Spørgsmål om erstatning for tab på investering af ratepensionsmidler umiddelbart før et brat fald på markedet og spørgsmål om klageren havde accepteret, at der ved en fejl var blevet investeret et for stort beløb.

Sagsnummer:126/2020
Dato:19-08-2020
Ankenævn:Vibeke Rønne, Inge Kramer, George Wenning, Morten Bruun Pedersen og Poul Erik Jensen
Klageemne:Værdipapirer - formuestyring
Ratepension - placering
-
Ledetekst:Spørgsmål om erstatning for tab på investering af ratepensionsmidler umiddelbart før et brat fald på markedet og spørgsmål om klageren havde accepteret, at der ved en fejl var blevet investeret et for stort beløb.
Indklagede:Nykredit Bank
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Denne sag vedrører klagerens krav om erstatning for tab på investering af ratepensionsmidler umiddelbart før et brat fald på markedet, og spørgsmål om klageren havde accepteret, at der ved en fejl var blevet investeret et for stort beløb.

Sagens omstændigheder

Klageren er kunde i Nykredit Bank, hvor han har en ratepension. Udbetalingerne fra ratepensionen begyndte den 1. december 2018. Ratepensionsmidlerne var placeret kontant.

Den 25. februar 2020 aftalte parterne at placere 113.840 kr. af ratepensionsmidlerne, som udgjorde i alt 163.840 kr., i PensionsInvest, hvorved banken blev bemyndiget til på nærmere angivne vilkår at investere midlerne på klagerens regning og risiko. Der blev i den forbindelse udarbejdet en investeringsprofil for klageren. Klagerens investeringsprofil var høj risiko. Investeringshorisonten var januar 2043. Klagerens valgte investering var 55,99 % aktier, 39,72 % obligationer og 4,29 % andet, hvilket svarede til 100% investering i Nykreditinvest Balance Moderat Porteføljepleje. Af aftalen fremgik et skema, der viste placering i forhold til investeringshorisont og risikovillighed. Af skemaet fremgik blandt andet:

Tidshorisont

Profil Lav

Profil Middel

Profil Høj

Profil Høj Plus

0-3 år

70 % Lange Obligationer Porteføljepleje
30 % Balance Moderat Porteføljepleje

3-5 år

5-10 år

Mere end 10 år

100 % Balance Moderat Porteføljepleje

Ved en fejl i banken blev hele ratepensionen investeret. Der bestod således ikke et kontant indestående på 50.000 kr. som forudsat ved indgåelsen af investeringsaftalen.

Ved e-mail af 4. marts 2020 til klageren meddelte banken, at ratepensionen var lagt i PensionsInvest samme dag. Banken tilføjede, at

”… Din valgte tidshorisont vil være den samme dato som første udbetalingsdag, selvom der i investeringsprofilaftalen er nævnt en senere dato.

…”

Ved e-mail af 6. marts 2020 til banken gjorde klageren opmærksom på, at der var investeret mere end aftalt. Klageren anførte:

”… Nu hvor det er sket, kan jeg måske godt acceptere det. Dog håber jeg du kan svare på, hvordan I vil udbetale raten d. 1. april, når alle pengene er investeret? (Er det ikke omkostningstungt at sælge inden for 25 dage?).

…”

Ved e-mail samme dag svarede banken:

”…

Det kan jeg da godt se, at hele summen er blevet investeret. Det var ikke det som var meningen.

                   Der er to ting vi kan gøre:

  • Vi kan lade det være som det er, og så vil der løbende blive solgt ud ifbm. udbetalingen. Der er ikke omkostninger forbundet med salg til udbetaling.
  • Alternativt skal vi trække de 50 t.kr. tilbage og have dem flyttet over på en ny ratepension som vil køre med udbetaling. Jeg var ikke opmærksom på at vi ikke kunne opdele tingene som de er nu.

                   …”

Ved e-mail ligeledes samme dag svarede klageren:

”…

Jeg er med på at beholde det som det er, når der ikke er omkostninger forbundet med salg til udbetaling. Jeg tror, der kommer mest ud af pengene på den måde.

…”

Den 26. marts 2020 sendte klageren følgende klage til banken:

”…

I nærværende søges tab erstattet hos Nykredit som følge af Nykredits rådgiveransvar og at Nykredit PensionsInvest ikke fulgte den udarbejdede investeringsguide.

Nykredits privatrådgivning opfordrede til investering for at un[d]gå at betale negativ rente af indestående på ratepensionen på -0,75% fra 1. marts 2020.

