Indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tilbagelevering af nøgle og spørgsmål om godtgørelse for underkørte kilometer ved aflevering af en leaset bil

Sagsnummer:221/2022
Dato:15-02-2023
Ankenævn:Bo Østergaard, Jonas Thestrup Nielsen, Karin Duerlund, Tina Thygesen og Poul Erik Jensen.
Klageemne: -
Ledetekst:Indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tilbagelevering af nøgle og spørgsmål om godtgørelse for underkørte kilometer ved aflevering af en leaset bil
Indklagede:Jyske Finans
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører indsigelse mod krav om betaling af erstatning for manglende tilbagelevering af nøgle og spørgsmål om godtgørelse for underkørte kilometer ved aflevering af en leaset bil.

Sagens omstændigheder

Den 3. marts 2020 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Peugeot med Peugeot Finans v/Jyske Finans A/S (finansieringsselskabet). Leasingperioden var 24 måneder og løb fra 1. april 2020 til 1. april 2022.

Det fremgik blandt andet af leasingaftalen, at bilen på leasingtidspunktet havde kørt ca. 10.000 km., og at klageren skulle betale i alt 600 kr. til et FDM-check-in ved aflevering af bilen. Klageren måtte maksimalt køre 20.000 km. i leasingperioden og ville blive godtgjort 0,06 kr. pr. kørt kilometer, hvis han kørte færre kilometer i perioden end det maksimalt tilladte. Herudover fremgik det af leasingaftalen:

”…

§ 15 – Tilbagelevering

Ved tilbagelevering skal bilen gennemgås af en af leasinggiver uafhængig part, som udpeges af leasinggiver. Med ”uafhængig” menes, at den der gennemgår bilen, ikke efterfølgende udbedrer evt. skader. Det forhold at leasinggiveren betaler for gennemgangen, berører ikke vedkommendes uafhængighed.

Leasingtager har ret til at overvære gennemgangen og skal forud for tilbageleveringen/gennemgangen underrettes om, hvor og hvornår gennemgangen vil blive foretaget.

Efter gennemgangen af bilen udarbejdes en opgørelse til leasingtager, såfremt der er skyldigt beløb som følge af skader, som leasingtager hæfter for.

…”

Den 23. februar 2022 modtog klageren en advisering fra finansieringsselskabet om leasingaftalens udløb. Det fremgik af adviseringen, at klageren skulle bestille tid til gennemgang og aflevering af bilen. Det fremgik herudover, at udstyr såsom servicebog, alle nøgler, hattehylde og lignende, som hørte til bilen, skulle medfølge ved aflevering, og at klageren ville modtage en ekstraopkrævning i tilfælde af, at bilen blev afleveret uden det medfølgende udstyr.

Den 1. april 2022 afleverede klageren bilen hos FDM i Hillerød. FDM gennemgik bilen og konstaterede, at der manglede en nøgle. Af afleveringsrapporten fremgik, at klageren ville blive opkrævet et skadesbeløb på i alt 1.800 kr. for den manglende nøgle. Finansieringsselskabet sendte samme dag afleveringsrapporten til klageren.

Den 3. april 2022 skrev klageren til finansieringsselskabet, at han havde fundet reservenøglen, og at han ville sende den til FDM eller finansieringsselskabet. Den 4. april 2022 skrev finansieringsselskabet til klageren, at bilen ville blive transporteret til bilforhandler B, hvorfor nøglen skulle sendes dertil. Når finansieringsselskabet modtog bekræftelse på, at nøglen var modtaget, ville det fjerne opkrævningen for nøglen på 1.800 kr.  

Den 4. april 2022 sendte klageren en postpakke, som han betalte 65 kr. for. Klageren angav i modtagerfeltet på følgesedlen til postpakken postnummeret ”8600”.

Da finansieringsselskabet ikke modtog bekræftelse på, at nøglen var modtaget, sendte det den 20. april 2022 en faktura til klageren. Af fakturaen fremgik:

Tekst                                                         Beløb

Nøgler Mangler *)                                       1.800,00

Underk. km. 15754 a kr. 0.05                     -787,70

FDM-check-in gebyr                                   480,00

Total excl. moms                                        kr. 1.492,30

Moms                                                          kr. -76,93

TOTAL                                                        kr. 1.415,37

*) Ej momspligt DKK                                   1.800,00

Momsgrundlag DKK                                   307,70-”

Den 21. april 2022 sendte klageren en indsigelse mod fakturaen til finansieringsselskabet. Den 11. maj 2022 sendte finansieringsselskabet en rykkerskrivelse til klageren.

Den 12. maj 2022 indbragte klageren sagen for Nævnenes Hus, som den 2. juni 2022 videresendte sagen til Ankenævnet.

Finansieringsselskabet har fremlagt en korrespondance med bilforhandler B af 11. og 12. juli 2022, hvori bilforhandler B oplyste, at den ikke havde modtaget en nøgle fra klageren.

Parternes påstande

Klageren har nedlagt påstand om, at Jyske Finans skal frafalde det fakturerede krav på betaling af 1.415,37 kr. og betale ham 398,10 kr.

Jyske Finans har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har anført, at finansieringsselskabets udlægning af forløbet er urimelig og uacceptabel.

Han accepterer ikke faktura af 20. april 2020. Som god kunde var det ikke rimeligt, at finansieringsselskabet pålagde ham et gebyr, da dette burde have været indeholdt i leasingaftalen.

