Indsigelse mod en banks krav om legitimation i forbindelse med udbetaling af et boudlæg til klageren, der ikke var kunde i banken.

Sagsnummer:174/2019
Dato:27-06-2019
Ankenævn:Henrik Waaben, Anders Holkmann Olsen, Kristian Ingemann Petersen, Ida Maria Moesby, Finn Borgquist.
Klageemne:Formalitetsafgørelse - ankenævnets kompetence
Indlån - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod en banks krav om legitimation i forbindelse med udbetaling af et boudlæg til klageren, der ikke var kunde i banken.
Indklagede:Lån og Spar Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod Lån & Spar Banks krav om legitimation i forbindelse med udbetaling af et boudlæg til klageren, der ikke var kunde i banken.

Sagens omstændigheder

I forbindelse med et dødsfald fik klageren ved en skifteretsattest af 20. marts 2019 udlagt et indestående beløb på ca. 7.000 kr. på en konto i Lån & Spar Bank som boudlæg.

Klageren, der ikke var kunde i Lån & Spar Bank, sendte skifteretsattesten til banken og bad om, at det indestående beløb, der var udlagt til ham, blev overført til hans konto i et andet dansk pengeinstitut, P.

Lån & Spar Bank bad klageren om at sende kopi af legitimation i form af gult sygesikringsbevis og pas/kørekort, idet banken anførte, at det følger af hvidvasklovens § 11, stk. 2, at banken skal identificere fuldmagthavere. Identiteten skal kontrolleres ved en pålidelig og uafhængig kilde. Banken kontrollerer identiteten ved at indhente kopi af fuldmagthaveres legitimation.

Klageren afviste at sende de af banken krævede legitimationsoplysninger. Han anførte, at skifteretsattesten måtte være tilstrækkelig legitimation, at det ikke var et lovkrav at kræve yderligere legitimation, og at hans kontonummer i P kunne bekræftes af P.

Banken fastholdt kravet om, at klageren skulle indlevere legitimationsoplysningerne, forinden der kunne ske udbetaling af det indestående beløb til klageren.

Den 21. april 2019 indbragte klageren sagen for Ankenævnet.

Ved et brev af 14. maj 2019 afviste Ankenævnets sekretariat klagen med henvisning til § 4 i Ankenævnets vedtægter, hvoraf fremgår, at sager, der i henhold til lovgivningen er henlagt til offentlige myndigheder, falder uden for Ankenævnets kompetence. Det følger af § 47 i lov nr. 651 af 8. juni 2017 (hvidvaskloven), at Finanstilsynet påser pengeinstitutters overholdelse af loven. Da klagen vedrørte fortolkning af hvidvaskloven, og spørgsmål om banken skulle kræve legitimation i forbindelse med et boudlæg, fandt sekretariatet, at sagen faldt uden for Ankenævnets kompetence og henviste i stedet klageren til at rette henvendelse til Finanstilsynet. 

Parternes påstande

Den 14. maj 2019 har klageren indbragt sekretariatets afvisning for Ankenævnet med påstand om, at sagen skal realitetsbehandles.

Lån & Spar Bank har nedlagt påstand om afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at han ønsker sagen realitetsbehandlet i Ankenævnet.

Det af banken anførte om, at sagen ikke drejer sig om et konkret økonomisk mellemværende er ikke korrekt. Sagen drejer sig om et økonomisk mellemværende, idet banken ikke vil udbetale et beløb til ham, som han har fået udlagt som et boudlæg.

Han er ikke enig i det af Ankenævnets sekretariat anførte om, at sagen er henlagt til Finanstilsynet, idet denne begrundelse vil kunne anvendes i alle sager, da Finanstilsynet overordnet er kontrolinstans/tilsynsinstans for pengeinstitutter i Danmark.

Lån & Spar Bank har anført, at sagen skal afvises i henhold til § 5, stk. 3, nr. 2, i Ankenævnets vedtægter, idet klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.

Ankenævnets bemærkninger

Ankenævnet finder ikke grundlag for at afvise sagen med den begrundelse, at klagen ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.

Sagen angår, om banken i forbindelse med et boudlæg af et indestående beløb til klageren kan kræve legitimation af klageren, inden beløbet overføres til klagerens konto i et andet pengeinstitut. En stillingtagen til dette spørgsmål beror på, om bankens krav om legitimationsoplysninger er berettiget efter lov nr. 651 af 8. juni 2017 om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorisme (hvidvaskloven). Det følger af hvidvasklovens § 47, at Finanstilsynet påser pengeinstitutters overholdelse af loven. Ankenævnet er imidlertid bekendt med, at Finanstilsynet ikke træffer afgørelse i konkrete sager, hvor en kunde klager over en virksomhed omfattet af hvidvaskloven. Ankenævnet har på den baggrund besluttet at realitetsbehandle sagen.

Ankenævnet finder, at det som udgangspunkt må være op til pengeinstitutterne selv at afgøre, hvilke krav de af hensyn til reglerne i hvidvaskloven bør stille i henseende til bl.a. legitimation i forbindelse med udbetalinger. Dette udgangspunkt finder Ankenævnet ikke grundlag for at fravige i denne sag. Ankenævnet finder således ikke grundlag for at pålægge banken at frafalde kravet om legitimation som betingelse for udbetaling af beløbet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.