Rådgivning om omplacering af investeringsbeviser i Korte Danske Obligationer til investeringsbeviser i Foreningen DK Fast Ejendom.

Sagsnummer:748/2009
Dato:14-03-2011
Ankenævn:Vibeke Rønne, Carsten Holdum, Jørn Ravn, Erik Sevaldsen, Astrid Thomas
Klageemne:Afvisning - bevis § 5, stk. 3, nr. 4
Værdipapirer - køb, salg, rådgivning
Ledetekst:Rådgivning om omplacering af investeringsbeviser i Korte Danske Obligationer til investeringsbeviser i Foreningen DK Fast Ejendom.
Indklagede:Fionia Bank
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter


Indledning

Sagen vedrører Fionia Banks rådgivning i forbindelse med klagerens investering i DK Fast Ejendom.

Sagens omstændigheder

Klageren blev kunde i Fionia Bank i 1987, hvor hun havde et kapital- og ratepensionsdepot (-997 og -024) samt et åbent depot (-087).

Ved bankens brev af 16. juni 2004 til klageren i forbindelse med oprettelse af en ny ratepensionsaftale fremgår:

"…

M.h.t. optimal investering af dit restbeløb vil jeg anbefale, at du bl.a. indsætter max. på kapitalpensionskonto for 2004.

Under hensyntagen til vores snak omkring placering af beløbet vil jeg på baggrund af vores tidligere snak anbefale, at beløbet fordeles således:

Bank Invest Korte Danske Obligationer for 475.000 kr.

Bank Invest Virksomhedsobligationer for 160.000 -

En forholdsvis forsigtig investeringsstrategi der forventes at kunne give et gennemsnitligt afkast i størrelsesorden 3,75 – 4% det første år, men der er naturligvis mulighed for på et senere tidspunkt – afhængig af tiderne – at omlægge en del af de korte obligationer til lidt mere risikobetonede papirer.

…"

Ved brev af 16. november 2005 meddelte banken klageren følgende i anledning af omlægning af hendes værdipapirer:

"…

Under henvisning til vores snak forleden sender jeg vedlagt oversigt over dit nuværende depot, der er sammensat ud fra en forsigtig strategi, hvor overvægten er lagt i korte obligationer, der giver et udbytte i niveau 3 – 3,5%, men hvor der samtidig er stor sikkerhed for, at kursen ikke svinger ret meget.

Såfremt du ønsker højere udbytte af din pensionsopsparing, vil en mulighed være at udskifte de korte obligationer med obligationer med længere løbetid og aktier.

Ud fra vores snak, risikoprofil og tidshorisont for udbetaling af pensionspengene, så kunne en mulig omlægning være som følger:

Værdien af de korte obligationer kan opgøres til ca. 472.000 kr. – heraf foreslås 270.000 solgt og erstattet af:

Bankinvest Højrentelande Lokalvaluta for

75.000 kr.

Bankinvest Europæiske aktier -

195.000 kr.

Ved omlægningen øges muligheden for et højere afkast, til gengæld er risikoen i denne investering også lidt større.

…"

I sommeren 2004 blev oprettet ny ratepensionsaftale, jf. brev til klageren af 16. juni 2004. Efterfølgende rettede klageren henvendelse til banken med henblik på at ændre ordningen, idet hun ønskede at forøge afkastet på sin pensionsordning hos banken, jf. brev af 16. november 2005. Der blev handlet i overensstemmelse hermed den 25. november 2005.

Pr. 31. december 2006 havde depotbeholdningen følgende sammensætning:

Kapitalpension (-997)

DK Fionia Bank A/S

Type

Aktier

Kursværdi

146.000,40

Ratepension (-024)

BI Korte Danske Obl.

Type

Obligationer

Kursværdi

197.855,56

BI Virksomheds Obl.

Type

Obligationer

Kursværdi

154.431,20

BI Højrente Lokalvaluta

Type

Obligationer

Kursværdi

76.396,98

BI Pension Europæiske

Type

Aktier

Kursværdi

231.424,18

Åbent depot (-087)

Plus Extrarente

Type

Obligationer

Kursværdi

98.000,00

DK Fionia Bank A/S

Type

Aktier

Kursværdi

70.593,60

BI Europæiske

Type

Aktier

Kursværdi

34.370,45

BI Korte Danske Obl.

Type

Obligationer

Kursværdi

98.774,72

BI Virksomheds Obl.

