Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med opgørelse af kapitalpensionsdepot

Sagsnummer:229/2011
Dato:11-05-2012
Ankenævn:Kari Sørensen, Mette Gade, Søren Geckler, Maria Hyldahl, Karin Sønderbæk
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Kapitalpensionskonti - rådgivning
Ledetekst:Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med opgørelse af kapitalpensionsdepot
Indklagede:Østjydsk Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører, om Østjydsk Bank er erstatningsansvarlig for kurstab som følge af, at klagerens afdøde ægtefælles depot ikke blev opgjort i forbindelse med dennes død.

Sagens omstændigheder

Klageren og hendes afdøde ægtefælle, Æ, var kunder i Østjydsk Bank, hvor Æ havde sin pensionsopsparing.

Æ indgik den 1. maj 2007 "Aftale om Kapitalpension – Privat" med Østjydsk Bank. Af aftalen fremgår blandt andet:

"…

Begunstigede – udbetaling ved død

Ved kontohavers død udbetales indestående efter fradrag af lovpligtige afgifter til kontohavers "nærmeste pårørende", med mindre kontohaveren har aftalt andet med Østjydsk Bank, se generelle vilkår pkt. 5.

Generelle vilkår for Kapitalpension

5. Begunstigelse – Udbetaling ved død

"Nærmeste pårørende"

Udbetaling ved kontohavers død sker direkte til kontohavers "nærmeste pårørende", medmindre andet er skriftligt aftalt med pengeinstituttet. Med "nærmeste pårørende" menes kontohavers ægtefælle.

…"

Den 13. marts 2008 afgik Æ ved døden. Ifølge det oplyste blev boet efter Æ udlagt til klageren til uskiftet bo. Begge dele var banken bekendt.

Af en depotoversigt fremgår, at den totale kursværdi for Æ’s depoter pr. 31. marts 2008 udgjorde 527.407 kr. inklusiv et åbent depot med en kursværdi på 42.061 kr., der efter det oplyste indgik i boet.

Klageren har oplyst, at hun nogle måneder efter Æ’s død kontaktede banken, og i den forbindelse fik at vide, at hun kunne beholde både aktier og obligationer, som de fremgik af Æ’s depoter.

Hertil har banken anført, at en opgørelse af pensionsdepoterne blev udskudt efter ønske fra klageren.

Den totale kursværdi for Æ’s pensionsdepoter var pr. 12. juli 2010 faldet til 321.266 kr.

Ifølge det oplyste kontaktede banken den 8. august 2010 klageren og informerede hende om, at Æ’s pensionsdepoter skulle opgøres, og de pågældende aktier og obligationer blev i de følgende dage solgt.

Banken tilbød efterfølgende klageren at tilbagekøbe papirerne til samme kurs som de var solgt, hvilket klageren afslog.

Ved brev af 15. september 2010 klagede klageren til banken over den rådgivning hun havde modtaget i forbindelse med Æ’s død, herunder at der ikke var sket en opgørelse af pensionsordningerne straks efter Æ’s død.

Ved brev af 3. november 2010 afviste banken hendes klage. Af bankens brev fremgår blandt andet:

"…

Der findes ikke, efter det for undertegnede oplyste, pt. regler for, hvornår et depot som det i sagen foreliggende skal gøres op. Hvornår en opgørelse derfor foretages afhænger af en række forskellige forhold som kan være forskellige fra situation til situation.

…"

Den 11. januar 2011 blev der afholdt møde mellem klageren og banken, hvor parterne hver i sær redegjorde for hændelsesforløbet. Af mødereferatet fremgår blandt andet:

"…

Østjydsk Banks synspunkter og opfattelse af hændelsesforløbet.

Det var normalt efter de almindelige regler, at et endeligt boregnskab skulle indsendes til skifteretten indenfor en 15 måneders periode efter dødsdagen, hvilket formodentlig var årsagen til, at henvendelsen var sket i august 2010 (idet det jo på dette tidspunkt var forløbet mere en denne periode efter dødsfaldet).

Set i bakspejlet kunne man naturligvis ønske sig et andet hændelsesforløb, men det var banken[s] umiddelbare opfattelse, at der ikke var begået fejl. Reelt var problemet nok, at papirerne var faldet meget i den periode, som der var gået siden dødsfaldet.

…"

Ved brev af 24. januar 2011 fremsendte banken referatet af mødet til klageren og afviste samtidig at foretage sig yderligere i sagen under henvisning til, at der var uoverensstemmelser mellem parternes opfattelse af hændelsesforløbet.

Ved brev af 24. februar 2011 tog klagerens advokat kontakt til banken, uden at det derved kom til enighed mellem parterne.