Der blev udarbejdet en investeringsguide med en fordeling på cirka 60% aktier og 40% obligationer samt at 50.000 kr. ikke skulle investeres, men forblive i kontanter.

Der blev af Nykredit investeret 114.233,28 kr. i ”Nykredit Invest Lange obl. KL” samt 48.770,28 kr. ”Nykinv. Balance Moderat Porteføljepl. KL” den 4. marts 2020.

Samtidig - på dette tidspunkt - var markedet begyndt at falde som følge af Corona-virus, men privatrådgivningen havde ikke omtalt at markedet var begyndt at falde som en væsentlig risiko for at gå ind på markedet på dette tidspunkt.

Allerede den 20. marts havde ”Nykredit Invest Lange obl. KL” tabt 10.904,28 kr. og ”Nykinv. Balance Moderat Porteføljepl. KL” 7.466,40 kr.

Der er fra 21. marts sket konvertering til ”Nykredit Invest Korte Obligationer”, der frem mod 26. marts og mark[e]dets suspension, tabte yderligere 1.179,36 kr.

Ud af den samlede investering på 163.003,56 kr. udgør tabene 19.550,04 kr. svarende til 11,99%. Det betyder alt andet lige, at de 50.000 kr. der ikke skulle investeres er reduceret med 2344,05 kr.

Den 20. marts aftaltes det med privatrådgivning at beregne, hvad det vil koste at re-etablere de 50.000 kr. i likvider på ratepensionen.

I forbindelse med re-etableringen mener jeg at Nykredit skal kompe[o]nsere tabene, såvel kurstab som handelsomkostninger, dog minimum 2344,05 kr.

Der er endnu ikke taget stilling til øvrige tab som følge af at investeringsguiden ikke blev fulgt.

…”

 Ved e-mail af 30. marts 2020 afviste banken kravet. Banken anførte blandt andet:

”…

Det er beklageligt, at de 50 t.kr. der skulle forblive kontant, i første [om]gang blev investeret.

Du har imidlertid i en mail til […] dateret den 6. marts, bedt os om ikke at trække de 50 t.kr. tilbage.

Den procentvise fordeling mellem aktier og obligationer afviger fra investeringsguiden, da den noterede tidshorisont ikke kan opfyldes, fordi opsparingen er under udbetaling.

Nykredit vidste ikke, og kunne ikke have forudset, at de kursfald du har oplevet ville forekomme. Nykredit kunne derfor heller ikke have rådgivet omkring det.

…”

Klageren har oplyst, at han den 30. marts 2020 opsagde PensionsInvest og realiserede et tab på 19.550,04 kr. plus diverse tilkomne handelsudgifter og gebyrer.
 

Parternes påstande

Den 2. april 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nykredit Bank skal yde en kompensation svarende til de samlede investeringsudgifter (dvs. handelsudgifter, gebyrer, kurstab mv.) på i alt 19.550,04 kr. dog minimum 2.344,05 kr.

Nykredit Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at banken foreslog ham at overgå til PensionsInvest. Banken lovede, at han ved at investere midlerne, ville opnå en besparelse på 0,75 % fra 1. marts 2020.

Han holder ikke banken ansvarlig for markedsudviklingen.

Banken vidste eller burde have vidst at markedet (OMX C25) var faldende fra 21. februar 2020 på indeks 1.361,53 frem til han underskrev investeringsaftalen 25. februar 2020 på indeks 1.286,25 og frem til investeringen blev foretaget 6. marts indeks 1.227,15.

Banken har pådraget sig et rådgiveransvar ved at investere hans ratepension i et faldende marked. Banken burde have trukket håndbremsen.

Ifølge investeringsaftalen skulle han investere 113.840 kr. i PensionsInvest. Alligevel trak banken 162.993,56 kr. fra hans ratepension. Det var ham, der opdagede overtrækket. Uagtet den følgende dialog, der af banken opfattes som en accept til ikke at tilbageføre pengene, så foreligger der ikke accept af, at pengene blev investeret. De fremlagte e-mails mellem parterne bør tilsidesættes, da de ikke udgør et gyldigt aftalegrundlag. Der var tale om almindelig korrespondance i forlængelse af de forskellige telefonsamtaler. Der var kun enighed om at følge investeringsplanen, som han havde underskrevet. Han kunne ikke overskue konsekvenserne af det såkaldte ”e-mail tilbud”. Det fremgik ikke, at e-mailen var et supplement til den underskrevne aftale eller at handelsomkostninger, gebyrer mv. ville blive refunderet som led i en accept heraf.

