Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd i forbindelse med misbrug af firmakort

Sagsnummer:21/2018
Dato:09-11-2018
Ankenævn:John Mosegaard, Anita Nedergaard, Astrid Thomas, Morten Bruun Pedersen og Jørn Ravn
Klageemne:Betalingstjenester - ikke groft uforsvarlig adfærd
Betalingstjenester - groft uforsvarlig adfærd
Afvisning - erhvervsforhold § 2, stk. 3 og 4
Ledetekst:Spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd i forbindelse med misbrug af firmakort
Indklagede:Jyske bank og SEB Kort Bank Danmark
Øvrige oplysninger:
Senere dom:
Pengeinstitutter

Indledning

Sagen vedrører spørgsmål om groft uforsvarlig adfærd i forbindelse med misbrug af firmakort.

Sagens omstændigheder

Klageren havde et Jyske MasterCard Firmakort (herefter firmakortet). Firmakortet var udstedt til klageren af SEB Kort Bank Danmark (herefter SEB Bank). Anpartsselskabet, S, som klageren var direktør i, var kontohaver til den til firmakortet knyttede konto. Af Kortbestemmelser for Jyske MasterCard Firmakort pr. 1. november 2015 fremgik blandt andet, at firmakortet udbydes, udstedes og administreres af SEB Bank, at firmakortet må anvendes til betaling af de udgifter, som kortindehaveren afholder på vegne af sit ansættelsessted/firma, at et firmakort ikke må anvendes til private udgifter, og at den dagældende lov om betalingstjenester §§ 61 og 62 om tredjemandsmisbrug var gældende. Klageren havde endvidere et visa/dankort hos et pengeinstitut, P, med den samme pinkode som firmakortet. Klageren brugte en pinkodehusker til de to kort. Klageren havde et yderligere MasterCard med en anden pinkode.

Den 5. november 2017 kl. 04.30 tog klageren en pirattaxa fra byen til sin bopæl. Senere samme dag fik klageren en sms fra sin bank om, at der var foretaget nogle mistænkelige transaktioner med visa/dankortet, og at kortet derfor var spærret.

Senere samme dag anmeldte klageren sagen til politiet. Af anmeldelsen og en e-mail af 6. november 2017 fra klageren til politiet fremgik, at der den 5. november 2017 henholdsvis kl. 05.35 og kl. 10.40 var foretaget to ikke vedkendte transaktioner på 10.000 kr. og 15.059 kr. med firmakortet i en hæveautomat og i en butik, og at der samme dag i tidsrummet mellem kl. 05.39 og kl. 11.07 var foretaget otte ikke vedkendte transaktioner på i alt 37.017 kr. med visa/dankortet i en hæveautomat og i nogle kiosker. Klageren oplyste til politiet, at han havde betalt den aftalte pris kontant til chaufføren i pirattaxaen, at han faldt i søvn med åbentstående jakke under køreturen, og at han vågnede ved, at chaufføren forsøgte at stjæle hans ur. Han bad derefter om at blive sat af. Klageren anførte endvidere, at han efter modtagelse af sms’en fra banken blev opmærksom på, at hans inderlomme i jakken var lynet op, og at hans kortholder med hans to MasterCards, visa/dankortet og en pinkodehusker var stjålet fra lommen. Klageren oplyste, at der forgæves var forsøgt hævet på hans andet MasterCard ved indtastning af forkert kode.

Af en transaktionsoversigt fremgår, at firmakortet forud for de ikke vedkendte transaktioner sidst var anvendt af klageren den 1. november 2017.

SEB Bank har oplyst, at de to ikke vedkendte transaktioner med firmakortet blev gennemført ved brug af chip og pinkode, og at firmakortet ikke var blevet brugt med pinkode i tiden umiddelbart forud for de to transaktioner.

Klageren indgav indsigelse til SEB Bank, der krediterede de ikke vedkendte transaktioner, med et fradrag på 8.000 kr.

Klageren har oplyst, at P har tilbageført de ikke vedkendte transaktioner til ham med fradrag af selvrisiko på 1.100 kr.

Parternes påstande

Den 13. januar 2018 har klageren indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at Jyske Bank skal nedsættelse hæftelsen til en selvrisiko på 1.100 kr. Den 7. marts 2018 blev klagen udvidet til at omfatte SEB Kort Bank Danmark.

Jyske Bank har nedlagt påstand om afvisning.

SEB Bank har nedlagt påstand om principalt frifindelse subsidiært afvisning.