Type

Obligationer

Kursværdi

251.981,84

Banken har anført, at man i maj 2007 sendte et brev til klageren med en salgsbrochure om investering i DK Fast Ejendom. Klageren har anført, at hun hverken så brevet eller brochuren. Af brevet fremgår:

"Investér i sund fornuft

Det har altid været sund fornuft at investere i fast ejendom i Danmark. Det er det stadig.

Med foreningen Fast Ejendom kan du investere i en bred portefølje af danske ejendomme og opnå høj sikkerhed og et godt afkast. Nu udbydes nye beviser til salg.

Fast Ejendom har succes med at investere i danske erhvervs- og boligejendomme. Foreningen gav et afkast på 9,15 pct. i 2006 og forventer også et godt afkast i 2007.

Investering i ejendomme passer godt ind i en portefølje med aktier og obligationer. Derfor er det et naturligt supplement til de investeringer, du allerede har. Vi anbefaler, at du investerer i de nye beviser.

Fionia Bank stiftede Foreningen Fast Ejendom i år 2005. Formålet er at give vores kunder mulighed for at investere i fast ejendom, uden alt besværet med at vedligeholde, genudleje eller tale med lejere …

Læs om Foreningen Fast Ejendom i vedlagte materiale eller kontakt din rådgiver i Fionia Bank.

…"

Af salgsbrochuren, der er på 8 sider, fremgår:

"…

Høj sikkerhed og godt afkast

Ejendomme er et godt supplement til investering i aktier og obligationer. Generelt svinger afkastet af alle tre typer år for år. Men de svinger ikke i takt. Så når aktiekurserne dykker, kan ejendomsværdierne meget vel stige og give et godt resultat af den samlede investeringsportefølje. Som investor kan du altså sikre et mere jævnt og stabilt afkast på din investeringsportefølje ved at supplere beholdningen af aktier og obligationer med ejendomme.

Investering i Foreningen er en kollektiv ordning sammen med ligesindede investorer. Investeringen er spredt på et større antal ejendomme over hele landet med lejere i mange brancher. På den måde reducerer vi risikoen for den enkelte investor.

Du investerer i børsnoterede foreningsbeviser, der dagligt handles på Københavns Fondsbørs og hvor værdien løbende kan følges.

Finansiering, resultater og ledelse

Finansiering med lav risiko

Der gælder faste rammer for finansieringen af foreningens ejendomme. Foreningen kan optage fremmedfinansiering med op til 70 pct. af værdien, mens minimum 30 pct. skal finansieres via egenkapitalen.

Foreningens bestyrelse overvåger løbende renterisikoen på Foreningens låneportefølje. For øjeblikket er ejendommene finansieret med lån i dansk realkredit og pengeinstitut. Foreningen anvender finansielle instrumenter til at tilpasse og afdække renterisikoen og optager udelukkende lån i danske kroner.

Tegningsbetingelser

[Nederst på side 7 er med mindre skrift anført:]

Yderligere information

Dette er ikke en opfordring til at investere i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje. Tegning af foreningsbeviser skal ske på baggrund af offentliggjort børsprospekt og tegningsblanket, som kan rekvireres …

Der er risici forbundet med investering i foreningsbeviser, således også foreningsbeviser i Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje. Nærværende dokument medtager ikke alle oplysninger, som kan være af betydning for potentielle investorer. Før der tages beslutning om investering, bør potentielle investorer læse det offentliggjorte prospekt grundigt, herunder afsnittet "Risikofaktorer" samt regnskabet, der fremgår andetsteds i det offentliggjorte prospekt

…"

I juni 2007 blev klageren telefonisk kontaktet af banken, der anbefalede hende at sælge investeringsbeviserne i BankInvest Korte Danske Obligationer for i stedet at placere midlerne i DK Fast Ejendom.

Den 7. juni 2007 afregnede banken klagerens salg af investeringsbeviser i BankInvest Korte Danske Obligationer fra ratepensionsdepotet og fra det åbne depot med et samlet provenu på ca. 193.000 kr.

Den 12. juni 2007 afregnede banken klagerens køb af 840 stk. investeringsbeviser i DK Fast Ejendom til ratepensionsdepotet til en pris af ca. 96.000 kr. og 849 stk. til det åbne depot til en pris af ca. 97.000 kr. (kurs 114,25).

