Spørgsmål om fradrag ved indbetaling på pensionsopsparinger og beskatning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsnummer:107/2010
Dato:23-08-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Christian Bremer, Hans Daugaard, Astrid Thomas og Torben Udsen.
Klageemne:Kapitalpensionskonti - rådgivning
Forsikring - øvrige spørgsmål
Ratepension - skattemæssige forhold
Ledetekst:Spørgsmål om fradrag ved indbetaling på pensionsopsparinger og beskatning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører, om Nordea Bank ved sin rådgivning af klageren i forbindelse med indbetalinger på pensionsopsparinger har pådraget sig et erstatningsansvar herunder ved i 2002 at anbefale klageren at indbetale erstatning for varigt mén på pensionsopsparinger i stedet for i 2003 at anbefale indbetaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Sagens omstændigheder.

Klageren har oplyst, at hun i 2001 fik udbetalt erstatning efter en trafikulykke.

Klagerens advokat opgjorde den 26. april 1999 foreløbigt hendes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til 433.596,75 kr. og svie og smerte til 40.000 kr.

I brev af 24. april 2001rejste klagerens advokat yderligere krav om erstatning for tab af erhvervsevne, varigt men mv.

Klageren har anført, at hun, efter at erstatningssummen var blevet indsat i banken, "… ikke var i stand til at overskue hvad [hun] skulle gøre indtil da, idet mén skade erstatningen var skattefri, og den senere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var skattepligtig".

Klageren var den 23. august 2002 til møde i Nordea Bank.

Banken har anført, at bankens rådgivning på mødet tog afsæt i klagerens ønske om at drøfte mulighederne for at placere eller investere en erstatningssum herunder eventuelt på en pensionsordning. Banken foreslog klageren at indbetale 300.000 kr. som et engangsbeløb på en privattegnet ratepension, da hun havde oplyst, at hun frem til det 63. - 65. år forventede en nogenlunde uændret indkomst i forhold til den forskudsregistrerede indtægt. I sagen er fremlagt en forskudsopgørelse for 2002 med en angivet lønindkomst på ca. 500.000 kr. Klageren bestrider, at hun skulle have henvendt sig til banken for rådgivning. Banken havde indkaldt hende til mødet og "2. gang tog [hun] papirer med …". Banken har videre anført, at R oplyste, at engangsindbetalingen ikke kunne fratrækkes på én gang i indbetalingsåret. Fradraget ville blive fordelt med lige store dele over en 10-årig periode. R anbefalede yderligere, at klageren derudover foretog en årlig ekstraindbetaling på 45.000 kr. på en ratepension, hvorved hun ville opnå at "geninvestere" den årlige skattefordel af engangsindbetalingen. Under mødet udarbejdede banken et pensionstilbud inkl. en beregning af det forventede indbetalingsforløb, den forventede saldo-udvikling og det forventede udbetalingsforløb. Det blev aftalt, at R og klageren skulle mødes igen for at underskrive aftalerne.

Den 30. august 2002 underskrev klageren en ratepensionsaftale med en engangsindbetaling på 300.000 kr. og et tilknyttet individuelt værdipapirdepot nr. -368, en ratepensionsaftale med en årlig indbetaling på 45.000 kr. og et tilknyttet individuelt værdipapirdepot nr. -342 samt en aftale om en kapitalpension, hvor indeståendet skulle placeres kontant.

Af bankens brev af 2. september 2002 til klageren fremgår:

"…

Tak for mødet 30-08-2002 som blev afholdt sammen med formuerådgiver [F]. Her er et resumé af det vi aftalte.

Bolig

Pension

Ratepension med engangsindskud på 300.000 blev oprettet.
Der investeres i Nordea Invest Pal Lav Risiko.
Ratepension med 10 årig aftale med årligt indskud på 45.000 blev oprettet. Der investeres ligeledes i Nordea Invest Pal Lav Risiko.
Fra 1. januar hæver vi 3.750 kr. pr. måned på din lønkonto.
Beløbene er d.d. hævet på din gevinstopsparing.
Desuden blev der oprettet en kapitalpension med en indbetalingsaftale på 2.000 kr. pr. måned. Hvert år inden Nytår har du mulighed for at indskyde ekstraordinært, i år op til 37.600 kr.
Du ændrer dit forskudsskema.

Investering
Jeg ringer til dig efter den 15.9. Så har du overvejet, hvor meget du vil investere for i Nordea Invest Direct, som er mellemlange obligationer.

[- med håndskrift er tilføjet en pil fra afsnittet herover til teksten herunder:]

Ringet 16.9. Ønsker ikke at placere noget lige nu.

2/10 [Klageren] meddeler, at jeg må købe for 100.000. (tlf).

…"

Af den fremlagte forskudsopgørelse for 2002 fremgår med håndskrift nederst på opgørelsen tilføjet "Rettelse 2003 og fremad", "Ratepension: 75.000" og "Kapitalpension: 24.000".

Banken har anført, at klageren i december 2003 fik yderligere erstatning udbetalt og ønskede rådgivning om indbetaling på pensionsordning for at undgå indkomstbeskatning. Banken oplyste, at fradragsreglerne for pensionsindskud ikke gjorde dette muligt.

Banken har anført, at klageren i 2004 kontaktede banken flere gange vedrørende sine pensionskonti. I juni 2004 gav hun udtryk for, at bankens rådgivning i december 2003 havde været mangelfuld.

I brev af 16. juni 2004 fastholdt banken den rådgivning som blev ydet klageren i december 2003.

Banken har anført, at klageren i oktober 2004 meddelte, at hun ønskede at stoppe de løbende pensionsindbetalinger, da hun var blevet arbejdsløs.

