Indsigelse om, at modregning var sket i beløb tilhørende samlever.

Sagsnummer:137/2015
Dato:14-12-2015
Ankenævn:Kari Sørensen, Jesper Claus Christensen, Troels Hauer Holmberg, Kjeld Gosvig Jensen, Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Modregning - gensidighed
Modregning - øvrige spørgsmål
Ledetekst:Indsigelse om, at modregning var sket i beløb tilhørende samlever.
Indklagede:Danske Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse om, at modregning var sket i beløb tilhørende samlever.

Sagens omstændigheder

Klageren M havde en personligt ejet virksomhed (en maskinstation), som havde en kredit på 100.000 kr. i Danske Bank. Banken havde sikkerhed for kreditten i et pantebrev på 50.000 kr. i en minigravemaskine. M var endvidere personligt kunde i Danske Bank, hvor han havde en indlånskonto.

Ved udeblivelsesdom af 5. august 2014 blev M dømt til at betale 106.568,28 kr. med tillæg af renter og sagsomkostninger til banken vedrørende kreditten.

På et møde i fogedretten den 12. november 2014 blev det skyldige beløb opgjort til 118.556,61 kr. M forklarede, at den af ham pantsatte minigraver rettelig tilhørte hans far, og at minigraveren var blevet solgt i november 2013. Banken fik herefter udlæg i M’s eventuelle tilgodehavende mod et leasingfirma, som M netop havde anlagt en retssag mod.

Den 31. marts 2015 indgik der et beløb på 40.000 kr. på M’s indlånskonto i banken vedrørende salg af en landbrugsmaskine til en køber (herefter køberen). Samme dag foretog banken modregning i beløbet. M og klageren H rejste indsigelse mod modregningen og anførte, at landbrugsmaskinen havde tilhørt H, at M alene havde hjulpet med leveringen til køberen, og at M ved en fejl havde oplyst sit eget kontonummer til køberen.

Klagerne har fremlagt en håndskreven regning af 12. maj 2014 vedrørende en tredjemand, T’s, salg af en tilsvarende landbrugsmaskine til H for 7.000 kr. samt en håndskreven regning af 29. marts 2015 vedrørende H’s salg af en tilsvarende landbrugsmaskine til køberen for 40.000 kr.

Parternes påstande

Den 20. april 2015 har klagerne indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Danske Bank skal betale 40.000 kr. til H.

Danske Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klagerne har anført, at landbrugsmaskinen tilhørte H. M hjalp med at læsse maskinen og kom ved et uheld til at oplyse sit eget kontonummer til køberen, da denne spurgte om kontonummer til brug for betalingen. De blev først opmærksomme på dette, da beløbet var indgået på M’s konto. De ringede til banken og oplyste, at der var sket en fejl. Efter en times tid havde banken taget beløbet. De kontaktede køberen, som gerne ville hjælpe dem, og som oplyste banken om, at pengene var overført til en forkert konto.

H har med de fremlagte kvitteringer dokumenteret, at maskinen tilhørte hende.

Danske Bank har anført, at banken havde et forfaldent krav på M.

Beløbet, der indgik på M’s konto var frie midler til fri disposition på samme måde, som havde M modtaget kontanter.

De almindelige modregningsbetingelser var opfyldt.

Der var ikke tale om modregning i sociale ydelser eller lignende.

Banken var derfor, uanset ejerforholdet til landbrugsmaskinen, berettiget til at modregne.

Beløbet var indgået på M’s konto efter instruks fra M. Der var ikke tale om en fejloverførsel.

Banken ville også have været berettiget til at modregne, selvom landbrugsmaskinen havde tilhørt H, idet køberen overførte beløbet til den af M anviste konto til M’s frie rådighed. Banken har dog meddelt, at den ville genoverveje modregningen, hvis H kunne fremkomme med sikker dokumentation for ejerforholdet. Det er imidlertid ikke dokumenteret eller tilstrækkeligt sandsynliggjort, at landbrugsmaskinen ikke tilhørte M. Dette må have formodningen imod sig, da M havde kontakten til køberen, ligesom M tidligere havde drevet maskinstation. De håndskrevne kvitteringer indeholder ikke nærmere beskrivelser af maskinen og dokumenterer ikke ejerforholdet. Den store forskel i købs- og salgspris er bemærkelsesværdig. Køberen har i øvrigt oplyst til banken, at M havde anmodet ham om at skrive til banken og meddele, at M ønskede, at beløbet skulle stå på en anden konto. Køberen nævnte i samtalen med banken intet om, at han rettelig havde handlet med H.

Ankenævnets bemærkninger

Den 31. marts 2015 modregnede banken 40.000 kr. i et beløb, der samme dag var indgået på klageren M’s konto i forbindelse med salg af en landbrugsmaskine.

Banken havde et forfaldent, retskraftigt krav mod M, der oversteg beløbet på 40.000 kr. Midler, der indgår på en konto, må som udgangspunkt formodes at tilhøre kontohaveren. Banken var derfor som udgangspunkt berettiget til at foretage modregning som sket.

Klagerne har anført, at beløbet retteligt tilhørte klageren H og har til støtte herfor fremlagt to håndskrevne regninger vedrørende køb og salg af en tilsvarende landbrugsmaskine, hvor H’s navn er påført. Banken har bestridt dette.

Ankenævnet finder, at sagen beror på, om beløbet på 40.000 kr. retteligt tilhørte H. Ankenævnet finder, at det kun vil være muligt at træffe afgørelse i sagen, efter at parterne har afgivet mundtlige forklaringer, samt efter at der er foretaget afhøring af relevante vidner under strafansvar. Dette vil kræve en bevisførelse, der ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted ved domstolene. Det følger af vedtægternes § 7, stk. 1, at Ankenævnet derfor må afvise at afgøre sagen.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle sagen.