Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.

Sagsnummer:382/1999
Dato:07-02-2000
Ankenævn:Niels Waage, Inge Frølich, Niels Bolt Jørgensen, Ole Reinholdt, Mette Reissmann
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Betalingstjenester - manglende udbetaling fra automat
Ledetekst:Debitering af hævetransaktion trods påstået manglende udbetaling.
Indklagede:
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning.

Denne sag vedrører en registrering af en hævning i en kontantautomat på 2.000 kr., som ifølge klageren ikke blev udbetalt.

Sagens omstændigheder.

Den 2. september 1999 registrerede indklagede en hævning på 2.000 kr. på klagerens konto ved benyttelse af klagerens dankort i en udendørs kontantautomat tilknyttet indklagedes Hundige Center filial.

Ifølge automatens journalrulle blev transaktionen påbegyndt kl. 11.39 og afsluttet kl. 11.42.

Af kontoudskriften for klagerens konto fremgår endvidere en hævning på 2.500 kr. den 2. september 1999.

Ifølge klageren blev de 2.000 kr. ikke udbetalt. Om omstændighederne i forbindelse med hævningen har klageren anført:

"2/9 prøvede jeg at hæve omtalte 2000 i automaten i [indklagedes Hundige Center filial], der fremkom et skilt med "vent", hvorpå der ikke skete mere, efter en rum tid trykkede jeg på "slet alt" hvorefter skærmen blev sort og mit kort kom ud. Jeg står yderligere et stykke tid ved maskinen, og pakker mit kort, pung og taske sammen, skærmen er stadigvæk sort, for derefter at gå ind i banken, for at høre om der er noget galt med mit kort, kassedamen oplyser mig om, at der er intet galt med mit kort, men der har været meget ballade med automaten de sidste par dage, og at der lige er hævet kr. 2000 på min konto, hvorefter hun siger at jeg skal skynde mig ud og se om pengene sidder i maskinen, det gjorde de ikke og skærmen var stadigvæk sort, hvorpå hun siger, at så er der ikke sket noget, pga. der ikke var nogle kunder i banken og heller ikke nogen i nærheden af maskinen, tog det mellem 5-10 sek. fra at jeg gik fra maskinen, til jeg var tilbage."

Indklagede har oplyst, at klageren den 2. september 1999 kom ind i filialen, da han tilsyneladende endnu ikke havde fået sine penge, og kontaktede en kasserer kl. 11.42.21. Klageren hævede 2.500 kr. på sin konto og forlod filialen kl. 11.44.25. Forløbet fremgår af filialens videoovervågning. Kassereren erindrer at have oplyst klageren, at han skulle skynde sig ud til pengeautomaten. Om eftermiddagen ringede klageren og nævnte, at han havde konstateret, at der var hævet 2.000 kr. på kontoen via pengeautomaten, men at han ikke havde fået pengene.

Den 9. september 1999 tilbageførte indklagede klagerens huslejebetaling på 3.025 kr., idet der ikke var dækning for betalingen på kontoen. Indklagede opkrævede et gebyr på 200 kr. for returneringen. Gebyret blev tilbageført den 10. september 1999.

Den 29. september 1999 blev klagerens lejemål ophævet som følge af manglende betaling af husleje.

Parternes påstande.

Klageren har den 15. september 1999 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale 2.000 kr.

Indklagede har nedlagt påstand om principalt afvisning, subsidiært frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ikke har fået udbetalt de 2.000 kr., som er registreret hævet på hans konto den 2. september 1999.

Han gik ikke hjem som anført af indklagede, men blev i afdelingen for at få pengene.

Den manglende udbetaling skyldes en fejl ved automaten. Transaktionen tog 3 minutter mod normalt 2 minutter, og hans brug af "slet alt" -tasten blev ikke registreret. Indklagede afviste et forslag fra ham om i fællesskab at afprøve tasten. Medarbejderne i afdelingen har oplyst, at der havde været problemer med automaterne i flere dage. Da der ikke var kunder i nærheden, og da han var hurtigt tilbage ved automaten, har det ikke været muligt for tredjemand at tage beløbet.

Som følge af den manglende udbetaling havde han, der er under revalidering, ikke mulighed for at betale husleje, hvilket har medført, at han er blevet sagt op.

Indklagede har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en afgørelse af sagen forudsætter en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for domstolene.

Til støtte for frifindelsespåstanden har indklagede anført, at det må anses for godtgjort, at der er udbetalt 2.000 kr. til klageren ved den pågældende hævetransaktion.

Der er ikke er fundet fejl i forbindelse med udbetalingen, og der har ikke været konstateret kassedifferencer i automaten den pågældende dag.

Fabrikanten af automaten har foretaget en undersøgelse og har ikke fundet fejl ved automaten. Ifølge fabrikanten varede ekspeditionen ca. 3 minutter mod normalt ca. 2 minutter.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Ankenævnet finder, at en afgørelse af sagen ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kan ske for Ankenævnet, men i givet fald må finde sted for en domstol. Ankenævnet afviser derfor sagen i medfør af vedtægternes § 7, stk. 1, hvorfor

Ankenævnet kan ikke behandle denne klage. Klagegebyret tilbagebetales klageren.