Fejl i beregning af lånets hovedstol. Tab.

Sagsnummer:218/2005
Dato:15-12-2005
Ankenævn:Peter Blok, Inge Frölich, Karen Frøsig, Anne Dehn Jeppesen, Erik Sevaldsen
Klageemne:Realkreditbelåning - kurssikring
Realkreditbelåning - beregningsfejl ved omlægning
Ledetekst:Fejl i beregning af lånets hovedstol. Tab.
Indklagede:Nordea Bank Danmark
Øvrige oplysninger:OF
Senere dom:
Pengeinstitutter

Medhold klager


Indledning.

Denne klage vedrører klagerens krav i anledning af fejl i en konsekvensberegning, der medførte en for lav hovedstol på realkreditlånet.

Sagens omstændigheder.

Klageren rettede i juni måned 2005 henvendelse til indklagedes Vanløse afdeling med henblik på at foretage en omprioritering af sin ejendom. Klageren var kort forinden fratrådt sin ansættelse hos indklagede. Klageren ønskede at indfri et 5 % obligationslån, der havde en restgæld på 1.370.410 kr., med 300.000 kr. kontant samt provenuet fra et nyt 4% 30-årigt obligationslån.

Indklagede udarbejdede den 13. juni 2005 en konsekvensberegning for omlægningen. Heraf fremgår, at det nye 4% obligationslån ville få en hovedstol 1.100.000 kr. på grundlag af kurs 98,948. Under anslåede omkostninger var kurtage anført med 175 kr.

Indklagede har anført, at klageren blev kontaktet telefonisk og fik oplyst, at der kunne ske en kurssikring til kurs 98,275 ved en omlægning den 11. juli 2005. Klageren meddelte, at han ønskede at låse kursen fast og fik oplyst, at lånet i givet fald ville blive på 1.100.000 kr. Medarbejderen etablerede herefter "Aftale om konverteringssikring" med kurssikring til kurs 98,275 (spotkurs 98,475 fratrukket terminsfradrag 0,2) på lånets hovedstol på 1.100.000 kr.

Indklagede har anført, at medarbejderen ved en fejl ikke havde indregnet et kurtagebeløb på 1.700 kr. i konsekvensberegningen og heller ikke havde rettet den forud af systemet dannede kurs på 98,948 til kursen på 98,275. Medarbejderen opdagede fejlene og foranstaltede konverteringssikringen rettet. Dette førte til, at det nye låns hovedstol blev forhøjet til 1.110.000 kr.

Efter at afdelingen havde modtaget lånetilbudet på 1.110.000 kr., kontaktede medarbejderen klageren og oplyste, at der var sket fejlindtastning i den første konsekvensberegning. Klageren var utilfreds med, at hovedstolen var forøget med 10.000 kr., hvorfor indklagede tilbød at slette hele sagen og foretage en ny konsekvensberegning.

Af en e-mail af 24. juni 2005 til klageren fra indklagede fremgår, at indklagedes system ved den oprindelige beregning fejlagtigt havde taget udgangspunkt i, at klageren fortsat var ansat hos indklagede, hvorfor der ikke var indregnet kurtage for salg af obligationer samt lånesagsgebyr. Klageren besvarede mailen samme dag med en bemærkning om, at han ikke var årsag til fejlen i indklagedes system, og at der var aftalt en hovedstol på 1.100.000 kr., hvilket han forventede indklagede vedstod. I en e-mail af 27. s.m. oplyste indklagedes medarbejder, at det var en hændelig fejl, at hun ikke havde opdaget den manglende kurtage, som klageren skulle betale, når han ikke længere var ansat hos indklagede. Indklagede anførte samtidig, at så længe klageren ikke havde skrevet under på noget, kunne hele sagen slettes.

Den 28. juni 2005 indgik klageren aftale med indklagede om hjemtagelse af et 4 % obligationslån på 1.106.000 kr. til kurs 98,45. Af en konsekvensberegning for omlægningen fremgår, at kurtagebeløbet var anført med 1.633 kr., og at indklagede endvidere havde beregnet sig et prioriteringsgebyr på 1.000 kr. og et indfrielsesgebyr på 300 kr.

Omprioriteringen blev herefter gennemført pr. 27. juli 2005.

Parternes påstande.

Klageren har den 10. august 2005 indbragt sagen for Ankenævnet med påstand om, at indklagede tilpligtes at betale "en økonomisk kompensation på forskellen mellem første tilbud og den endelige konvertering (ca. 6.000 kr.)".

Indklagede har nedlagt påstand om frifindelse.

Parternes argumenter.

