Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.

Sagsnummer:211/2003
Dato:04-11-2003
Ankenævn:John Mosegaard, Peter Stig Hansen, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen, Poul Erik Tobiasen
Klageemne:Betalingstjenester - passivitet
Passivitet - hæftelse
Betalingstjenester - fjernsalgstransaktioner
Ledetekst:Spørgsmål om hæftelse for misbrug som følge af passivitet.
Indklagede:Sydbank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne klage vedrører spørgsmålet, om og i givet fald i hvilket omfang klageren som følge af passivitet hæfter for transaktioner, der blev gennemført ved misbrug af klagerens VisaDankort.

Sagens omstændigheder.

Klageren har en konto med tilknyttet VisaDankort hos indklagede.

Den 25. marts 2003 rettede klageren henvendelse til indklagede om 10 transaktioner på sin kontoen, som han ikke kunne vedkende sig. Klageren underskrev indsigelsesblanketter vedrørende transaktionerne, som var følgende:

Dato

Tekst

Postering

25.11.02

21.11.02 køb GBP 233,00

2.758,87-

kr.

27.11.02

25.11. køb GBP 15,50

183,29-

kr.

27.11.02

25.11.02 retur GBP 15,50

183,29+

kr.

28.11.02

25.11.02 køb GBP 170,00

1.988,30-

kr.

28.11.02

22.11.02 køb GBP 271,10

3.170,75-

kr.

09.12.02

05.12.02 køb EUR 328,00

2.460,22-

kr.

10.12.02

07.12.02 køb EUR 15,00

112,51-

kr.

16.12.02

12.12.02 retur EUR 41,00

307,54+

kr.

16.12.02

11.12.02 køb GBP 35,80

417,20-

kr.

30.12.02

23.12.02 køb GBP 48,80

567,88-

kr.

I ALT

11.168,19-

kr.Indklagede har oplyst, at transaktionerne vedrører betaling for fly- og togbilletter samt telefonopkald.

De første ni transaktioner fremgår af en kontoudskrift, som blev fremsendt til klageren pr. den 19. december 2002. Transaktionen den 30. december 2002 fremgår af en kontoudskrift, der blev fremsendt til klageren pr. den 31. december 2002.

Mens klagerens indsigelser blev undersøgt hos PBS, krediterede indklagede 11.168,19 kr. på klagerens konto.

Ved skrivelse af 23. maj 2003 meddelte indklagede, at det som følge af, at klagerens indsigelser ikke var blevet fremsat tidligere, kun havde været muligt at få tilbageført 2.559,80 kr., der vedrørte transaktionen på 233 GBP, og at det krediterede beløb på 41 EUR var blevet tilbageført med 307,52 kr. Under henvisning hertil debiterede indklagede 8.915,91 kr. på klagerens konto (11.168,19 + 307,52 - 2.559,80).

Af indklagedes "Brugerregler - Dankort og VisaDankort (BlueCard)" fremgår blandt andet:

"2.5. Kontoudskrift og kontrol.

Du skal kontrollere din kontoudskrift omhyggeligt. Du bør kontrollere, at der ikke forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller transaktioner, som ikke stemmer overens med dine kvitteringer. Fjernsalgstransaktioner bør kontrolleres med særlig omhu.

Hvis der forekommer transaktioner, som du ikke mener at have foretaget, eller der ikke er overensstemmelse mellem din kvittering og de oplysninger, der er noteret på kontoudskriften, skal du henvende dig til banken herom snarest muligt og så vidt muligt inden 14 dage efter, at du har modtaget kontoudskriften.

Banken vil herefter undersøge din indsigelse. Banken vil sædvanligvis indsætte det omtvistede beløb på din konto, mens undersøgelsen står på. Hvis din indsigelse er uberettiget, vil banken igen hæve beløbet på din konto. Viser undersøgelsen, at der er tale om misbrug af kortet fra tredjemands side, afhænger dit ansvar af reglerne i Lov om visse betalingsmidler §§ 11 og 12, jf. pkt. 2.9"

Parternes påstande.

Klageren har den 6. juni 2003 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at tilbagebetale de 8.915,91 kr., som blev hævet på hans konto den 23. maj 2003.

Indklagede har under sagen krediteret klagerens konto 2.460,22 kr. vedrørende transaktionen på 328 EUR, idet PBS havde fået mulighed for at tilbageføre denne.

Indklagede har i øvrigt nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han på grund af travlhed i forbindelse med flytning ikke fik kontrolleret kontoudskriften, som havnede i en flyttekasse. Han blev først opmærksom på transaktionerne i marts 2003, hvor han gjorde indsigelse over for indklagede. Misbruget kunne ikke have været forhindret, selv om han havde overholdt tidsfristen.

Han er uden skyld i misbruget. Han har ikke udvist uagtsomhed, hverken med hensyn til brug af VisaDankortet eller den tilhørende PIN-kode. Kortet har hverken været bortkommet eller lånt ud.

Ved en opringning til PBS den 25. marts 2003 fik indklagede besked om, hvad pengene var blevet anvendt til. Der må derfor også være mulighed for at forlange beløbene tilbageført.

Indklagede har anført, at det ikke har været muligt at tilbageføre betalinger i videre omfang end sket, ligesom det ikke har været muligt at fremskaffe dokumentation/notaer fra udlandet. Årsagen er overskridelsen af den internationalt fastsatte frist på 60 dage for returnering af transaktioner. For så vidt angår transaktioner, der har fundet sted tidligere end 60 dage før datoen for indsigelsen, er der således ikke mulighed for chargeback.

De omhandlede transaktioner fremgår af de kontoudskrifter, der blev fremsendt til klageren henholdsvis den 19. og 31. december 2002. Klageren har udvist passivitet ved først at gøre indsigelse den 25. marts 2003.

Klageren har i forbindelse med modtagelsen af sit VisaDankort fået udleveret et eksemplar af kortreglerne, hvoraf det fremgår, at han er forpligtet til at kontrollere kontoudskrifterne omhyggeligt og til at rette henvendelse inden 14 dage ved eventuelle indsigelser.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

De omhandlede misbrugstransaktioner med klagerens VisaDankort fremgik af de kontoudskrifter, som blev fremsendt til klageren henholdsvis den 19. og 31. december 2002. Ankenævnet finder, at klageren på grundlag af disse burde have konstateret misbruget, og at klageren inden rimelig tid efter modtagelsen af kontoudskrifterne burde have rettet henvendelse til indklagede herom. Under hensyn til, at klageren først fremkom med sine indsigelser den 25. marts 2003, finder Ankenævnet ikke, at det kan pålægges indklagede at tilbageføre betalingerne i videre omfang end sket.

Som følge heraf

Klagen tages ikke til følge.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.