Indsigelse mod tilbageførsel fra klagerens konto.

Sagsnummer:262/2020
Dato:16-12-2020
Ankenævn:Bo Østergaard, Anita Nedergaard, Karin Duerlund, Ida Marie Moesby og Anna Marie Schou Ringive
Klageemne:T - Tilbageførsel
Ledetekst:Indsigelse mod tilbageførsel fra klagerens konto.
Indklagede:Sparekassen Sjælland-Fyn
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod tilbageførsel fra klagerens konto.

Sagens omstændigheder

Den 22. april 2020 overførte T, som var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn, ved en straksoverførsel 10.000 kr. fra sin konto i sparekassen til klagerens konto i pengeinstituttet P.

Sparekassen har oplyst, at T den samme dag meddelte sparekassen, at beløbet var overført til klageren ved en fejl, og at T anmodede sparekassen om at tilbageføre beløbet. Den samme dag tilbageførte sparekassen beløbet på 10.000 kr. fra klagerens konto.

Den 23. april 2020 overførte T igen beløbet på 10.000 kr. til klagerens konto i P.

Klageren har oplyst, at P rettede telefonisk henvendelse til sparekassen den 22. april 2020 og skriftlig henvendelse til sparekassen i midten af maj 2020 og anmodede om en forklaring på, hvordan tilbageførslen den 22. april 2020 kunne finde sted. Sparekassen har oplyst, at den modtog en henvendelse fra P i juni 2020. I en e-mail af 2. juli 2020 til P oplyste sparekassen, at tilbageførslen var sket ved en fejl fra sparekassens side, og sparekassen beklagede fejlen.

Den 6. juli 2020 klagede klageren til sparekassen over tilbageførslen. I en e-mail af 9. juli 2020 til klageren meddelte sparekassen, at tilbageførslen var sket ved en fejl fra sparekassens side, og sparekassen beklagede fejlen over for klageren.

Parternes påstande

Den 10. juli 2020 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Sparekassen Sjælland-Fyn skal redegøre for, hvordan overførslen kunne ske uden hendes samtykke, og at sparekassen skal betale en kompensation for at have brudt lovgivningen og for ikke at påtage sig ansvar.

Sparekassen Sjælland-Fyn har nedlagt påstand om principalt afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at sparekassens tilbageførsel var ulovlig. Sparekassen har brudt loven. Tilbageførslen fra hendes konto til T skete uden hendes samtykke.

Tilbageførslen fra T’s konto til hende skete først efter, at hun havde truet T med endnu en dårlig anmeldelse. Hun ringede til T mange gange og kørte ud til hans firmas adresse. T oplyste, at han havde anmodet sparekassen om at tilbagetrække overførslen til klagerens konto, og at dette faldt sparekassen helt naturligt. Hvis hun ikke havde været udholdende over for T, havde hun aldrig modtaget sine penge. Der var således ikke tale om, at sparekassen rettede sin fejl.

Sparekassen kunne ikke under telefonsamtalen med P den 22. april 2020 redegøre for, hvorfor pengene var trukket tilbage eller være behjælpelig med at løse problemet. P ventede herefter med at rette henvendelse til sparekassen igen til midten af maj for at udelukke, at der var tale om en fejl hos Nets eller P. Sparekassen besvarede ikke P’s skriftlige henvendelse fra midten af maj 2020.

Det er kun muligt at tilbagetrække en overførsel lovligt, hvis der er mistanke om svindel eller hvidvaskning, hvilket alle parter kan udelukke er tilfældet her. Det er problematisk og et tegn på, at sparekassen ikke forstår alvoren, at sparekassen kalder klagen unødig. Sparekassen har brudt lovgivningen, og der bør være konsekvenser heraf.

Sparekassen Sjælland-Fyn har til støtte for afvisningspåstanden anført, at sparekassen har erkendt, at der var sket en intern fejl i sparekassen. T oplyste til sparekassen, at overførslen til klageren var en fejl. T’s rådgiver i sparekassen rettede derefter henvendelse til en af sparekassens interne afdelinger for tilbageførsel af overførslen.

Beløbet på de 10.000 kr. blev tilbageført til klagerens konto i P, hvorved fejlen blev rettet. Klageren har ikke lidt et økonomisk tab. Klagen vedrører derfor ikke et konkret økonomisk mellemværende. Klagen er unødig. Havde klageren ikke modtaget de 10.000 kr. retur fra T, havde sparekassen selvfølgelig dækket klagerens tab på de 10.000 kr.

Ankenævnets bemærkninger

Indledningsvis bemærkes, at Ankenævnet ikke finder, at sagen skal afvises.

Den 22. april 2020 overførte T, som var kunde i Sparekassen Sjælland-Fyn, ved en straksoverførsel 10.000 kr. fra sin konto i sparekassen til klagerens konto i pengeinstituttet P. Den samme dag tilbageførte sparekassen beløbet på 10.000 kr. fra klagerens konto efter anmodning fra T. Den 23. april 2020 overførte T igen beløbet på 10.000 kr. til klagerens konto i P.

Sparekassen har erkendt, at den begik en fejl ved at tilbageføre beløbet fra klagerens konto den 22. april 2020.

Klageren er ikke blevet påført et tab som følge af sparekassens fejl. Der er heller ikke grundlag for at pålægge banken at yde klageren en godtgørelse for tidsspilde og ulempe i forbindelse med sagen. Klageren får herefter ikke medhold i sit krav om kompensation.

Ankenævnet kan ikke pålægge sparekassen at redegøre nærmere for, hvordan overførslen kunne ske uden klagerens samtykke.

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.