Han kan ikke opkræves betaling for ekstranøglen, da denne blev sendt til bilforhandler B den 4. april 2022.

Udregningen af underkørte kilometer var ikke korrekt. Han skal have i alt 878,10 kr. tilbagebetalt, svarende til 14.635 underkørte kilometer a 0,06 kr.

Finansieringsselskabet er efter opkrævningen af FDM-check-in-gebyret forpligtet til at betale ham i alt 398,10 kr.

Jyske Finans har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at bilen ifølge leasingaftalen var finansieringsselskabets ejendom, som skulle tilbageleveres ved leasingaftalens ophør. Klageren valgte selv leasingbilen hos leverandøren herunder bilens fabrikat og specifikationer. Klageren underskrev en leverancegodkendelse i forbindelse med bilens levering inklusiv to nøgler, og bekræftede at have modtaget bilen i kontraktmæssig stand efter at have udført sædvanlig undersøgelse af bilen inden levering.

Bilens stand var i henhold til leasingaftalen klagerens risiko i hele leasingperioden, ligesom vedligeholdelsespligten påhvilede klageren.

Ifølge leasingaftalen skulle bilen gennemgås af en af Jyske Finans uafhængig tredjemand, i dette tilfælde FDM, i forbindelse med bilens aflevering. Gennemgangen og afleveringsrapporten dannede grundlag for finansieringsselskabets fakturering. FDM konstaterede, at der manglede en bilnøgle, og takserede en ny bilnøgle til 1.800 kr. svarende til, hvad det kostede at anskaffe en ny.

Leasingaftalen hjemler adgang til at opkræve erstatning, ligesom det bemærkes, at en erstatning på 1.800 kr. for en ny nøgle til den specifikke bil var proportional, da den ikke oversteg de faktiske omkostninger til en ny bilnøgle. Betingelserne for erstatning uden for kontrakt var også opfyldt i det foreliggende tilfælde.

Klageren var ikke blevet opkrævet en erstatning på 1.800 kr., hvis han havde eftersendt nøglen. Klageren fremlagde en kvittering for afsendelse af nøgle, men hverken finansieringsselskabet eller bilforhandler B modtog nøglen. Den kvittering klageren havde fremlagt, indeholdt ikke nogen adresse på modtageren, men alene postnummeret ”8600”, hvorfor det var nærliggende at antage, at den ikke var kommet frem til hverken finansieringsselskabet eller bilforhandler B. Afsenderen har forsendelsesrisikoen, hvorfor klageren bærer risikoen for, at nøglen ikke kom frem.

Bilen havde 15.754 underkørte kilometer på afleveringstidspunktet.

Leasingaftalen er en standardaftale forhandlet og anbefalet af FDM og brancheorganisationen Finans & Leasing for at sikre en balance mellem forbrugere og erhvervsdrivende, men særligt for at sikre forbrugerbeskyttelsen hos private leasingtagere.

Til støtte for afvisningspåstanden har finansieringsselskabet anført, at klageren ikke forinden indbringelsen af sagen til Det Finansielle Ankenævn, havde indleveret en klage til finansieringsselskabet eller dets klageansvarlige, jf. Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3, nr. 1, og bekendtgørelse 2019-11-20 nr. 1219 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager.

Ankenævnets bemærkninger

Den 3. marts 2020 indgik klageren en aftale om leasing af en bil af mærket Peugeot 108 med Peugeot Finans v/Jyske Finans A/S (finansieringsselskabet). Leasingperioden var 24 måneder og løb fra 1. april 2020 til 1. april 2022.

Den 1. april 2022 afleverede klageren bilen til FDM. I forbindelse med gennemgangen blev der udarbejdet en afleveringsrapport. Det fremgik heraf, at der ved afleveringen af bilen manglede en nøgle.

Den 3. april 2022 skrev klageren til finansieringsselskabet, at han havde fundet reservenøglen, og at han ville sende den til FDM eller finansieringsselskabet. Den 4. april 2022 skrev finansieringsselskabet, at bilen ville blive transporteret til bilforhandler B, hvorfor nøglen skulle sendes dertil. Når finansieringsselskabet modtog bekræftelse på, at nøglen var modtaget, ville det fjerne opkrævningen for nøglen fra slutafregningen.

Da finansieringsselskabet ikke modtog nøglen eller bekræftelse på, at nøglen var tilbageleveret, fremsendte det den 20. april 2022 en faktura til klageren på i alt 1.415,37 kr., inklusive opkrævning på 1.800 kr. for en manglende nøgle.

Ankenævnet lægger til grund, at klageren ved leveringen af bilen modtog to sæt nøgler. Klageren var derfor i forbindelse med leasingperiodens ophør forpligtet til at tilbagelevere to sæt nøgler.

Ankenævnet finder, at klageren overfor finansieringsselskabet bar risikoen for, at nøglen ankom til modtageren. Det lægges til grund, at hverken bilforhandler B eller finansieringsselskabet modtog nøglen. Ankenævnet finder ikke grundlag for at tilsidesætte opkrævningen for nøglen på 1.800 kr. som urimelig.

Ankenævnet finder derfor ikke grundlag for at tilsidesætte finansieringsselskabets opgørelse af kravet.

Klageren får herefter ikke medhold i klagen.  

Ankenævnets afgørelse

Klageren får ikke medhold i klagen.