Indsigelse mod bankens flytning af beløb mellem konti uden samtykke samt mod bankens adfærd i forbindelse med skift af pengeinstitut.

Sagsnummer:221/2018
Dato:04-04-2019
Ankenævn:Vibeke Rønne, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Troels Hauer Holmberg og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Modregning - øvrige spørgsmål
Konto - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse mod bankens flytning af beløb mellem konti uden samtykke samt mod bankens adfærd i forbindelse med skift af pengeinstitut.
Indklagede:Danske Andelskassers Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører klagerens indsigelser mod bankens flytning af beløb mellem hans konti uden hans samtykke samt mod bankens adfærd i forbindelse med, at han var ved at skifte pengeinstitut.

Sagens omstændigheder

Klageren var kunde i Horne Andelskasse, nu Varde Andelskasse (Danske Andelskassers Bank), hvor han blandt andet havde et boliglån, en budgetkonto -246, en opsparingskonto og en konto -134, hvortil der var knyttet en kredit på 4.000 kr.

Den 4. juni 2018 indgav klageren en klage til Danske Andelskassers Bank over fire forhold:

  1. Konstant skift af rådgiver
  2. Penge flyttet rundt mellem klagerens konti uden hans samtykke
  3. Ændring af afdrag på boliglån og betaling af et gebyr på 1.000 kr.
  4. Chikanelignende adfærd ved at slette en betaling

Klageren anførte i klagen, at han ikke umiddelbart havde lidt et tab, som han kunne søge godtgjort.

I et svar af 28. juni 2018 til klageren beklagede banken rådgiverskiftene, jf. klagepunkt 1, og frafaldt det opkrævede gebyr på 1.000 kr., idet den oplyste, at der var sket en fejl, jf. klagepunkt 3. Banken afviste klagepunkterne 2 og 4.

Den 28. juni 2018 indbragte klageren sagen for Ankenævnet og anførte blandt andet, at klagen vedrørte overførsler og chikanerende aktiviteter.

Klagepunkt 2 - penge flyttet rundt mellem klagerens konti uden hans samtykke.

Klageren har oplyst, at banken flere gange har flyttet penge rundt mellem hans konti, blandt andet har den overført penge fra hans opsparingskonto til hans budgetkonto uden hans samtykke og uden at undersøge hans økonomi, idet der gennem ca. 10 år i starten af hver måned er indbetalt husleje på hans budgetkonto vedrørende en bolig, som han udlejer.

Banken har oplyst, at overførslerne er sket for inddække overtræk på nogle af klagerens konti i stedet for at sende en betalingspåmindelse med rykkergebyr. Endvidere vil en fast overførsel ikke blive gennemført, såfremt den til overførslen hørende konto er i overtræk.

Af punkt 8 i bankens almindelige forretningsbetingelser – privatkunder gældende fra den 30. juni 2017 fremgik følgende:

Modregning

Danske Andelskassers Bank A/S kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert tilgodehavende hos dig i ethvert tilgodehavende, som du har eller får hos Danske Andelskassers Bank A/S. Det gælder dog ikke den del af din løn eller offentlige ydelser m.v., som er nødvendig til at dække almindelige leveomkostninger. Visse indlån er efter lovgivningen sikret mod kreditorforfølgning og dermed modregning.

Danske Andelskassers Bank A/S giver besked ved modregning.”

Klagepunkt 4 - chikanelignende adfærd ved at slette en betaling.

I starten af januar 2018 oprettede klageren en fast månedlig overførsel den første dag i måneden på 1.351,83 kr. fra budgetkonto -246 til en konto tilhørende tredjemand til betaling af fællesudgifter.

Den 1. juni 2018 om morgenen var klagerens budgetkonto -246 i overtræk med 4.463,59 kr., og banken sendte klageren en SMS om overtrækket. Efterfølgende var banken i telefonisk kontakt med klageren.

Klageren havde på daværende tidspunkt overført sin NemKonto til et andet pengeinstitut, P, og hans løn var indgået hos P, idet han var ved at skifte pengeinstitut.

Klageren har fremlagt en oversigt over den månedlige betaling af fællesudgifter, hvoraf fremgik, at betalingen på 1.351,83 kr. pr. 1. juni 2018 var slettet.

Samme dag den 1. juni 2018 kl. 11:46 indgik der 9.000 kr. fra P til klagerens budgetkonto -246.

Klageren oprettede herefter den faste månedlige overførsel af fællesudgifter igen og overførte selv fællesudgifter for juni 2018 til rette beløbsmodtager. Den faste overførsel til betaling af fællesudgifter blev endvidere gennemført som planlagt i juli 2018.

