Indsigelse mod dispositioner, herunder i henhold til fuldmagt, vedrørende et engagement tilhørende en konto- og depothaver, som på grund af demens kom under værgemål.

Sagsnummer:851/2009
Dato:09-11-2010
Ankenævn:Vibeke Rønne, Troels Hauer Holmberg, Bent Olufsen, Erik Sevaldsen, Karin Sønderbæk
Klageemne:Fuldmagt - gyldighed
Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Konto - dispositionsforhold
Ledetekst:Indsigelse mod dispositioner, herunder i henhold til fuldmagt, vedrørende et engagement tilhørende en konto- og depothaver, som på grund af demens kom under værgemål.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører indsigelse mod dispositioner, herunder i henhold til fuldmagt, vedrørende et engagement tilhørende en konto- og depothaver, som på grund af demens kom under værgemål.

Sagens omstændigheder.

I 2006 var klageren kunde i Nordea Bank, hvor hun havde tre indlånskonti og et værdipapirdepot. I tilknytning til hver indlånskonto underskrev klageren den 27. marts 2006 en fuldmagtsblanket, hvorefter en tredjemand, T, fik fuldmagt til at disponere. Klagerens underskrift på blanketterne fremgår alene med klagerens fornavn.

Ifølge en privat udformet, udateret og håndskreven fuldmagtserklæring, hvoraf kopi af fremlagt under sagen, gav klageren T fuldmagt til at sælge værdipapirerne i depotet.

Den 27. juni 2006 underskrev klageren et testamente, hvorefter T eller T’s søn blev indsat som arvinger i stedet for klagerens søskende og søskendebørn. Testamentet blev oprettet for notar, som bekræftede, blandt andet at klageren "var i stand til fornuftmæssigt at oprette testamente".

I perioden februar-november 2007 gennemførte banken følgende salg af værdipapirer fra klagerens depot:mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt" class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> mso-yfti-firstrow: yes"> PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="90">

Dato

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="65">

Stk.

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="23" /> PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="189">

Papir

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="132">

Afregningsbeløb

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="90">

05.02.07

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="65"> MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">1.025

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="23" /> PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="189">

Nordea Invest Direct

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="132"> MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">100.047,50 kr.

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="90">

29.05.07

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="65"> MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">1.040

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="23" /> PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="189">

Nordea Invest Direct

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="132"> MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">100.060,00 kr.

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="90">

20.08.07

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="65"> MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">956

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="23" /> PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="189">

Nordea Invest Direct

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="132"> MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">92.739,74 kr.

mso-yfti-lastrow: yes"> PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="90">

06.11.07

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="65"> MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">987

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="23" /> PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="189">

Nordea Invest Aktiv Rente

PADDING-TOP: 0cm" valign="top" width="132"> MARGIN: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">100.768,80 kr.Handlen den 5. februar 2007 skete efter en salgsordre med klagerens underskrift.

Nordea Bank har oplyst, at handlerne den 29. marts og 6. november 2007 skete efter aftale med T i medfør af depotfuldmagten. Handlen den 20. august 2007 skete efter telefonisk aftale med klageren.

Handelsprovenuerne blev indsat på den ene af klagerens tre indlånskonti, hvorfra pengene blev brugt ved løbende hævninger.

Den 30. juli 2008 iværksatte Statsforvaltningen Sjælland værgemål for klageren, jf. værgemålslovens § 5, vedrørende alle personlige og økonomiske forhold. Advokat A blev beskikket som værge.

Nordea Bank har den 8. december 2008 bl.a. meddelt advokat A følgende vedrørende salg af værdipapirerne i løbet af 2007:

"… det [ser] imidlertid ikke ud til, at banken har levet op til interne retningslinjer for oprettelse af fuldmagt til en kundes depot. … naturligvis utilfredsstillende, at fuldmagten hverken er dateret eller nærmere specificerer det konkrete depot. Idet fuldmagten ikke er oprettet på bankens blanket eller kan antages at være underskrevet i banken, er det desuden utilfredsstillende, at fuldmagten ikke er bevidnet af to vitterlighedsvidner.

…"

Den 27. juli 2009 indgav A som værge for klageren en klage over Nordea Bank til Ankenævnet.

I slutningen af 2009 anlagde én af klagerens søskende en retssag mod klageren og T med påstand om, at de begge skulle anerkende, at testamentet var ugyldigt, og at T skulle betale mindst 200.000 kr. til klageren.