Ved brev af 7. oktober 2004 til klageren redegjorde banken for de skattemæssige konsekvenser ved at stoppe indbetalingerne.

Parternes påstande.

Klageren har den 11. marts 2010 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Nordea Bank Danmark skal yde fuld kompensation for hendes tab som følge af dårlig rådgivning.

Nordea Bank Danmark har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har bl.a. anført, at banken bombarderede hende med breve og telefonsamtaler, da erstatningen gik ind på hendes konto.

På et møde i banken forklarede hun, at hun ikke kunne overskue sin situation, før sagen var helt afgjort. Hun var stadig påvirket af piskesmældslæsion og post traumatisk stress syndrom, men det havde ikke nogen effekt på bankens medarbejdere. De holdt op med at argumentere, da hun brød sammen i gråd og hun fik lov at gå.

Hun fik fred i et stykke tid, hvorefter det hele startede forfra. R og F tegnede og fortalte, indtil hun var helt rundtosset. Hun gik modstræbende med til at lave en pensionsopsparing. De fastholdt, at det ikke havde betydning, om erstatningen for varigt mén eller for tabt arbejdsfortjeneste blev indbetalt.

Bankens investeringsforening var noget af den bedste investering, man kunne gøre, selvom hun valgte at investere med lav risiko. De lovede, at der efter 10 år ville stå mere end 1½ million.

Hun indbetalte 300.000 kr. på en ratepension og 100.000 kr. på en kapitalpension. Banken mener ikke, at hun indsatte dette beløb på kapitalpensionen og har krævet timebetaling for en undersøgelse heraf. Det fremgår af noteringen på bankens brev af 2. september 2002, at hun anmodede R om at investere 100.000 kr.

Da hun fik udbetalt erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste ville eller kunne banken ikke hjælpe med at indbetale på pensionsopsparinger. Det blev oplyst, at "grænsen for indbetaling var nået".

Hun havde ikke regnet med at kunne fradrage hele beløbet på ét år. Hendes ærinde var at mindske den skade, som bankens rådgivning havde forsaget, således at hun dog kunne få lidt ud af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.

Hun skulle efterbetale 310.000 kr. i skat af erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste.

Banken har ydet en utrolig dårlig rådgivning. Hun ville være sluppet billigere i skat, hvis hun i stedet havde indbetalt erstatningen for tabt arbejdsfortjeneste i pensionsopsparingen. Hun ville da have skullet betale 40 % i skat, når pensionen skulle udbetales og samtidig have haft 300.000 kr. på bankbogen, som hun ikke skulle betale skat af. Med bankens fejlagtige rådgivning skal hun nu betale 40-48 % i skat af de 300.000 kr., når pensionen bliver udbetalt.

Banken er sparsom med informationer om, hvorledes hendes investeringer udvikler sig. Ud fra årsopgørelsen ser det ud til, at der ikke har været genereret nogen gevinst. Opsparingen består kun af de penge, som hun selv har indbetalt. Det er kun banken, som har tjent på rådgivningen. Hvert år kommer en meddelelse om, at et beløb trækkes i depotpleje, som uden forespørgsel til hende dækkes ved salg af nogle værdipapirer. Ved henvendelse til banken blev hun informeret om, at "det var sådan man gjorde". Hun blev ikke oplyst om andre muligheder.

Banken har udnyttet et svagt menneske for egen vinding. Hun ønsker at blive holdt økonomisk skadesløs af bankens vildledende rådgivning.

Nordea Bank Danmark har bl.a. anført, at banken ikke har begået fejl i sin pensionsrådgivning af klageren.

Rådgivningen tog afsæt i klagerens ønske om at drøfte mulighederne for at placere eller investere en erstatningssum på 300.000 kr. - eventuelt på en pensionsordning.

Klageren fik som en del af rådgivningen en detaljeret information om egenskaberne ved pensionsproduktet herunder de skattemæssige forhold.

Klageren modtog desuden en pensionsberegning, der viste den forventede udvikling i pensionsopsparingen over en 10-årig periode og de skattemæssige konsekvenser ved at indskyde på en ratepension.

Banken garanterede ikke klageren, at der efter 10 år ville stå mere end 1,5 mio. kr. på opsparingen. Tværtimod viste beregningen den forventede udvikling i saldoen på baggrund af angivne forudsætninger.

Klageren forstod produktets egenskaber herunder de skattemæssige aspekter. Hun besluttede sig for at oprette pensionsopsparingerne på et fuldt oplyst grundlag.

Klageren valgte, at ratepensionsmidlerne skulle investeres med lav risiko. Da investeringsafdelingen "Nordea Invest Pal Lav risiko" ikke var en udbyttebetalende afdeling solgte banken efter aftale med klageren løbende ud af værdipapirerne til dækning af pensionsafkastskat. Hun burde have reageret overfor banken, hvis hun ønskede at stoppe denne praksis.

Bankens pensionsrådgivning ultimo december 2003 var korrekt. Pensionslovgivningen gav ikke mulighed for i indbetalingsåret at få fuldt fradrag for hele indbetalingen. Bankens rådgivning afspejlede de gældende regler.

De håndskrevne noter på bankens brev af 2. september 2002 om at investere 100.000 kr. i "Nordea Invest Direct" har ikke - som påstået af klageren - sammenhæng med hendes kapitalpension. Papirerne blev indkøbt til klagerens åbne depot.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder ikke, at klageren har godtgjort, at Nordea Bank Danmark ved sin rådgivning af hende har begået fejl eller forsømmelser, der kan medføre et erstatningsansvar, eller at hun har lidt et økonomisk tab.

Som følge heraf træffes følgende

a f g ø r e l s e :

Klagen tages ikke til følge.