Parternes påstande

Den 8. april 2011 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, atØstjydsk Bank skal stille hende som om Æ’s pensionsmidler blev opgjort inden for tre måneder efter hans død den 13. marts 2008.

Østjydsk Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun gik ud fra, at Æ’s pensionsopsparing skulle opgøres efter hans død.

Da hun efter et par måneder ikke havde hørt noget fra banken, tog hun selv kontakt til banken og aftalte et møde.

På mødet fik hun at vide, at hun kunne beholde både aktier og obligationer. Banken nævnte ikke noget om, at pensionsopsparingen skulle opgøres.

Ved hendes efterfølgende kontakt til et andet pengeinstitut fik hun at vide, at man der ville have gjort Æ’s pensionsopsparing op umiddelbart efter hans død. Hun henvendte sig derfor igen til banken, hvor svaret dog fortsat var, at hun kunne beholde både aktier og obligationer.

Den 8. august 2010 blev hun imidlertid kontaktet af banken, der sagde de pågældende aktier og obligationer straks skulle sælges, og at det endda allerede var for sent. Dette strider mod det af banken anførte om, at der ingen regler er for, hvornår værdipapirerne skal opgøres.

Værdipapirerne blev herefter solgt med tab til følge. Hun er efterfølgende blevet tilbudt at tilbagekøbe papirerne til samme kurs, men dette er ikke muligt, da hun efter skat ikke har de samme midler til rådighed.

Hun havde ikke noget ønske om, at pensionsordningen skulle ophøre pr. august 2010 henset til papirernes værdi på det pågældende tidspunkt. Banken har derfor som følge af fejlagtig rådgivning pådraget sig et erstatningsansvar for det tab, hun har lidt i forbindelse med det gennemførte salg af aktier og obligationer i august 2010.

Østjydsk Bank har anført, at banken i forbindelse med dødsfald hverken kan eller skal agere af egen drift. Denne forpligtelse er overladt til den, som har fået boet udlagt, hvilket de efterladte også orienteres om af skifteretten.

Klageren kunne på den baggrund ikke have en berettiget forventning om, at banken agerede på egen hånd.

Det er bankens opfattelse, at klageren selv gav udtryk for, at hun ikke ønskede pensionsordningen gjort op. Klageren blev i den anledning informeret korrekt om, at der ikke var nogen regler, der som tidligere regler, indebar, at ordningen skulle gøres op inden for en bestemt frist. Dette har klageren ligeledes bekræftet overfor banken ved en telefonsamtale den 4. november 2010.

Banken blev i forbindelse med en generel gennemgang i sommeren 2010 opmærksom på, at pensionsordningen endnu ikke var opgjort, selvom det på dette tidspunkt var forløbet mere end to år siden Æ afgik ved døden.

Selv om der ikke er nogen pligt for et pengeinstitut til at sørge for, at opgørelsen af et bo sker inden for de frister, der findes herfor, tog banken alligevel kontakt til klageren og drøftede problemstillingen.

Man drøftede i den forbindelse blandt andet muligheden for, at klageren efter et salg kunne tilbagekøbe ordningen til samme kurs, hvilket blev afvist af klageren.

Det er i øvrigt bankens opfattelse, at det efterfølgende salg skete med klagerens accept.

Det er på den baggrund bankens opfattelse, at sagen har været behandlet i overensstemmelse med såvel gældende regler samt klagerens egne ønsker. Banken har derfor ikke foretaget nogen erstatningspådragende handling, og må således afvise at have pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren.

Ankenævnets bemærkninger

Tre medlemmer – Kari Sørensen, Mette Gade og Karin Sønderbæk – udtaler:

Vi finder, at en afgørelse af, hvorvidt Østjydsk Bank har pådraget sig et erstatningsansvar overfor klageren beror på, hvilken rådgivning klageren modtog i forbindelse med Æ’s død og i august 2010. En afklaring heraf forudsætter en bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men som i givet fald må finde sted for domstolene. Sagen afvises derfor, jf. Ankenævnets vedtægter § 7 stk. 1.

To medlemmer – Søren Geckler og Maria Hyldahl – udtaler:

Vi finder det godtgjort, at Østjydsk Bank ikke gav klageren fyldestgørende rådgivning om reglerne for opgørelse af Æ’s kapitalpensionsdepoter. Vi finder det endvidere godtgjort, at klageren, som følge af bankens henvendelse i august 2010 om at de pågældende pensionsdepoter skulle opgøres og sælges, så sig nødsaget til at tiltræde bankens anbefaling herom. Vi finder derfor, at banken skal godtgøre hende tabet herved.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.