Banken har oplyst, at klageren havde en balanceret risiko og investeringshorisont mellem 3 og 5 år. I den forbindelse har banken om klagerens indplacering på en profilskala bl.a. anført:

"…

Klagers investeringsprofil blev fastlagt ud fra de sædvanlige kriterier om alder, ønsker til investering – herunder risiko og afkast – samt klagers formueforhold mv. Gennem de år hvor klager har samarbejdet med banken om investering i værdipapirer blev disse forhold drøftet i samtaler med klager. Hvilket dengang var sædvanligt og branchekutyme. Dokumentation herfor er fremlagt som bilag i sagen i form af klagers faktiske investeringer …

Det skal bemærkes, at en balanceret risiko svarede til en middel risiko i en tretrins-skala med stabil, balanceret og vækst.

…"

Banken har oplyst, at middel risiko blev omsat til følgende fordeling mellem aktivtyper:

Middel risiko

Pension og frie midler

Investeringshorisont

Obligationer

Aktier og ejd.

1-3 år

100%

0%

3-6 år

60%

40%

Over 6 år

45%

55%

Den 15. juni 2009 havde klagerens depot af investeringsbeviser i DK Fast Ejendom en samlet kursværdi på ca. 109.000 kr. (kurs 65).

Ved brev af samme dato anmodede klageren banken om at indløse investeringsbeviserne i DK Fast Ejendom til anskaffelseskursen på 114,50.

Ved brev af 30. juni 2009 orienterede banken klageren om, at investeringsbeviserne var svært omsættelige, og at indløsningen til foreningen var suspenderet, hvilket blev afspejlet i den lave kurs. Investeringsbevisernes indre værdi lå omkring 100.

På denne baggrund afviste banken at tilbagekøbe klagerens investeringsbeviser i foreningen DK Fast Ejendom.

Parternes påstande

Klageren har den 6. juli 2009 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Fionia Bank skal tilbagekøbe investeringsbeviserne i DK Fast Ejendom til anskaffelseskursen.

Fionia Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at hun oplyste telefonisk til banken, at hun ikke ville løbe nogen risici, og at hun havde brug for likvider inden for en kort tid. Hendes samlever stod ved siden af hende og hørte telefonsamtalen og ville kunne bekræfte dette.

Hun så ikke tegningsbetingelserne, før de blev fremlagt under denne sag.

Investeringsrådgiveren oplyste hende om, at der ikke var nogen risiko ved investeringen i Foreningen Fast Ejendom, at der var højere afkast end på investeringen i BankInvest Korte Danske Obligationer, at hun kunne få beviserne indløst fra dag til dag og at de var lige så gode som likvider.

Hun ønskede ikke at omlægge fra BankInvest Korte Danske Obligationer til Foreningen DK Fast Ejendom. Investeringsrådgiveren ringede til hende og næsten "påduttede" og "pressede" hende til omlægningen, da dette ville give et større afkast og uden yderligere risiko.

Det var banken, som uden forudgående aftale, ringede og rådede hende til omlægningen. At hun ikke selv kontaktede banken, var udtryk for, at hun ikke var interesseret i omlægningen, da hun var tilfreds med de investeringer hun havde.

Banken rådgav ikke efter hendes ønske om ingen risiko og mulighed for hurtig indløsning.

Investeringen passede ikke på en person på 64 år, der har nået pensionsalderen og skal bruge pengene inden for meget kort tid.

Banken ydede mangelfuld rådgivning og påførte hende et tab, hvilket må være ansvarspådragende.

Fionia Bank har anført, at klagerens investeringsprofil var balanceret og investeringshorisonten 3 – 5 år. Klageren havde udtrykt ønske om et højere forventet afkast, og det var blevet imødekommet med investeringer i for eksempel virksomhedsobligationer. Der var ikke i foråret 2007 indikationer på, at hun ønskede at reducere hverken sin risikoprofil eller sin investeringshorisont.

Banken ydede sædvanlig god rådgivning og handlede i overensstemmelse med, hvad der var aftalt med klageren.

Produktet blev gennemgået med klageren i forsommeren 2007 i forbindelse med bankens rådgivning om investering i foreningsbeviserne.

Klagerens referat af telefonsamtalen med investeringsrådgiveren bestrides.

Klageren blev såvel ved møde i banken som telefonisk rådgivet om investering i aktier, obligationer etc., gennem et flerårigt samarbejde. Der blev anvendt nøjagtig samme fremgangsmåde med modtagelse af brochure, opfølgning og telefonisk rådgivning og efterfølgende køb.

Banken modtog ikke information om, at klageren ikke ville løbe nogen risiko, og at hun havde brug for likvider i løbet af kort tid.