Banken lagde ensidigt vægt på de positive fordele ved at blive på aktiemarkedet, der samtidig hermed styrtdykkede. De konsekvensberegninger, som en kunde normalt gennemgår med rådgiveren, før man ændrer en aftale, manglede også.

Nykredit Bank har anført, at banken ikke har pådraget sig et erstatningsansvar over for klageren.

Banken ydede klageren tilstrækkelig og korrekt rådgivning, hvorved klageren blev i stand til at disponere på et oplyst grundlag.

Klageren blev tilbudt at blive stillet som om fejlen, hvorved det fulde beløb blev investeret, ikke var sket, således at 50.000 kr. af ratepensionsmidlerne blev placeret kontant. Klageren fravalgte denne løsning, da han vurderede, at det ville være økonomisk fordelagtigt at investere det fulde beløb. Korrespondancen mellem parterne udgør et gyldigt aftalegrundlag. Banken sendte et tilbud, som klageren accepterede. Et svar på tilbud er bindende for afgiveren, jf. aftalelovens § 1. Klageren er derfor bundet af sin skriftlige accept den 6. marts 2020.

Banken havde ikke og burde ikke have forudset udviklingen på de finansielle markeder i første kvartal af 2020, der medførte tab på investeringerne.

Afvigelsen i forhold til tidshorisonten ved henholdsvis selve investeringen og investeringsaftalen var en nødvendighed, som klageren var blevet oplyst om. Klageren blev oplyst om nødvendigheden af og baggrunden for afvigelsen i relation til tidshorisonten.

Under alle omstændigheder er der ikke grundlag for et erstatningsansvar for banken, idet betingelserne herfor ikke er opfyldt, herunder i relation til ansvarsgrundlag og kausalitet.

Ankenævnets bemærkninger

Klageren havde en ratepension i Nykredit Bank. Udbetalingerne fra ratepensionen begyndte i december 2018. Ratepensionsmidlerne var placeret kontant. Den 25. februar 2020 blev der indgået en aftale (Pensionsinvestaftale) om at investere 113.840 kr. af ratepensionsmidlerne, som udgjorde i alt 163.840 kr. Baggrunden var, at banken pr. den 1. marts 2020 indførte negativ rente på 0,75 % på ratepensionen.

På baggrund af klagerens risikoprofil, som var høj risiko, og tidshorisont, som var lang, blev det besluttet at investere 100 % i Nykreditinvest Balance Moderat Porteføljepleje.

Den 4. marts 2020 meddelte banken, at ratepensionen var lagt i PensionsInvest samme dag og at ”Din valgte tidshorisont vil være den samme dato som første udbetalingsdag, selvom der i investeringsprofilaftalen er nævnt en senere dato.”

Som følge af den kortere tidshorisont blev midlerne ikke placeret 100 % i Nykreditinvest Balance Moderat Porteføljepleje, men i stedet i 70 % Nykreditinvest Lange Obligationer Porteføljepleje og 30 % Nykredit Balance Moderat Porteføljepleje.

Klageren har oplyst, at han den 30. marts 2020 opsagde PensionsInvest og realiserede et tab på 19.550,04 kr. plus diverse tilkomne handelsudgifter og gebyrer.

Banken begik en fejl ved at investere 50.000 kr. mere end aftalt. Ankenævnt finder det imidlertid godtgjort, at klageren på bindende måde accepterede dette.

Ankenævnet finder ikke, at banken kunne og burde have forudset, at investeringerne ville udvikle sig negativt som sket. Ankenævnet finder således ikke, at banken burde have frarådet klageren at investere på det pågældende tidspunkt.

Banken ændrede klagerens investeringshorisont fra lang til kort. Klagerens risikovillighed var uændret høj risiko, men forkortelsen af investeringshorisonten betød, at der blev investeret en større andel i obligationer og en mindre andel i aktier end forventet på aftaletidspunktet. Ankenævnet finder, at dette skete uden at rådgive klageren herom. På den baggrund finder Ankenævnet, at banken skal godtgøre klageren de gebyrer, handelsomkostninger mv., som banken har oppebåret ved transaktionerne.

Vedrørende klagerens kurstab finder Ankenævnet det ikke godtgjort, at den ændrede fordeling mellem aktier og obligationer medførte et tab for klageren. Klageren får herefter ikke medhold i kravet om erstatning for kurstabet.

Ankenævnets afgørelse

Nykredit Bank skal inden 30 dage godtgøre klageren de gebyrer, handelsomkostninger mv., som banken har oppebåret i forbindelse med investering af klagerens ratepension i marts 2020.

Klageren får i øvrigt ikke medhold i klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.