Parternes påstande.

A har nedlagt påstand om, at Nordea Bank Danmark til klageren skal betale 293.568,54 kr. med tillæg af procesrenter fra 1. juni 2007 af 100.060 kr., fra 23. august 2007 af 92.739,74 kr. og fra 9. november 2007 af 100.768,80 kr.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

A har anført, at banken har pådraget sig et erstatningsansvar for klagerens tab ved T’s dispositioner på grundlag af fuldmagterne.

Hverken fuldmagtsblanketterne eller depotfuldmagten lever op til almindelige krav. Der mangler såvel fuld underskrift, som dato og vitterlighedsvidner. Det må påhvile banken som den professionelle part at sikre sig gyldige fuldmagtsforhold og at beskytte sine kunder mod misbrug.

Det kan ikke med sikkerhed fastslås, at fuldmagterne er meddelt af klageren, og at værdipapirsalget den 20. august 2008 skete efter telefonisk aftale med hende.

Fuldmagterne blev ikke underskrevet i banken. I så fald kunne banken have konstateret, at klageren på grund af svær demens ikke var i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Klagerens demens blev fastslået i forbindelse med en udredning i september 2006.

Det må antages, at depotfuldmagten blev etableret i 2007. Klageren var i hvert fald på dette tidspunkt ikke i stand til at overskue konsekvenserne af en fuldmagt.

De hævede og brugte beløb på klagerens konti er ikke kommet klageren til gode.

Sagsanlægget ved retten er denne sag uvedkommende. Det beror på klagerens søskende og søskendebørns egen afgørelse, om testamentet skal anfægtes. Som værge for klageren har han vurderet, at en politianmeldelse mod T ligger uden for klagerens interessesfære. Klageren gør således alene et krav gældende mod Nordea Bank, som herefter selv må gøre eventuel regres mod T.

Nordea Bank Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse af bankens eventuelle erstatningsansvar, herunder størrelsen af et sådant ansvar, forudsætter en bevisførelse i form af vidneafhøringer af bl.a. T, klagerens familie, bankens medarbejdere og lægelige ekspertvidner. Sagen bør derfor finde sin afgørelse ved domstolene.

Sagen bør i hvert fald sættes i bero, indtil der foreligger endelig dom i retssagen mod klageren og T, som omhandler spørgsmål af central betydning for afgørelsen af ankenævnssagen, herunder spørgsmålet om klagerens habilitet, og hvad de hævede beløb blev brugt til.

Til støtte for frifindelsespåstanden har banken anført, at klageren både forud for og i tiden efter etableringen af fuldmagterne kom i banken sammen med T. Efterhånden kom T oftest alene. Medarbejderne i afdelingen havde ingen mistanke om, at klageren skulle være dement og ude af stand til at varetage sine interesser. Medarbejderne var bl.a. bekendt med, at klageren boede i eget hus.

Klagerens evne til at handle fornuftsmæssigt blev bekræftet af notaren i forbindelse med oprettelsen af testamentet den 27. juni 2006.

I forbindelse med hvert værdipapirsalg blev der sendt en handelsbekræftelse til klageren.

Klageren har ikke bestridt, at fuldmagterne er underskrevet af hende. Underskriften på depotfuldmagten svarer til klagerens sædvanlige underskrift.

Fuldmagterne, testamentet og sagens øvrige omstændigheder tyder på et tillidsforhold mellem klageren og T. Det er derfor nærliggende at antage, at dispositionerne i det omfang de måtte være foretaget til fordel for T, faktisk har været i overensstemmelse med klagerens ønske.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Det fremgår af Nordea Banks brev af 8. december 2008, at den fuldmagt, som ligger til grund for salg af værdipapirerne, ikke ses at leve op til bankens interne retningslinjer for oprettelse af fuldmagt til en kundes depot. Der peges i den forbindelse på, at fuldmagten ikke er dateret, at den ikke indeholder nærmere specifikation at det konkrete depot, og at fuldmagten, der ikke er underskrevet i banken, ikke er underskrevet af to vitterlighedsvidner.

Ankenævnet finder imidlertid, at spørgsmålet om, hvorvidt fuldmagterne til T er falske eller om klageren på tidspunktet for oprettelsen af fuldmagterne var ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, jf. værgemålslovens § 46, ikke kan afgøres uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Da denne bevisførelse ikke kan finde sted ved Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises sagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

Som følge heraf træffes følgende

afgørelse:

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.