Banken havde klart indtryk af, at klageren efter den telefoniske rådgivning om investeringsforeningen DK Fast Ejendom, læste brochuren. Rådgiveren ville ikke have rådgivet om produktet, hvis det ikke var tilfældet, da det var nødvendigt, at klageren forstod produktet. Banken havde en naturlig antagelse af, at klageren forstod produktet, da klageren ikke gav udtryk for det modsatte.

Investeringen var et naturligt valg at anbefale klageren, også i betragtning af hendes fokus på at opnå gode afkast på investeringerne på et tidspunkt, hvor afkastet på BankInvest Korte Danske Obligationer lå lavt.

Klageren forstod qua sit erfaringsgrundlag de risici, som hun blev oplyst om ved rådgivning af køb af investeringsbeviser i Foreningen DK Fast Ejendom.

Klageren gennemførte 14 handler med værdipapirer i det åbne depot i 1997 – 2007 og gennemførte 13 fondshandler med ratepensionsdepotet i 2004 – 2007. Klageren havde erfaring med investeringsforeninger.

Klagerens investeringsbeviser i DK Fast Ejendom udgjorde ca. 7 % af hendes samlede pensionsopsparing.

Depoternes sammensætning var efter investeringen i DK Fast Ejendom i overensstemmelse med klagerens investeringsprofil.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion

Tre medlemmer – Vibeke Rønne, Erik Sevaldsen og Astrid Thomas – udtaler:

Klagerens køb den 12. juni 2007 af investeringsbeviser i DK Fast Ejendom skete til både hendes ratepensionsdepot og hendes åbne depot. Henset til de foreliggende oplysninger om klagerens erfaringsgrundlag og ønsker om investeringssammensætning finder vi ikke tilstrækkeligt grundlag for at tilsidesætte Fionia Banks vurdering af, at hendes risikoprofil var balanceret og investeringshorisonten mellem 3 og 5 år.

Når henses til at klagerens investering i de pågældende papirer alene udgjorde 7 % af hendes samlede pensionsopsparing og ca. 18 % af hendes åbne depot og til karakteren af den pågældende investering, finder vi ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at investeringen var i strid med klagerens risikoprofil.

Det er herefter spørgsmålet om banken har handlet ansvarspådragende i forbindelse med sin rådgivning af klageren.

Klageren har anført, at hun ikke af Fionia Bank blev rådgivet på tilstrækkelig vis om risici ved investeringen i Foreningen DK Fast Ejendom inden hun traf sin beslutning om investering. Endvidere har klageren anført, at hun telefonisk oplyste til banken, at hun ikke ville løbe nogen risici. Banken har anført, at klageren blev rådgivet korrekt om foreningens karakter, og bestrider i øvrigt klagerens referat af telefonsamtalen.

Vi finder, at det ikke uden bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer kan afgøres, om bankens rådgivning af klageren var ansvarspådragende. Da en sådan bevisførelse ikke kan finde sted for Ankenævnet, men i givet fald må ske ved domstolene, afvises sagen jf. Ankenævnets vedtægter § 7, stk. 1.

To medlemmer – Carsten Holdum og Jørn Ravn – udtaler:

Bankens anbefaling af investering i Foreningen DK Fast Ejendom skete i form af et massebrev, der ikke tog hensyn til kundernes individuelle forhold. Efterfølgende blev kunderne kontaktet telefonisk, hvilket også var tilfældet for klageren. Mod klagerens benægtelse kan det ikke lægges til grund, at hun før eller efter bankens opringning læste det udsendte materiale, som hun i øvrigt ikke mener at have modtaget. Vi lægger derfor til grund, at klagerens beslutning om investering i Foreningen DK Fast Ejendom alene skete på baggrund af telefonsamtalen med banken. Under disse omstændigheder finder vi det godtgjort, at Fionia Bank ikke rådgav klageren i tilstrækkeligt omfang om de særlige risici, der var forbundet med investeringen, herunder at Foreningen DK Fast Ejendom på væsentlige områder adskiller sig fra en investeringsforening, at foreningens ejendomsinvesteringer er delvist lånefinansierede, at foreningsbeviserne ikke kan forventes at være likvide, at risikoen for tab væsentligt oversteg hvad der var gældende for klagerens investeringsbeviser i Korte Danske Obligationer og at banken havde en væsentlig økonomisk egeninteresse i at anbefale klageren at investere i foreningen.

Vi stemmer derfor for, at Fionia Bank skal erstatte klagerens tab ved investeringen i Foreningen DK Fast Ejendom.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

afgørelse:Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klagegebyret tilbagebetales klageren.