Klageren har anført, at han ved henvendelsen om omprioriteringen eksplicit gjorde opmærksom på, at hovedformålet var at kende omkostningerne som almindelig kunde. Mens han havde været ansat hos indklagede, havde han ikke været filialmedarbejder og havde derfor ikke særligt kendskab til omkostninger ved en omprioritering.

Han aftalte med indklagede at gennemføre omprioriteringen med et nyt lån på 1.100.000 kr., men efterfølgende ville indklagede ikke vedstå aftalen. Han måtte derfor under protest gennemføre omlægningen.

En aftale er en aftale, med mindre den ene part åbenlyst er i ond tro. Han var ikke i ond tro og blev meget overrasket, da han fik meddelelse om, at hovedstolen var forhøjet med 10.000 kr.

Han kunne ikke bedømme, om indklagedes første beregning skyldtes en forkert indtastet kurs eller fejl i beregnede omkostninger. Han kunne forholde sig den kurs, som obligationen blev handlet til i markedet sammenholdt med den nominelle restgæld, som konverteringen ville resultere i.

Han bestrider, at han ikke har lidt et økonomisk tab ved den nu gennemførte omprioritering.

Han kunne alternativt været gået til konkurrerende realkreditinstitutter eller have ventet med at konvertere. Han indhentede beregningen for at konstatere, om indklagede ville behandle ham ordentligt med hensyn til omkostninger, selvom han ikke længere havde medarbejdervilkår. Han bedømte, at det så fint ud og valgte derfor indklagede.

Indklagede har anført, at den fejlagtige kurs på 98,948 samt den manglende kurtage på 1.700 kr. ved den første konsekvensberegning medførte, at hovedstolen på det nye lån ville være 1.100.000 kr. Dette var 10.000 kr. lavere end ved en korrekt beregning.

Klageren har ikke lidt tab som følge af den fejlagtige oplysning. Klageren fik i en kort periode en forventning om et lavere lånebeløb, men denne forventning hvilede på forkerte forudsætninger, og klageren ville ikke kunne have opnået en tilsvarende lav hovedstol andetsteds med den aftalte kurs på 98,275.

Indklagede tilbød at slette hele sagen og starte forfra. Dette betød, at klageren fik mulighed for at kurssikre til kurs 98,45 og dermed en ny hovedstol på 1.106.000 kr. Klageren accepterede dette, og indklagede dækkede tabet i forbindelse sletningen af den oprindelige kurssikring.

Ankenævnets bemærkninger og konklusion.

Den 13. juni 2005 blev mellem klageren og indklagedes medarbejder indgået aftale om, at klageren som led i låneomlægningen skulle hjemtage et 4% obligationslån på 1.100.000 kr. til kurs 98,275. Medarbejderen opdagede imidlertid efterfølgende, at der var fejl i konsekvensberegningen, som lå til grund for den indgåede aftale, idet der var anvendt en for høj kurs og ikke var medtaget en kurtage på 1.700 kr. En gennemførelse af den indgåede aftale ville derfor indebære, at provenuet af låneomlægningen ville blive ca. 10.000 kr. mindre end forudsat, og medarbejderen rettede herefter på egen hånd lånetilbud og kurssikring, således at lånets hovedstol blev forhøjet til 1.110.000 kr. Dette ville klageren ikke acceptere. Efterfølgende blev låneomlægningen med det forudsatte provenu gennemført ved hjemtagelse af et lån på 1.106.000 kr. til kurs 98,45.

Fejl i en konsekvensberegning, som medfører, at provenuet af låneomlægningen bliver mindre end forudsat, kan efter Ankenævnets praksis som udgangspunkt ikke begrunde et erstatningsansvar for pengeinstituttet, idet det forhold, at kunden er blevet skuffet i sine forventninger til resultatet af låneomlægningen, ikke i sig selv kan begrunde, at kunden har krav på økonomisk kompensation, jf. herved Højesterets dom i UfR 1996 s. 200, og idet pengeinstituttet i almindelighed ikke kan anses at have tilsikret kunden, at resultatet af låneomlægningen vil blive som angivet i konsekvensberegningen.

Ankenævnet finder, at den foreliggende situation må sidestilles med de netop omtalte tilfælde, idet det ikke kan være afgørende, om provenuet af omlægningen bliver mindre end forudsat, eller om kunden vælger at forhøje lånet for at opnå det forudsatte provenu. Klagerens påstand om en økonomisk kompensation svarende til forskellen mellem hovedstolen på det optagne lån og hovedstolen på det først aftalte lån kan derfor ikke tages til følge. Derimod finder Ankenævnet, at indklagede som følge af de begåede fejl bør give afkald på de opkrævede prioriterings- og indfrielsesgebyrer på i alt 1.400 kr.

Som følge heraf

Indklagede skal inden 4 uger betale 1.400 kr. til klageren. Klagegebyret tilbagebetales klageren.