Parternes argumenter

Klageren har blandt andet anført, at han ikke har handlet uforsvarligt. Han skal derfor ikke hæfte for 8.000 kr., men alene for en selvrisiko på 1.100 kr.  Han er uden skyld i, at kortene blev stjålet fra hans lomme. Han opbevarede pinkodehuskeren med alle tal udfyldt efter forskrifterne. Han havde udfyldt sin pinkodehusker korrekt. Alle felterne var udfyldt med tal. Han opbevarede ikke pinkoden alene på en seddel eller lignende. Han har ikke oplyst eller givet sin kode til gerningsmanden.

Gerningsmanden hævede kontanter i diverse kiosker og fra en hæveautomat tilhørende P. P har oplyst, at der er et kamera på stedet. SEB Bank har således haft alle muligheder for at finde frem til, hvilken metode gerningsmanden har brugt.

Han har ved søgning på internettet fundet informationer om andre personer, der er blevet bestjålet i nattelivet, herunder sammenlignelige tyverier og røverier af kreditkort i pirattaxaer. SEB Bank har ikke forholdt sig til disse.

P afgjorde sagen på en uge og trak alene en selvrisiko på 1.100 kr.

Jyske Bank opfordrede ham til at klage til Ankenævnet.

Jyske Bank har anført, at det ifølge lov om betalingstjenester § 62 er betalers udbyder, der hæfter over for betaler for tab ved andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument. Jyske Bank er ikke udbyder af Jyske MasterCard. Klagerens eventuelle klage over hæftelse for misbrug af firmakortet skal derfor rettes mod SEB Bank, der er udbyder og kortudsteder vedrørende firmakortet, jf. lov om betalingstjenester § 62, stk.1, § 6 nr. 17 og § 2, stk. 1. Klageren gjorde indsigelse over for SEB Bank, der afgjorde, at klageren hæfter med 8.000 kr. Jyske Bank opfordrede klageren til at klage over afgørelsen til SEB Banks kundeservice. Jyske Bank har ikke rådgivet klageren til at klage til Ankenævnet over Jyske Bank.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for frifindelsespåstanden anført, at firmakortet ikke var blevet brugt med pinkode umiddelbart forud for de to transaktioner, hvorfor pinkoden ikke kan have været blevet afluret. Klageren har henvist til, at det ved søgning på nettet fremgår, at kortmisbrug efter kørsel i pirattaxa er udbredt. I søgningen, som klageren har henvist til, fremgår det, at offeret betaler ved at tanke benzin eller købe noget i en kiosk, hvorved chaufføren kan aflure koden. I denne sag har der imidlertid ikke været en forudgående transaktion, hvor koden har kunnet aflures.

Der blev indtastet korrekt pinkode i første forsøg ved de to transaktioner. Det har sandsynligheden imod sig, at en tyv, der ikke har haft mulighed for at aflure pinkoden, skulle kunne stjæle en tegnebog og en pinkodehusker og med udgangspunkt i en korrekt udfyldt pinkodehusker, gætte og koden og anvende firmakortet med korrekt pinkode i første forsøg. Det må på baggrund heraf anses for godtgjort, enten at pinkodehuskeren ikke har været korrekt udfyldt, eller at pinkoden også har været anført i ”klar tekst” på f.eks. en seddel, der blev opbevaret sammen med kortene. Banken fastholder på baggrund heraf, at klageren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse, og at han derfor hæfter for 8.000 kr., jf. lov om betalingstjenester § 62, stk. 3.

Banken har ikke mulighed for at få adgang til videooptagelsen fra hæveautomaten. Det er alene politiet, der har mulighed for dette.

SEB Kort Bank Danmark har til støtte for afvisningspåstanden anført, at en egentlig bevisførelse vil være nødvendig, hvorfor sagen bør afvises i medfør af Ankenævnets vedtægter § 5, stk. 3 nr. 4.

Ankenævnets bemærkninger

Klagen vedrører klagerens indsigelser mod transaktioner med et Jyske MasterCard Firmakort Platinum kort, der blev udstedt til klageren af SEB Kort Bank Danmark. Kortet var knyttet til en MasterCard konto med et anpartsselskab, som klageren var direktør i, som kontohaver. Klagen angår således et anpartsselskabs engagement. Ankenævnet finder herefter, at klagen angår et erhvervsmæssigt forhold, der ikke er omfattet af Ankenævnets kompetence. Ankenævnet afviser derfor klagen i medfør af Ankenævnets vedtægter § 2, stk. 3 og 4.

Ankenævnets afgørelse

Ankenævnet kan ikke behandle klagen.

Klageren får klagegebyret tilbage.