløbet på terminalen, men at han alligevel godkendte transaktionerne. Klageren har derfor ikke handlet i overensstemmelse med bankens kortregler, som fastsætter, at klageren ved enhver betaling skal sikre sig, at beløbet er korrekt.

Klageren har desuden oplyst, at natklubpersonalet har været i besiddelse af hans Visa/Dankort. Da klageren selv har anvendt kortet og godkendt alle hævningerne på kortet, kan der umuligt være hævet på kortet i natklubpersonalets varetægt.

Banken henviser til Pengeinstitutankenævnets afgørelse nr. 116/2009, hvor kortholder ligeledes godkendte en transaktion uden at sikre sig, at det korrekte beløb fremgik af kortterminalen.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har gjort indsigelse mod to transaktioner foretaget med hans Visa/Dankort på en natklub i Sct. Petersborg. Ankenævnet har forstået indsigelsen således, at de to betalinger på hver 30.000 RUB svarende til 2 x 5.229,97 kr., i alt 10.459,94 kr. rettelig udgjorde 2 x 5.000 RUB svarende til 2 x 871,66 kr., i alt 1.743,32 kr.

De to betalinger, som klageren ikke vedkender sig størrelsen af, er foretaget med chip og pinkode. Klageren har oplyst, at han selv har foretaget betalingerne, men at han alene indgik aftale om at betale 2 x 5.000 RUB og ikke 2 x 30.000 RUB.

I tidsrummet mellem kl. 04.49 og kl. 04.53 blev der foretaget fem transaktioner på klagerens kort, herunder to forsøg på at hæve 45.000 RUB. Den ene af transaktionerne på 45.000 RUB blev afvist på grund af forkert pinkode og den anden på grund af beløbets størrelse. Under henvisning hertil og til klagerens redegørelse for forløbet finder Ankenævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at klageren har været udsat for misbrug af kortet, og at han ikke har autoriseret betalingen den 20. oktober 2013 kl. 04.52 på 30.000 RUB, idet betalingen alene var autoriseret for 5.000 RUB.

Ankenævnet finder det på grundlag heraf ligeledes ubetænkeligt at lægge til grund, at transaktionen samme dag kl. 04.17 på 30.000 RUB var uautoriseret, idet betalingen alene var autoriseret for 5.000 RUB.

Spørgsmålet er herefter om klageren har handlet groft uagtsomt, jf. lov om betalingstjenester § 62, stk. 3.

Klageren har oplyst, at han opdagede, at hans Visa/Dankort midlertidigt havde været i natklubpersonalets varetægt. Desuagtet godkendte han betalingerne uden at kunne se beløbene på terminalens display og uanset kvitteringerne ikke blev printet på den terminal, hvor han godkendte betalingerne.

Under disse omstændigheder finder Ankenævnet, at klageren har handlet groft uagtsomt, jf. lov om betalingstjenester § 62, stk. 3.

Klageren hæfter derfor med op til 8.000 kr. for tab som følge af den uberettigede anvendelse af hans kort. Han anerkender, at 1.743,32 kr. var hævet med rette, hvorfor hans tab udgør 8.716,62 kr. Heraf må han selv dække 8.000 kr. Banken skal derfor tilbagebetale 716,62 kr. til klageren med valør fra debiteringsdatoen.

Ankenævnets afgørelse

Inden 30 dage skal P/F BankNordik betale 716,62 kr. med valør fra debiteringsdatoen.

Klageren får klagegebyret tilbage.