Klageren har i forbindelse med sagens forberedelse i Ankenævnet oplyst, at han forlod Danske Andelskassers Bank endeligt i september 2018.

Parternes påstande

Ankenævnet har forstået klagerens påstand således, at Danske Andelskassers Bank skal anerkende, at den uberettiget har overført penge mellem hans konti, og den 1. juni 2018 uberettiget slettede en fast månedlig overførsel på 1.351,83 kr. Endvidere skal banken have en påtale vedrørende chikanerende adfærd og løgnagtige (dokumenteret) påstande i bankens svar på hans klage samt give ham en undskyldning.

Danske Andelskassers Bank har principalt nedlagt påstand om afvisning, subsidiært om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken skal have en påtale for sin kritisable handlemåde i sagen og bør give ham en undskyldning.

Banken overførte penge mellem hans konti uden hans samtykke på trods af, at den vidste, at der hver måned i ti år var blevet indbetalt husleje til hans konto i starten af måneden.

Det virker ubegribeligt, at banken nogle gange overførte penge mellem hans konti for at inddække overtræk og en anden gang slettede en betaling, selv om hans konto alene var i overtræk i nogle få timer.

Banken varslede ham ikke om, at den slettede hans faste overførsel i juni 2018.

Bankens rådgiver oplyste, at en konto måtte være i overtræk op til 30 dage om året uden, at banken pålagde ekstra renter, og to dage hver måned ikke var over 30 dage.

Det kan ikke være rigtigt, at han skulle chikaneres ved, at banken slettede den faste overførsel, fordi han var ved at skifte pengeinstitut.

Det burde ikke være så svært at få en undskyldning fra en bank. Den vil hellere bruge tre måneder i et klagenævn og en jurist end at undskylde for en elendig behandling af en kunde.

Danske Andelskassers Bank har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sagen ikke vedrører en økonomisk tvist, og at sagen derfor bør afvises i henhold til Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 2.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at banken ikke har handlet ansvarspådragende.

Klageren var informeret om bankens praksis vedrørende overførsel mellem klagerens konti, og klageren har hidtil accepteret bankens praksis, og har ikke reageret herpå førend nu. Klageren har endvidere ikke dokumenteret at have lidt et tab som følge af bankens praksis.

Det bestrides, at banken skulle have oplyst, at en konto kunne være i overtræk i op til 30 dage uden, at dette medførte ekstra renter.

Klagerens budgetkonto -246 var i uberettiget overtræk den 1. juni 2018. Det beroede på klagerens forhold, at den faste overførsel ikke blev gennemført ved den almindelige kørsel for faste overførsler om morgenen den 1. juni 2018.

Klageren har ikke dokumenteret et tab i anledning af, at den faste overførsel ikke blev gennemført som planlagt den 1. juni 2018.

Den faste overførsel blev gennemført som planlagt i juli 2018.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren har oplyst, at banken flere gange har flyttet penge rundt mellem hans konti, blandt andet har den overført penge fra hans opsparingskonto til hans budgetkonto.

Banken har oplyst, at overførslerne er sket for at inddække overtræk på klagerens konti i stedet for at sende en betalingspåmindelse med rykkergebyr.

Ankenævnet finder, at banken var berettiget til at foretage modregning i et indestående beløb på en af klagerens konti til dækning af et overtræk på en anden konto i overensstemmelse med punkt 8 i bankens almindelige forretningsbetingelser – privatkunder. Klageren får herefter ikke medhold i klagepunkt 2.

Ankenævnet finder, at det var klagerens ansvar, at der ikke var dækning for den faste overførsel af fællesudgifterne ved kørslen af overførsler den 1. juni 2018 om morgenen. Banken var ikke forpligtet til at yde klageren kredit, og banken var derfor berettiget til at slette overførslen på grund af manglende dækning. Banken burde imidlertid havde underrettet klageren om sletningen. Ifølge det oplyste medførte den manglende underretning imidlertid ikke, at klageren har lidt et tab, idet han herefter selv overførte fællesudgifterne til rette beløbsmodtager. Klageren får herefter ikke medhold i klagepunkt 4.

Ankenævnet finder ikke, at klagerens påstand om, at banken skal have en påtale samt give ham en undskyldning vedrører et konkret økonomisk mellemværende mellem klageren og banken, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk.  3, nr. 2, og Ankenævnet kan derfor ikke behandle denne del af klagen.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagepunkt 2 og 4 i klagen.

Ankenævnet kan ikke behandle den øvrige del af klagen.